Здавалка
Главная | Обратная связь

Показники якості та люмінесцентності м’ясних Київський національний торговельно-економічний університет 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Лабораторний практикум для студентів напрямку підготовки 6.0917 "Харчова технологія та інженерія", професійного спрямування 6.091711 "Технологія харчування", варіативної компоненти 6.09171701 "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс"

 

Київ 2006

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Укладач Є.В. Тарасенко, канд. техн. наук, доц.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри технології та організації ресторанного господарства (протокол № 4 від 7 жовтня 2005 р.) та на засіданні методичної комісії факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (протокол № 2 від 18 жовтня
2005 р.)

 

Рецензенти: М.Ф. Кравченко, канд. техн. наук, доц.,

О.В. Шевченко, канд. техн. наук, ст. викл.

 

Навчально-методичне видання

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Лабораторний практикум для студентів напрямку підготовки 6.0917 "Харчова технологія та інженерія", професійного спрямування
6.091711 "Технологія харчування", варіативної компоненти 6.09171701 "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс"

 

 

Укладач ТАРАСЕНКО Євгенія Василівна

 

Редактор Л.В. Радова

Комп’ютерна верстка Л.І. Власової

 

 

Підп. до друку 31.10.05. Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. 4,82. Ум. фарбо-відб. 4,94.

Обл.-вид. арк. 5,19. Тираж 60 пр. Зам. 110.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Курс "Управління якістю продукції ресторанного господар-
ства" – спеціальна дисципліна, яка формує фахівців харчових вироб­ництв на рівні бакалаврата.

Вивчення курсу зумовлюється постійно зростаючими вимогами до підготовки фахівців із питань якості, оскільки проблема забезпе­чення і підвищення якості продукції ресторанного господарства є досить актуальною за сучасних умов господарювання.

Лабораторні заняття інтенсифікують теоретичне та практичне навчання, підвищують компетентність та рівень індивідуальної квалі­фікації кожного студента у вирішенні завдань із інженерного розв’я­зання проблем підвищення та управління якістю.

Метою лабораторних занять з курсу "Управління якістю про­дукції ресторанного господарства" є закріплення, поглиблення та доповнення знань теоретичного матеріалу, опанування вмінь та навичок з організації лабораторного контролю якості, у тому числі методів контролю та лабораторних досліджень продукції ресто­ранного господарства.

Завдання для лабораторних робіт з курсу "Управління якістю продукції ресторанного господарства" розроблено відповідно до програми. Тематика робіт охоплює всі основні теми курсу. З кожної теми передбачається декілька робіт, у тому числі деякі з них мають навчально-дослідницький характер.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.