Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 18 Громадянство УкраїниЗ теми, що вивчатиметься на даному уроці, починається опанування учнями III розділу підручника, який покликаний закласти у дев'ятикласників основу правового розуміння громадянських прав, свобод і обов'язків. Саме вивчення розділу III дає можливість донести до учнів положення про те, що утвердження і забезпечення прав і сво­бод людини є головним обов'язком держави, а усвідомлення свого правового статусу поможе сформувати практичні навички підлітків, потрібні для захисту своїх прав у повсякденному житті, виховати гідні почуття вільної людини.

На цьому уроці учень має опанувати теоретичні положення про громадянство України, а також на основі переконливих фактів, підібраних за допомогою педагога, з'ясувати реальний правовий статус громадянина. Головною ідеєю уроку є усвідомлення учнями двостороннього характеру правового зв'язку між людиною і державою, що власне і фіксується у вигляді юридичного інституту громадянства. Доцільно підкрес­лити принципову різницю між розумінням громадянства як простої належності особи до певної держави (таке визначення часто дається в літературі) і розумінням його як гінкого правового зв'язку між особою і державою, що полягає у взаємних правах і обов'язках (так визначено громадянство в законодавстві України).

Водночас вчитель пояснює, що термін «громадянство» вживається не лише на позначення стійкого правового зв'язку особи з певною державою, а й для характеристики конкретного правового інституту — комплексу норм, які регулюють підстави і порядок набуття, збереження та припинення громадянства. Саме з цього виникає ще одне важливе завдання даного уроку — розкрити учням важливість непримиренного ставлення до усього, що порушує баланс між громадянином і державою, заважає громадянам України реально і повною мірою реалізувати себе як особистість.

Серед багатьох методів проведення цього уроку найдоцільнішим є шкільна лекція, яка має поєднуватися з організацією самостійної роботи учнів з текстом Конституції України, використанням положень, викладених у §18 підручника, що й забезпечить до­сягнення навчальної та виховної мети як на цьому уроці, так і при вивченні розділу III з цілому.

Мета уроку:Дати учням знання про громадянство України, розкрити важливість усвідомлених знань конституційних положень.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати навик використання теоретичних знань про громадянство України у реальному житті як для захисту своїх конституційних прав і свобод, так і для розуміння прав і свобод інших людей.

Тип уроку:Урок оволодіння новими знаннями.

Структура уроку:

1. Поняття «людина», «особа», «громадянин».

2. Особливості інституту громадянства в законодавстві України.

3. Підстави набуття громадянства України.

4. Умови припинення громадянства України.

5. Проблеми громадянства дітей.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України.

2. Коментар до Конституції України (Київ, 1998).

3. Закон України «Про громадянство України».

4. Підручник, § 18.

Основні терміни і поняття:людина, особа, громадянин, «право крові», «право ґрунту», громадянство, апатриди, правовий зв'язок, правовий статус громадянина, конституційні гарантії, єдине громадянство, подвійне громадянство, біпатриди, рівноправність, особи­ста недоторканність.

Хід уроку:

Урок починається з короткої інформації вчителя про зміст матеріалу нового розділу «Основні права, свободи й обов'язки громадян України», яка переходить у бесіду вчителя з класом про спільне та відмінне понять «людина», «особа», «громадянин», про інститут громадянства в Україні за такими позиціями:

— людина як невід'ємний елемент живої природи;

— особа як учасник суспільних відносин і свідомої діяльності;

— громадянство як стійкий правовий зв'язок особи з конкретною державою;

— конституційні засади інституту українського громадянства:

а) в Україні існує єдине громадянство;

б) громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства і права змінити громадянство;

в) громадяни Україні рівні перед законом.

Завдання для самостійної пізнавальної діяльності учнів.

Опрацюйте текст Конституції України і визначте, які положення щодо громадянства не були наведені вчителем:

— громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі — ч. 2 ст. 25 Конституції України;

— Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами — ч. З ст. 25 Конституції України.

Слід також звернути увагу учнів на те, що ні виїзд за кордон, ні вступ у шлюб з іно­земцем не позбавляють особу громадянства України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.