Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 21 Політичні права і свободи громадян УкраїниВивчення цієї теми створює досить широкі та реальні можливості не тільки для засвоєння нового матеріалу, але й для застосування набутих раніше знань з проблем реалізації прав та свобод у сфері політичного життя держави. Зокрема доцільно здійснювати міжпредметні зв'язки з курсами історії, літератури, географії, інших предметів.

Особливістю даної теми, яку потрібно розкрити учням, є те, що політичні права і свободи, визначені Конституцією України, належать переважно лише громадянам України і створюють реальну можливість для них брати участь у керівництві державою та суспільному житті. При цьому важливо наголосити на різниці між поняттями «права» і «свободи» та сформувати розуміння учнями змісту політичних прав, якими наділені вони до досягнення 18-річного віку, і суть «політичного повноліття», яке досягається після цієї межі.

Важливим компонентом саме цього уроку є розкриття взаємної залежності між можливістю реалізувати свої політичні" права і ступенем поінформованості громадяни­на про події і явища, що відбуваються в суспільстві, державі та світі. Доцільно на одній із виховних годин, що передують вивченню даної теми, розглянути повідомлення кількох краще підготованих учнів з інформацією про закони України, які регулюють здійснен­ня свободи думки, слова та права на інформацію. Цей крок вчителя, погоджений з клас­ним керівником 9 класу, дозволить дещо розвантажити досить об'ємний матеріал §21 і створить додаткові можливості для опори на засвоєні учнями положення під час вив­чення теми.

Мета уроку:Закріпити і поглибити знання про права і свободи громадян, надати їм критичного спрямування, сформувати поняття «політичні "права і свободи громадян», закріпити важливість їх гарантій Конституцією України, відповідність міжнародним світовим стандартам.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати навички реалізації учнями своїх політичних прав. Виробляти уміння спираючись на конкретні факти розкривати роль і зміст політичних прав і свобод, що «значені Конституцією України.

Тип уроку:Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок.

Структура уроку:

1. Призначення політичних прав і свобод громадян України.

2. Свобода думки і слова.

3. Свобода зборів, мітинги, походів і демонстрацій.

4. Право на свободу об'єднання у політичні парії та громадські організації.

5. Інші конституційні політичні права.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (ст. ст. 34-40)

2. Текст §21 підручника.

3. Таблиця для заповнення учнями під час уроку, яку вони переписують в робочі зошити (додається).

4. Тексти законів України, наведені в підручнику.

Основні терміни і поняття: політичні права і свободи, свобода слова, свобода думки, цензура, конфіденційність інформації, інформаційний суверенітет України, об'єктив­ність і вірогідність інформації, суб'єкти інформаційних відносин, національна безпека, громадський порядок, неофашизм, збори, мітинг, політична партія, громадська органі­зація, державна служба.

Хід уроку:

Урок доцільно розпочати з оцінювання вчителем повідомлень учнів про зміст підібраних із загальноукраїнської і місцевої преси фактів, що ілюструють забезпечення політичних прав громадян України.

Подальші дії вчителя в процесі уроку можуть мати таку послідовність: — рекомендації вчителя з опрацювання таблиці і щодо її заповнення

 

Політичне право, свобода Чим забезпечено Чим обмежено
     

 

(таблиця заповнюється учнями протягом всього уроку на основі наявних у них знань, опрацювання тексту підручника і прослуховування розповіді вчителя).

— письмова робота учнів (розв'язування практичних завдань на картках індивідуального опитування);

— вступне слово вчителя стосовно теми «Призначення політичних прав і свобод громадян України»;

— виступ заздалегідь підготовленого учня (4 хв.) на тему «Без свободи слова демократія існувати не може»;

— бесіда вчителя з учнями на тему «Забезпечення в Україні політичних прав громадян» за таким планом:

1. Право на участь громадян у державному управлінні суспільством.

2. Вчитися жити за демократії.

3. Свобода зборів, мітингів, походів, демонстрації.

4. Обмеження політичних прав.

Актуальним питанням, яке детальніше слід опрацювати на уроці, є засвоєння учнями змісту «ліхтарика» 4, де розкриваються права на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, особливо для досягнення усвідомленого розуміння особливостей різних політичних та інших цілей кожного з видів об'єднань громадян, які наведені в тексті. «Ліхтарик» 5 учні можуть вивчити самостійно під час опрацюван­ня домашнього завдання.

Проводячи закріплення пройденого матеріалу, вчителеві доцільно вичерпно використати запитання і завдання, вміщені наприкінці §21. Аргументовані відповіді учнів, по-перше, полегшать їм підготовку до наступного уроку, а по-друге, будуть розвивати вміння своїми словами відтворювати складні поняття, яких чимало слід засвоїти при вивченні даної теми. За наявності часу можна ініціювати дискусію з питання «Чи пору­шуються політичні права громадян України?». Урок завершується підсумковим словом вчителя.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати §21 підручника, запитання і завдання до нього.

2. Підготуватися до семінарського заняття «Соціальні, економічні та культурні пра­ва громадян України».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.