Здавалка
Главная | Обратная связь

Право на працю і відпочинокЗа змістом навчального матеріалу та його обсягом дана тема, серцевиною якої є питання трудового права, видається однією з найскладніших у курсі «Основи правознавства». По-перше, учні ще не мають належного соціального досвіду, щоб повністю реально оцінити значущість пропонованого їм матеріалу. По-друге, ця тема включає в себе такий великий перелік питань трудового права, що за 2-3 уроки викласти їх учням можна лише за умови попередньої ґрунтовної підготовки не тільки вчителя, але й учнів, яким слід заздалегідь пояснити способи та форми опрацювання цього складного ма­теріалу. По-третє, засвоєння теми ускладнюється тим, що в сучасний період реалізація їх прав здійснюється нерідко всупереч декларованим конституційним гарантіям і діти носить часто чують від своїх батьків нарікання саме з цього приводу. Більше того, час­ина дітей так чи інакше страждає від постійних невиплат їхнім батькам заробітної пла­та, безробіття батьків, неможливості забезпечити літній відпочинок тощо.

Виходячи з вищенаведеного, доцільно під час вивчення даної теми уникнути суто теоретичного, абстрагованого від життя підходу до подання навчального матеріалу. Роз'яснення реальних причин життєвих негараздів органічно має пов'язуватися з формуванням в учнів не лише вміння критично оцінювати події і явища в сфері реалізації трудових прав, але й прагнення до виправлення ситуації на краще своєю власною пра­лею в майбутньому житті.

Слід звернути увагу, що в цій темі не передбачено розкриття змісту всіх соціальних, економічних і культурних прав (зазначеній проблемі буде присвячено ще кілька років), а йдеться лише про дуже коротку загальну характеристику зазначеної групи конституційних прав. Проте всі питання, пов'язані з конституційним правом на працю, мають бути розглянуті досить детально. По суті це єдина тема курсу, під час вивчення якої учні знайомляться з основами трудового права України.

Оптимальним варіантом, який можна порекомендувати учителеві, є проведення першого уроку в формі лекції, а двох наступних уроків — у формі семінарського занят­тя. Основну увагу слід приділити трудовим правам молоді, практичним питанням, знан­ня яких необхідне учням у їх подальшому «дорослому житті».

Семінарське заняття вимагає підготованості учнів до активної участі в обміні думками, до аргументації, порівняння, формулювання висновків та інших способів і прий­омів ведення дискусії. Багато педагогів під час подібних занять водночас формують у дітей навички усного мовлення, залучаючи собі на допомогу вчителів української мови і літератури.

Вчителеві правознавства може також посприяти класний керівник дев'ятого класу, провівши дві виховні години на тему «Соціально-економічні права неповнолітніх» та «Конституція і законодавство України про гарантії права на працю». Це могло б розширити коло уявлень учнів про факти, події і явища навколишнього життя в умовах, відмінних від урочних, де більш вільно і плюралістично можна висловлювати свої дум­ки про реалізацію соціально-економічних і культурних прав.

Мета уроку:Розкрити зміст поняття «соціальні, економічні та культурні права гро­мадян України», ознайомити учнів з основами трудового законодавства.

Формування на уроці навичок та умінь:Розвивати в учнів навички конспектування під час шкільної лекції, виступу та доповнення на семінарському занятті, навичок самостінної пізнавальної діяльності. Формувати уміння, що спрямовані на реалізацію та за­хист соціально-економічних і культурних прав, що закріплені в Конституції України.

Тип уроку:

Перший урок — урок оволодіння новими знаннями (урок-лекція).

Другий урок — урок застосування, узагальнення і систематизації знань (семінарсь­ке заняття).

Структура уроків:

А) Урок-лекція

1 Призначення соціально-економічних прав громадян України

2. Конституційне закріплення права на працю

3. Характерні ознаки трудових відносин

4. Законодавство України про працю

Б) Семінарське заняття — 2 години. Це заняття доцільніше провести у формі спа­реного уроку, що забезпечить певну безперервність, яка є психологічно та методично виправданою. Проте, в класах з високою підготовкою учнів можна провести два семінарських заняття, виділивши соціально-економічні і культурні права. (План семінарського заняття наводиться далі.)

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (ст. 43, 45, 4б, 47,49).

2. Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права.

3. Кодекс законів про працю України.

4. Закони України «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди», «Про відпустки», «Про оплату праці», «Про зайнятість населення», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

5. План семінарського заняття.

6. Таблиця «Конституційні гарантії права на працю».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.