Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 20 Особисті (громадянські) права і свободи громадян України



Епіграфом до цієї теми автори підручника «Основи правознавства» обрали вислів видатного українського юриста Б. О. Кістяківського: «Основу міцного правопорядку складає свобода особи та її недоторканність». Саме в цих словах сконцентровано голов­ну ідею теми, що вивчатиметься на уроці, присвяченому формуванню в учнів усвідом­лених понять про найвищу цінність особистих прав громадянина нашої держави, їх за­хищеність, включаючи право на життя, особисту недоторканність людини, її житла ісвободу совісті.

Однією з важливих ознак правової держави є те, що особисті права людини набу­вають в ній самостійного юридичного значення і все законодавство України маєвідповідати людському вимірові, закріпленому міжнародними правовими стандартами Це повинні засвоїти не лише учні, але й учителі, батьки, всі громадяни держави, і в про­цесі вивчення матеріалу даного уроку це положення повинно міцно укорінитись у ро­зумові й серці дитини.

Аргументована, зважена, повна відповідь учня на запитання «У чому полягає обов'язок держави щодо прав людини?» під час цього уроку має органічно поєднувати­ся з його розумінням того, що може і повинна робити власне людина для захисту сво­го життя, здоров'я, особистих прав інших людей від будь-яких протиправних посягань

Поряд з іншими важливими проблемами, з якими учні стикнуться в процесі дано­го уроку, вчителеві доцільно сконцентрувати увагу своїх вихованців на питанні пре право на життя, особисту недоторканність,, свободу світогляду і віросповідання та поєднати теоретичні положення з розглядом конкретних ситуацій в сучасному світі, ко­ли часто-густо в основі воєнних конфліктів лежать релігійні протиріччя.

У цілому ж вивчення §20 створює сприятливі умови для реалізації міжпредметних зв'язків з курсами історії, української та світової літератури, а також для застосування за­собів підвищення ефективності даного урок}' на основі самостійної роботи учнів над матеріалами, вміщеними у підручнику.

Мета уроку:Формувати переконання, що життя людини є найвищою цінністю і йо­го не зіставити з ціною будь-яких державних вимог або державних потреб; розкриті зміст особистих (громадянських) прав і свобод громадян.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати в учнів навик синтезу теоретичних знань з практикою повсякденного життя. Продовжити формування навик}' використання знань, що були одержані раніше.

Тип уроку:Урок оволодіння новими знаннями.

Структура уроку:

1. Захищеність особи у правовій державі.

2. Право на життя.

3. Право на поваг}' до гідності людини.

4. Право на свободу та особисту недоторканність людини, недоторканність житла . таємницю листування.

5. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання.

6. Право на свободу світогляду та віросповідання.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (ст. ст. 27, 29, ЗО, 33, 35, 62).

2. Загальна декларація прав людини (в достатній кількості текстів, щоб забезпечи­ти кожного учня).

3. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

4. Фрагмент Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну грома­дян України» (підручник, С. 225, 226).

Основні терміни і поняття:громадянські (особисті) права, честь, гідність, презумпція невинуватості, приватна інформація, прописка, вільне пересування, свобода світогляду, таємниця сповіді, принцип відокремлення церкви від держави та школи від церкви, світський характер освіти, реєстрація статуту релігійної організації.

Хід уроку:

Після короткої перевірки домашнього завдання, яка триватиме 5-7 хвилин, вчи­тель вводить учнів у текст §20, а також ознайомлює їх (8-Ю хв.) зі змістом кожного «ліхтарика» підручника «Основи правознавства», звертаючи увагу на питання, що потребують їхньої особливої уваги. Після того бажано ініціювати серед учнів дискусію, в про­цесі якої аргументований захист школярами своєї позиції створить можливість для на­повнення конкретним змістом конституційних положень, що закріплюють права і свободи людини і громадянина.

Питання для дискусії:

— Чому право на життя — одне з найважливіших прав, закріплених міжнародни­ми правовими документами, Конституцією та законами України?

— Чи може держава розпоряджатися життям людей заради досягнення вищих цілей?

— Чи можна жертвувати життям не багатьох задля врятування життя більшості і чи вправі це вирішувати держава?

— Чи захищена особа у нашій державі? Аргументуйте свої висновки.

— У сучасному світі поширюється негативне ставлення до смертної кари. Ваша позиція — «за» чи «проти». Аргументуйте.

— Людину затримали за підозрою у вчиненні злочину. Які вона має права і чи зав­жди вона може їх використати?

— Свобода совісті. Чи все зроблено для її забезпечення?

Вчитель має коротко підбити підсумки дискусії, запропонувати подумати вдома над питаннями, які залишилися не розглянуті у класі.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати запитання і завдання §20 підручника.

2. Із загальноукраїнської і місцевої преси підібрати фактичний та статистичний матеріал, що ілюструє забезпечення політичних прав громадян України (випереджу­вальне завдання).







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.