Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 24 Право на освітуСеред широкого спектру способів проведення уроку на тему «Право па освіту», на

думку, найоптимальнішим варіантом є проведення заняття у вигляді засідання круглого столу», в якому беруть участь не лише учні і вчителі, але й запрошені фахівці з числа працівників відділу освіти, депутатів місцевих Рад, представників батьківської громадськості.

Проблеми права на освіту близькі старшокласникам, стосуються кожного з них, хвилюють свідомість і є визначальними у життєвих планах на майбутнє. Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки встановлюються державними стандартами освіти. З метою забезпечення певного рівня освіти в Україні, ст. 53 Консти­туції встановлює вимогу щодо обов'язкового отримання повної загальної середньої освіти.

В Україні держава бере на себе обов'язок щодо забезпечення доступності всіх видів :світи, як середньої, так і вищої та післядипломноі Розвиваючи демократичні здобутки, зроблені в чинному законодавстві, Конституція сприйняла положення Декларації прав національностей України від 1 листопада 1991 р. та Закону «Про національні меншини і Україні», де гарантувалися належні умови користування і навчання представникам національних меншин рідною мовою і вивчення рідної мови в школах.

Таким чином, Конституція України визнає право на освіту за кожною людиною, незалежно від її статі, раси, національної!, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, ста­ну здоров'я та інших обставин у повній відповідності до ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.

Організовуючи засідання «круглого столу» в середній школі №11 Шевченківського району м. Львова, досвідчений педагог Віктор Кирилович Степанюк виходив саме з цих аюв. За домовленістю з дирекцією школи для засідання було використано два уроки (урок основ правознавства і виховна година у класах).

Засіданню «круглого столу» передувала доволі широка підготовча робота.

У школі (2-7 лютого 1998 р.) був проведений тиждень правових знань під гаслом

«Непорушне право на освіту та його гарантії». Учні підготували понад 25 рефератів з різноманітних проблем розвитку освіти в Україні, серед яких були: «Конституція України про гарантії права на освіту», «Мережа закладів освіти в м. Львові і Львівській об­ласті», «Реалізація Закону України «Про освіту» в нашій школі», «Права і обов'язки учнів», «Міжнародні правові стандарти в галузі освіти», «Внесок нашого класу в розвиток шкільної демократії», «Учні на сторожі правопорядку» та інші цікаві теми.

Перед учнями виступали представники шефів — Львівського інституту внутрішніх справ України, колишні випускники СШ № 11 — студенти юридичних факультетів львівських вузів, батьки учнів — юристи за фахом.

Пройшов конкурс команд КВК на тему «Демократії можна навчитися в нашій школі», організовано виставку новинок юридичної літератури, а правовий гурток випустив декілька листівок, в яких пропагувалися права і обов'язки учнів школи. Учні дев'ятих класів вивчили §24 підручника «Основи правознавства». Все це сприяло ак­тивній участі більшості дев'ятикласників у засіданні «круглого столу» на тему «Право на освіту».

До учасників «круглого столу» заздалегідь було доведено план засідання, згідно з яким воно проходило:

1. Вступне слово директора школи С. І. Зубрицької «Право на освіту — конституційне право громадян України».

2. Виступи завідуючого кафедрою теорії держави і права Інституту внутрішніх справ С. С. Сливки та викладача цього ж вузу М. С. Кельмана на тему «Конституційні га­рантії права на освіту в Україні», інспектора Львівського міськвно І. Р. Дмитріва «Систе­ма державного управління та громадського самоврядування у закладах освіти м. Льво­ва», вчителя правознавства В. К. Степанюка «Міжнародні стандарти в галузі освіти».

3. Звіт про діяльність шкільного самоврядування за І-ше півріччя 1997—1998 нав­чального року.

4. Відповіді на запитання, що надійшли до скрині для запитань протягом тижня.

5. Виступи учасників (в т. ч. батьків).

6. Підведення підсумків «круглого столу» і нагородження переможців конкурсу на кращий учнівський реферат та найактивніших учасників КВК.

Засідання «круглого столу» мало значення не лише, як ефективний засіб поглибле­ного застосування учнями своїх знань, але й можливістю зіставити їх із змістом діалогів учасників— науковців, висновки, основою яких було практичне учнів життя.

Мета засідання «круглого столу»: Активізувати в свідомості учнів наявні знання про право на освіту, закріплене Конституцією України; залучити якомога ширше коло дев'ятикласників до практичної участі в опрацюванні різних тем, пов'язаних із ре­алізацією права на освіту в рідній школі; вивчити міжнародні стандарти щодо права на освіту.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати в учнів вміння чітко формулювати запитання до учасників «круглого столу». Формувати навички щодо написання творів з правової тематики.

Організаційно-дидактичне забезпечення «круглого столу»:

1. Пропедевтична орієнтація учнів на відповіді до §25 «Право на освіту», поєднана тлумаченням батьків до обговорення вдома.

2. Письмовий твір на тему «Я пишу проект нового «закону про освіту», проведений на уроці української мови і літератури за тиждень до «круглого столу» і обговорення кращих творів після взаємного рецензування учнями.

3. Всі учні 9-х класів мали можливість сформулювати запитання до учасників круглого столу» і подати їх до інформаційної групи, яку за цифрою параграфа було названо «Інформгрупа 24». Три члени групи щоденно виймали із спеціальної скрині запитання, аналізували їх, і в день засідання передали ведучим «круглого столу».

4. Протягом тижня для загального огляду учнів у вигляді плакату були оприлюд­нені уривки тексту Конвенції про права дитини, вміщеного на ст. 260 підручника «Основи правознавства, і схема «Система освіти в Україні» (ст. 257).

5. Розроблено таку пам'ятку для учнів, яку вони отримали у видрукуваному вигляді.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.