Здавалка
Главная | Обратная связь

Конституційні гаранти права на працюПраво Чим гарантується
право на працю Ст. 43— вільним вибором праці та забороною примусової праці; створенням умов для повного здійснення права на працю; наданням рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності; реалізацією програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб; безпечними і здоровими умовами праці; забороною використання праці жінок та неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах; заробітною платою, не нижчою від визначеної законом; своєчасним одержанням винагороди за працю; захистом від незаконного звільнення. Ст. 44 можливістю проведення страйку для захисту своїх економічних та соціальних прав. Ч Ст. 36 можливістю участі у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Основні терміни і поняття:зайнятість, примусова праця, безробіття, професійно-технічне навчання, колективний договір, трудовий договір (форма, строк), випробуван­ня при прийнятті на роботу, припинення трудового договору, звільнення за власним бажанням, розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, трудова книжка, нормальна тривалість робочого часу, скорочений робо­чий час, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, заробітна плата, мінімальна заро­бітна плата, трудова дисципліна, внутрішній трудовий розпорядок, заохочення, дис­циплінарна відповідальність, охорона праці, безпечні і здорові умови праці, вік прий­няття на роботу; перше робоче місце, броня прийняття на роботу і професійне навчан­ня на виробництві, граничні норми піднімання і перенесення речей, трудовий колек­тив, професійні спілки, страйк, соціальне страхування, індивідуальна трудова діяльність.

Хід уроку:

Лекціяза логікою викладу має відповідати «ліхтарикам» §22-23 підручника. Мож­ливе використання елементів бесіди, залучення учнів до наведення конкретних фактів з життя, що підтверджують або спростовують наведені в лекції теоретичні положення.

Під час уроку доцільно використати таблицю «Конституційні гарантії права на працю», яку можна або вивісити на класній дошці як наочний посібник або, що, мабуть, краще запропонувати учням заповнити її під час прослуховування лекції. Вчителю слід звернути увагу учнів на те, що вже після виходу підручника у світ було прийнято Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від З березня 1998 р. і ознайомити школярів з основними положеннями цього закону.

Домашнім завданням після лекції може бути ознайомлення учнів з планом наступного семінару і рекомендація підготуватися до семінарського заняття, використавши запитання і завдання, вміщені наприкінці §22-23. Вчитель може звернутися до учнів з порадою приблизно такого змісту: «На основі набутого досвіду вивчення конституційного права вам слід підготува­тись до семінарського заняття за планом, що запропонував учитель. Готуйтесь до ви­ступу на семінарій активної участі у дискусії, спираючись на текст Конституції України, свої знання з історії та факти, одержані із засобів масової інформації. Упродовж семінару буде оцінюватись активність його учасників, вміння аргументувати власні висновки та міркування, порівнювати, брати участь у дискусії. Намагайтеся будувати свій виступ таким чином, щоб у ньому простежувалась наявність таких логічних час­тин, як вступ, основна частина, висновок. Виступ має бути змістовний, але не дуже довгий (до 7 хвилин). Поважайте думку іншого. Пам'ятайте, що переконливість вашо­го виступу не в надмірній емоційності, а в аргументації».

Семінарське заняття проводиться за таким планом:

1) гарантії права на працю і відпочинок;

2) поняття трудових відносин;

3) законодавство України про працю;

4) безробіття і рівень економічного та соціального добробуту держави;

5) колективний та трудовий договори;

6) час відпочинку;

7) оплата праці;

8) трудова дисципліна;

9) право на справедливі та сприятливі умови праці;

10) права неповнолітніх на пільгові умови праці;

11) право на страйк, на створення професійних спілок;

12) розгляд трудових спорів.

Перелік питань семінарського заняття можна скоротити за рахунок тих, які були добре висвітлені під час лекції.

Вчитель має керувати семінарським заняттям, слідкувати за часом, спрямовувати відповіді у конструктивне русло, підтримувати дискусію тощо. Він може запропонувати учням обговорити такі проблеми:

— Чи повинна держава бути єдиним джерелом отримання роботи, якщо законодавчо закріплено право користуватися захистом від безробіття?

— У чому ви вбачаєте порушення права на працю, гарантованого Конституцією України?

— Від чого залежить здійснення права на працю і відпочинок?

— Чому повинно існувати право на страйк?

— Які, на вашу думку, закони мають бути прийняті в Україні, щоб дати можливість неповнолітнім почуватися впевнено?

Урок (уроки) завершуються підведенням підсумків семінарського заняття; під час якого слід подбати про те, щоб жодне проблемне питання не залишилося без коментаря вчителя.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати §22-23 підручника та запитання і завдання до нього.

2. Підготуватись до відповіді на запитання: «Чи повною мірою кожен із нас використовує встановлене Конституцією України право на освіту?»

Відповідь на завдання 4 до §22—23 підручника.

Згідно зі ст. 27 КЗпП України випробування не встановлюється при прийнятті на роботу осіб, які не досягай 18 років. Тому 17-річному працівнику заборонено встановлювати випробування при прийнятті на роботу. Отже, його звільнення як такого, що не гримав випробування, є незаконним і він підлягає поновленню на роботі.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.