Здавалка
Главная | Обратная связь

Право на охорону здоров'яВивчення теми дає можливість не лише засвоїти викладений матеріал, але й розвинути вміння старшокласників застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя, аргументовано вести дискусію, забезпечити самостійну, творчу, пізнавальну діяльність учнів на уроці. Використання навчальної технології «дерево рішень» допомагає навчити учнів вирішенню контраверсійних проблем, привчає їх аналізувати всі можливі варіанти потенційних рішень. Слід враховувати, що переважна більшість учнів має неповне і, в ряді випадків, негативне уявлення про забезпечення цих соціально-економічних прав в державі. Тому важливо на уроці визначити перспективу повного забезпечення цих прав в Україні. Урок доцільно організувати так, щоб стиму­лювати активність учнів, підкреслити важливість суджень кожного з них.

Особливістю даного уроку є необхідність поєднати донесення до учнів суті ст. ст. 46, 48 Конституції України з ознайомленням їх із законодавчими актами, фрагменти яких вміщені в змісті §25 підручника, а також з відповідними міжнародними правовими стандартами.

Слід звернути увагу учнів на те, що соціальний захист населення, як сказано в "ліхтарику" 2, не є тільки юридичною проблемою, але й охоплює собою широкий спектр політичних, економічних, ідеологічних та інших проблем. Це вимагає від педагога залучення до викладу багатьох фактів, що ілюструють сучасне становище в Україні, яке склалося у реалізації соціального захисту людей як певний «стартовий» момент, ідо започатковує процеси приведення цієї сфери суспільного життя у відповідність до євро­пейських і міжнародних стандартів.

Важливе місце в організації уроку повинна посісти самостійна робота учнів з фрагментами Закону України «Про пенсійне забезпечення» і «Основ законодавства України про охорону здоров'я». Доцільно або в групах, або фронтально організувати вивчення цих текстів, згодом поставити ряд допоміжних запитань (для цього можна вико­ристати запитання і завдання, вміщені на ст. 270 підручника), а після всього цього до­помогтиучням зробити належні висновки.

Зміст §25 підручника містить у собі ряд питань, які учні не в змозі опанувати самостійно і потребують окремого роз'яснення. До них насамперед слід віднести спосо­би формування Пенсійного фонду, встановлення відмінностей між ліквідаторами і по­терпілими Чорнобильської катастрофи і їх поділ на чотири категорії тощо. Методично виправданим буде виписування учнями до своїх робочих зошитів переліку основних видів соціального забезпечення і визначених в Конституції понять, що подані в «ліхтарику» 5, особливо, про неприпустимість скорочення наявної мережі державних і кому­нальних медичних закладів.

Мета уроку:Роз'яснити зміст поняття права на достатній життєвий рівень, ознайомити учнів з положеннями Конституції і законодавством України стосовно права на до­статній життєвий рівень та ряду інших соціальних прав.

Формування на уроці навичок та умінь:Продовжити формування навичок ведення дискусії, а також групової та самостійної роботи з документами. Розвивати альтернатив­не мислення. Формувати вміння виділяти ознаки основних понять.

Тип уроку:Урок застосування набутих знань з елементами дискусії та груповими методами самостійної роботи з документами.

Структура уроку:

1. Право на достатній життєвий рівень.

2. Поняття соціального страхування та соціального забезпечення. Формування Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування.

3. Закон України «Про пенсійне забезпечення».

4. Види пенсій і соціальних допомог.

5. Юридичні гарантії права на охорону здоров'я.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (ст. ст. 46-48).

2. Тексти фрагментів законів України, вміщених у підручнику наприкінці §25.

3. Таблиця «Основні види соціального забезпечення».

Основні терміни і поняття:достатній життєвий рівень, соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальний захист, повна і часткова втрата працездатності, здоров'я, Пенсійний фонд, втрата годувальника, санітарно-епідеміологічне благополуччя, межа малозабезпеченості, пенсія за віком, пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності, пенсія в разі втрати годувальника, соціальна пенсія, допомога по тимча­совій непрацездатності, лікарняний листок, особи, постраждалі внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи, ветерани праці, ветерани війни.

Хід уроку:

Можна порекомендувати вчителеві приблизний сценарій даного уроку. Урок починається з бесіди вчителя з класом, у процесі якої розглядаються такі пи­тання:

а) Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Європейська соціальна хартія про обов'язок держави забезпечити достатній життєвий рівень кожно­го і його родини;

б) мінімальні стандарти, нижче яких життєвий рівень громадян не має зменшуватися;

в) законодавство України про право на достатній життєвий рівень.

Після вступної розповіді вчитель роздає учням картки з такими запитаннями:

— За результатами опитування громадської думки в Україні багато громадян вважають, що право на достатній життєвий рівень надзвичайно важливе. Чи поділяєте ви цю точку зору?

— Розкрийте взаємозалежність матеріальних і духовних сторін життя людини.

— Що ви вважаєте достатнім матеріальним рівнем для того, щоб ви почувалися гідно?

— На Вашу думку, достатній життєвий рівень залежить більше від держави і умов, які вона створює для його забезпечення, чи від людини, її можливостей реалізувати се­бе у ринкових відносинах?

— Які міжнародні стандарти права на забезпечення достатнього життєвого рівня?

— Які перспективи, на Ваш погляд, існують для забезпечення належного життєвого рівня в Україні?

Учні висловлюють своє власне бачення проблеми, демонструють свої знання, здобуті самостійно при опрацюванні випереджувальних завдань. Учитель повинен слідку­вати за аргументацією висловлюваних учнями думок, контролювати толерантне став­лення учнів один до одного під час ведення дискусії. Від нього зокрема залежить в цьо­му випадку формування умінь і навичок вести діалог, переконувати, доводити, не пору­шуючи загальноприйнятих норм.

Завершивши дискусію, педагог проводить аналіз і узагальнення роботи на цьому етапі уроку та переходить до викладу нового матеріалу за такими позиціями:

— Головний державно-правовий засіб соціального захисту населення — система :: пального забезпечення, її актуальність і дієвість, відповідність, вимогам життя грома­дян України;

— Основні види соціального забезпечення;

— Соціальне страхування.

На цьому ж уроці організується самостійна групова робота учнів з правовими документами.

Учні поділяються на три групи, кожна з яких забезпечується пакетом із ксерокопіями документів та сформульованими завданнями.

Група АОсновні види соціального забезпечення. Види пенсій. Ознайомлення із Законами України: «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року, «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб керівного та рядового складу ор­ганів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 року.

Група Б. Соціальне страхування як форма соціального забезпечення. Конвенції МОП про соціальний захист особи за обставин нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Ознайомлення учнів із витягами з міжнародних правових документів:«Конвенція МОП «Про мінімальні норми соціального забезпечення» 1952 р., із Конвенції МОП «Про засоби медичної допомоги та матеріального забезпе­чення у разі хвороби» (1969 р.), конвенції МОП «Про професійну реабілітацію та зай­нятість інвалідів» 1983 р.

Група В.Соціальна допомога громадянам, її тимчасовий характер. Ознайомлення з законами України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р., -"Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р., «Про основи соціальної захищеності інвалідів» від 21 березня 1991 р.

Потім відбувається коротка контрольна бесіда за підсумками групової роботи з документами за такими питаннями:

1. Яким категоріям громадян держава забезпечує надання допомоги?

2. Чи отримує ваша сім'я державну допомогу, пенсії? Яку саме?

3. Громадянин є інвалідом другої групи з дитинства. Чи може бути йому призначена пенсія? Якщо так, то до якого виду пенсій вона належить?

4. За рахунок яких коштів формується система соціального страхування?

5. За рахунок яких коштів здійснюється соціальне забезпечення громадян?

6. Які обов'язки держави щодо соціального забезпечення і соціального страхуван­ня визначені міжнародними правовими документами?

7. Чи має Україна відповідне законодавство щодо системи соціального забезпе­чення? Чи враховані нею всі категорії людей, що потребують соціальної допомоги?

8. Чому державою встановлене право на соціальне забезпечення?

(Перелік питань може бути розширено або скорочено відповідно до наявного резерву часу.)

Наприкінці уроку відбувається закріплення вивчених знань у формі «дерева рішень».

Учні самостійно заповнюють таблицю «Дерево рішень».

Лише осіб пенсійного віку в Україні 20 мільйонів, велика кількість людей із фізичними вадами. Чи зобов'язане суспільство піклуватися про таких людей?

Рішення 1.

Держава повинна перекласти турботу про людей, які не мають можливості самостійно за станом здоров'я або за віком, забезпечити собі кошти, щоб жити гідно, на їхніх близьких, рідних, на спонсорів, на підприємства:

позитивні аспекти такого рішення: негативні аспекти такого рішення:
1. 1.
2- 2.
так чи ні?

Рішення 2.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.