Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 26 Право на житло та інші соціальні, економічні та культурні праваЗавдання, що постають перед вчителем у реалізації навчальних і виховних компонентів даного уроку, можуть бути вирішені на достатньо високому рівні, якщо врахува­ти детальний виклад у §26 підручника конституційних положень з проблем права на житло і прав на інтелектуальну творчість, безпечне довкілля та підприємницьку діяльність.

Серед інших положень теми, центральне місце має посісти роз'яснення учням способів і процесу приватизації житла як важливої особливості етапу переходу до ринкових відносин, який так чи інакше стосується учнів та їхніх батьків. Саме тому опрацю­вання Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» і фрагмента Житлового кодексу України (ст. 275) в тих формах, які обере вчитель, буде для учнів найбільш корисним і цікавим.

Уваги вчителя при підготовці до цього уроку заслуговує самостійна робота учнів над «ліхтариком» про інші соціальні, економічні та культурні права громадян України, опрацьовуючи зміст якого, вони конкретно довідуються про поняття свободи творчості і авторських прав. У процесі цієї роботи важливо підкреслити, що це не набір абстракт­них прав, що кожний є носієм цих прав і може реально їх втілювати у своєму практич­ному житті.

Мета уроку:Сформувати в учнів чіткі поняття про житлове право, умови приватизації житла, права та обов'язки власників і наймачів жилого приміщення, а також про ряд інших соціально-економічних прав.

Формування на уроці навичок та умінь:Продовжити формування навичок використан­ня одержаних знань на практиці. Формувати навички роботи з діловими документами (на рівні ознайомлення).

Структура уроку:

1. Конституційне право на житло.

2. Житлове право.

3. Приватизація житла.

4. Права та обов'язки власників і наймачів жилого приміщення.

5. Свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності та авторських прав. Права неповнолітніх у цій сфері.

6. Права на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (ст. ст. 42, 50).

2. Житловий кодекс України.

3. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду».

4. Пам'ятка для учнів, розроблена вчителем як сценарій «ділової гри».

Основні терміни і поняття:договір найму житлового приміщення, приватизація, орган приватизації, бронювання квартири, кондомінімум, інтелектуальна власність, інтелекту­альна діяльність, наукові і технічні винаходи, наукові і технічні відкриття, конкуренція, індивідуальне житлове будівництво, черговість надання жилих приміщень, норма жилої площі, ордер на жиле приміщення, виселення із жилого приміщення, плата за користу­вання житлом, плата за комунальні послуги.

Тип уроку:Урок формування і вдосконалення знань, умінь і навичок (лекція з елементами «ділової гри»).

Хід уроку:

Урок починається із вступної лекції вчителя, у процесі якої він звертає особливу увагу на такі моменти, як: реалізація конституційного права на житло; умови надання державного безоплатного житла; неможливість примусового позбавлення житла інакше як на підставі закону за рішенням суду; поняття житлового права; процедура поліпшен­ня житлових умов громадян; договір найму житлового приміщення; умови приватизації житла; права та обов'язки власників і наймачів житлового приміщення; інші соціальні, економічні та культурні права громадян.

Лекція вчителя має згодом перейти у ділову гру «Надання юридичної консультації». Суть гри полягає в тому, що частина учнів пропонує спірні питання, конфліктні ситу­ації, пов'язані з проблемами приватизації житла, позачергового надання квартири, поліпшення житлових умов, порушення правил найму житла, а частина учнів у ролі «юрисконсультів» намагається розв'язати ці проблеми.

Вчитель слідкує за правильністю і чіткістю «ділової гри», її розгортанням згідно зі створеним сценарієм, коригує відповіді і, у разі потреби, втручається в хід гри, спрямо­вуючи її в намічене русло. Одночасно вчитель пояснює учням суть тих життєвих випадків, коли певні обставини примушують людину звертатися до консультантів за допо­могою. Доцільно заакцентувати на тому, що юрист-фахівець, який надає консультаційні послуги, повинен мати не лише високу кваліфікацію, але й певні чисто людські риси, а саме: вміння уважно вислухати людину, не переривати її розповідь, дати пораду про вихід із скрутної ситуації, що склалася в людини.

У ситуації «ділової гри» важливо забезпечити демократичні засоби обговорення питань,що виникають, а консультант повинен бути одним з найбільш ерудованих учнів. Важливою передумовою консультації, на нашу думку, має бути деталізований розбір з питань і завдань до теми (С. 275-276), вміщених у підручнику.

Домашнє завдання:

1. Опрацюйте запитання і завдання до §26 підручника.

2. Прочитайте текст §27 і спробуйте дати відповіді на запитання і завдання цього параграфа.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.