Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 28 Майнові права громадян та їх охоронаВивчення цієї теми має ряд особливостей, врахування яких може полегшити організацію і проведення даного уроку. Слід мати на увазі, що більшість учнів вже набули певні уявлення з цього питання, зокрема, фактично кожен із них має своє поняття «моя власність» та кожен у той чи інший спосіб бере участь у цивільно-правових відносинах. Додаткові труднощі пов'язані з тим, що оскільки основні положення теми в подальшо­му розкриваються у темах 28А «Цивільно-правові угоди», 28Б «Основи спадкового пра­на», 28В «Правові основи підприємницької діяльності» та 33 «Цивільно-правова відповідальність». Крім того, у темі даються юридичні визначення таких понять, як «річ», плоди», «продукція» тощо, які можуть не завжди збігатися з відповідними поняттями, що застосовуються у звичайному житті.

Саме тому для вчителя є важливим допомогти формуванню у свідомості учнів правильних уявлень про ту важливу сферу суспільних відносин, яка регулюється цивільним правом, і ознайомити школярів з головними поняттями і положеннями, що є предметом даної теми.

Можна порекомендувати побудувати урок «Майнові права громадян та їх охорона», за такою схемою.

Мета уроку:

Сформувати в учнів чітке уявлення про цивільно-правові відносини, цивільне право і цивільне законодавство, в тому числі про об'єкти цивільного права, цивільно-правову правоздатність і дієздатність, про учасників цивільних відносин (фізичних і юридичних осіб), особливо зосередившись на роз'ясненні майнових прав непов­нолітніх.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати в учнів навички використання майнових прав неповнолітніх.

Тип уроку:

Виходячи з власного педагогічного досвіду, вчитель може обрати різні варіанти уроку. Можна порекомендувати в даному випадку комбінований урок, коли шкільна лекція поєднуватиметься з організацією групових занять учнів, де кожна із груп опрацьовуватиме певну проблему (цивільно-правові відносини, право власності, майнові пра­ва неповнолітніх, об'єкти цивільно-правових відносин) з наступним повідомленням про результати виконаної роботи.

Структура уроку:

1. Поняття про право власності (форми, види) і його конституційний захист.

2. Поняття та характерні ознаки цивільно-правових відносин, їх об'єктів.

3. Джерела цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.

4. Цивільна правоздатність та дієздатність. Майнові права неповнолітніх.

5. Поняття юридичної особи.

6. Поняття про деякі основні підгалузі цивільного права: зобов'язальне, спадкове та авторське право.

Методично-дидактичне забезпечення уроку залежить від обраного його варіанта, але в будь-якому випадку має ґрунтуватися на тексті §28 підручника та деяких матеріалах параграфів 28А, 28Б, 28В і 33.

Ми вважаємо, що оптимальним варіантом закріплення знань учнів на цьому уроці була б наявність достатньої кількості текстів Цивільного кодексу або витягів із нього для використання учнями під час групової роботи і вдома.

На уроці можна також використовувати приклади з літератури і кіно, зокрема, ті. що наведені у запитаннях і завданнях до §28.

Основні терміни і поняття:право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, інтелектуальна власність, цивільно-правові відносини (майнові та особисті немайнові права), річ (нерухомі і рухомі, індивідуально визначені і родові речі, продукція, плоди, доходи), цивільна правоздатність, цивільна дієздатність, законний представник, дрібні побутові угоди, юридична особа, орган юридичної особи, зобов'язальне право, авторське право, об'єкти промислової власності.

Хід уроку:

Урок починається з висвітлення вчителем основних теоретичних положень теми. Даліучні поділяються на групи, які одержують такі завдання:

Група А.Скласти перелік основних відносин, які регулюються правом, і підібрати приклади, що ілюструють суть цивільних правовідносин.

Група Б. Дати поняття права власності, розкрити його складові і підібрати приклади, що ілюструють кожне повноваження. Спробувати перерахувати види власності, які £ з Україні.

Група В.Перерахувати майнові права неповнолітніх з урахуванням мінімальної і неповної дієздатності неповнолітніх та визначити обсяг власних майнових прав.

Група Г. Дати визначення об'єктів цивільних правовідносин, зокрема, визначити поняття «річ», основні види речей; поняття «плоди», «доходи», «продукція» з наведенням відповідних прикладів.

При визначенні саме такої структури уроку, учитель може витратити 10 хвилин на лекцію, 10 хвилин на роз'яснення учням змісту завдання і організацію груп, 15 хвилин на самостійне опрацювання учнями матеріалу уроку й колективне обговорення вис­новків у групах і 10 хвилин на підведення підсумків уроку та визначення домашнього завдання.

Оцінювання знань здійснюється учителем на кінцевому етапі урок)' як підсумок роботи учнів у групах. Враховуючи значення теми і практичне спрямування матеріалу, що вивчався, є доцільним виділити при оцінюванні не лише знання теоретичних по­нять, засвоєних учнями, але й приклади з реального життя, в тому числі з життя самих учнів, конкретні ситуації та їх аналіз.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати текст §28, запитання і завдання до нього.

Враховуючи, що ці завдання потребують досить твердих юридичних знань, які не завжди є у вчителя, ми наводимо авторські варіанти вирішення деяких юридичних казусів.

Щодо спору між Матроскіним та Шариком з приводу телятка. З цивільно-правової точки зору корова була взята Матроскіним в оренду (хоча він і стверджував, що взяв її '•на прокат»). Згідно зі ст. 133 Цивільного кодексу України приплід тварин належить власникові речі, коли інше не встановлено законом або договором власника з іншою особою. Оскільки Матроскін спеціально не зазначив у договорі, що приплід від корови залишається у нього, то у спорі правий Шарик, який стверджує, що телятко належить державі, оскільки сама корова належить державі.

Щодо звертання Остапа Бендера до гр. Корейка: «Я прийшов до Вас як юридична особа до юридичної особи», то це звертання свідчить лише про певну необізнаність «ве

ликого комбінатора» у цивільному праві. І Остап Бендер, і гр. Корейко в даному випад­ку виступали лише як громадяни, представляючи власні інтереси. Правда, необхідно за­уважити, що іноді О. Бендер, виконуючи обов'язки директора заготконтори «Роги і ко­пита», виступав як «орган юридичної особи».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.