Здавалка
Главная | Обратная связь

Література з вивчення Конституції України в школіҐонтар Т. М, Шепетюк В. Д. Вивчаємо Конституцію України: Навчально-методич­ний посібник. — Тернопіль: 1996. — 64 с.

Дубровский В. Ф. Словарь конституционннх терминов и понятий. — Севастополь: Ахтиар, 1996. — 95 с.

Дубровський В. Ф., Наровлянський О. Д. Тести «Конституція України»: Навчальне видання. — Київ: Магістр-5, 1996. — 47 с.

Молдован В. В., Мелащенко В. Ф. Конституційне право: Опорні конспекти: Навчаль­ний посібник. - К; 1996. - 272 с.

Нартов В. В. Изучаем Конституцию Украйни: Пособие для школ, лицееев, гимназий. — Харьков: Мир детства, 1996. — 96 с.

Нор В., Стецюк П. Конституція — Основний Закон України в запитаннях і відповідях. — Львів; Київ: Кальварія—Абрис, 1996. — 48 с.

історія українсько)

3. Література з вивчення прав людини в школі

Права людини: Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв. — Київ: Право, 1996. — 154 с.

Права людини: Підручник для 10—11 класів ліцеїв та гімназій. — Київ: Право, 1997. - 225 с.

Лазутова М. Н. Права человека: История и современность. — Москва: 1992.с,

Яковлев Ю. Ваши права, дети. — Москва: 1992. — 85 с.

Никитин А. Ф. Права человека: Учебное пособие для середних школ. Москва:1993. - 127 с.

Никитин А. Ф. Права человека: Хрестоматия по курсу. — Москва: 1993- — 95 С,

Никитин А. Ф. Права человека: Дайджест. — Москва: 1993- — 77 с.

Никитин А. Ф. Педагогика прав человека: Пособие для детей. — Москва: 1993, 1993. - 102 с.

Фаунтин Сьюзен. Зти уникальньїе права: Практическое пособие по изучению Конвенции о правах ребенка. — Минск: 1993- — 77 с.

Декларація прав людини очима дітей. — Дрогобич: Відродження, 1994. — 30 с.

Джонгмал Альберт Джей, Шинд Пи Алекс. Словарь по правам человека. - Рязань; Москва: 1994. - 75 с.

История для детей о Всеобщей декларации прав человека / Текст Лидии І Ісску. Донецк: 1994. - 28 с.

Усачев А. Приключения маленького человечка (Всеобщая декларация прав человека для детей и взросльїх): Занимательное изложение для домашнего чтения не только детям. — Москва: 1994- — 56 с.

Шабельник Е., Каширцева Е. Ваши права. — Москва: 1994. — 87 с.

Азаров А. Я. Права человека: Новое знание. — Москва: 1995. — 94 с.

Антонов В. В. Младшим школьникам о Всеобщей декларации прав человека. Москва: 1995. - 65 с.

Шнекендорф 3. Младшим школьникам о правах человека. — Москва: 1995. — 87 с.

 

Розділ IV ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

Преамбула

Держави— сторони цієї Конвенції,

вважаючи,що згідно з принципами, проголошеними в Статуті ООН, визнання властивої людині гідності, рівних і невід'ємних прав усіх членів суспільства є основою забезпечення свободи, справедливості та миру на землі,

беручи до уваги,що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи та сповнені рішучості спри­яти соціальному прогресові та поліпшенню умов життя при більшій свободі,

визнаючи,що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини та Міжнародних пактах про права людини проголосила і погодилася з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними в них правами і свободами без якої б то не бу­ло різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні або інші пе­реконання, національне або соціальне походження, майновий стан, народження або інші обставини,

нагадуючи,що Організація Об'єднаних Націй в Загальній декларації прав люди­ни проголосила, що діти мають право на особливе піклування ,та допомогу,

впевнені в тому,що сім'ї як основному осередку суспільства та природному се­редовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей мають бути на­дані необхідні захист і сприяння, з тим щоб вона могла повністю покласти на себе зо­бов'язання в рамках суспільства,

визнаючи,що дитині для повного та гармонійного розвитку необхідно зростати и сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любовіта розуміння,

вважаючи,що дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та солідарності,

беручи до уваги,що необхідність у такому особливому захисті дитини була пе­редбачена в Женевській декларації прав дитини 1924 року і Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959 року, та визнана в Загальній де­кларації прав людини, в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (зок­рема, в статтях 23 і 24), в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (зокрема, в статті 10), а також у статутах і відповідних документах спеціалізова­них установ і міжнародних організацій, що займаються питаннями благополуччя дітей,

беручи до уваги,що, як зазначено в Декларації прав дитини, «дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження»,

посилаючись на положення Деклараціїпро соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та їх всиновленні, на національному і міжнародних рівнях, на положення Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») та Декларації про захист жінок і дітей в надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів,

визнаючи,що в усіх країнах є діти, які живуть у виключно тяжких умовах, і що такі діти потребують особливої уваги,

враховуючиналежним чином важливість традицій і культурних цінностей кож­ного народу для захисту і гармонійного розвитку дитини,

визнаючиважливість міжнародного співробітництва для поліпшення умов жит­тя дітей в кожній країні, зокрема в країнах, що розвиваються,

погодилися про нижченаведене:

Частина І

Стаття 1

Для цілей цієї Конвенції дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річно-го віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше.

Стаття 2

1. Держави-сторони поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Концепцією, закожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-якої дис­кримінації незалежно відраси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших і переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров'я та народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.

2. Держави-сторони вживають всіх необхідних заходів щодо забезпечення захис­ту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чиінших членів сім'ї.

Стаття З

1. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини.

2. Держави-сторони зобов'язуються забезпечити дитині такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права і обов'язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом, і з цією метою вживають всіх відпо­відних законодавчих і адміністративних заходів.

3. Держави-сторони забезпечують, щоб установи, служби та органи, відповідальні за піклування про дітей або їх захист, відповідали нормам, встановленим компетентній ми органами, зокрема в галузі безпеки й охорони здоров'я та з точки зору чисельності та придатності їх персоналу, а також компетентного нагляду.

Стаття 4

Держави-сторони вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних та інших заходів щодо здійснення прав, визнаних у цій Конвенції. Щодо економічних, .соціальних і культурних прав, держави-сторони вживають таких заходів у максималь­них межах наявних у них ресурсів, і за необхідності, в межах міжнародного співробітництва.

Стаття 5

Держави-сторони поважають відповідальність, права та обов'язки батьків і у відпо­відних випадках членів розширеної сім'ї чи общини, як це передбачено місцевим зви чаєм, опікунів чи інших осіб, що за законом відповідають за дитину, належним чіпкім управляти та керувати дитиною з метою здійснення визнаних цією Конвенцієюправі робити це згідно зі здібностями дитини, що розвиваються.

Стаття 6

1. Держави-сторони визнають, що кожна дитина має невід'ємне право па життя.

2. Держави-сторони забезпечують максимально можливою мірою виживання та здоровий розвиток дитини.

 

Стаття 7

1. Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народжен­ий має право на ім'я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право зна­ти своїх батьків і право на їх піклування.

2. Держави-сторони забезпечують здійснення цих прав згідно з їх національним законодавством та виконання їх зобов'язань за відповідними міжнародними документа­ми в цій галузі, зокрема у випадку, коли б інакше дитина не мала громадянства.

Стаття 8

1, Держави-сторони зобов'язані поважати право дитини на збереження індивіду­альності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, як передбачається законом, недопускаючи протизаконного втручання.

2. Якщо дитина протизаконно позбавляється частини або всіх елементів індивідуальності, держави-сторони забезпечують їй необхідну допомогу та захист для найшвид­шого відновлення її індивідуальності.

Стаття 9

1. Держави-сторони забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всу­переч їх бажанню, за винятком випадків, коли компетентні органи згідно з судовим рішенням визначають відповідно до застосовуваного закону і процедур, що таке розлу­чення необхідне в якнайкращих інтересах дитини. Таке визначення може бути не­обхідним у тому чи іншому випадку, наприклад коли батьки жорстоко поводяться з ди­тиною чи не піклуються про неї або коли батьки проживають окремо і необхідно прий­няти рішення щодо місця проживання дитини.

2. Під час будь-якого розгляду згідно з пунктом 1 цієї статті всім заінтересованим сторонам надається можливість брати участь у розгляді та викладати свою точку зору.

3. Держави-сторони поважають право дитини, яка розлучається з одним чи обома батьками, підтримувати на регулярній основі особисті відносини і прямі контакти з обома батьками, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам дитини.

4. У тих випадках, коли таке розлучення випливає з якого-небудь рішення, прий­нятого державою-стороною, наприклад при арешті, тюремному ув'язненні, висилці, де­портації чи смерті (включаючи смерть, що наступила через будь-яку причину під час перебування даної особи у віданні держави) одного чи обох батьків або дитини, така держава-сторона надає батькам, дитині чи, якщо це необхідно, іншому члену сім'ї на їх прохання необхідну інформацію щодо місцеперебування відсутнього члена (членів) сім'ї, якщо надання цієї інформації не завдає шкоди добробуту дитини. Держави-сторо­ни надалі забезпечують, щоб подання такого прохання само по собі не призводило до і несприятливих наслідків для відповідної особи (осіб).

Стаття 10

І. Відповіднодо зобов'язання держав-сторін за пунктом 1 статті 9 заява дитини чи її батьків па в'їзд у державу-сторону або виїзд із неї з метою возз'єднаним сім'ї повинна розглядатися державами сторонами позитивним, гуманним і оперативнимчином. Держави-сторони надалі забезпечують, щоб подання такого прохання не призводило доНесприятливих наслідків для заявників та членів їх сім'ї.

2. Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право підтримувати на регулярній основі, за винятком особливих обставин, особисті стосунки та прямі конта­кти з обома батьками. З цією метою і відповідно до зобов'язання держав-сторін за пун­ктом 2 статті 9 держави-сторони поважають право дитини та її батьків залишати будь-яку країну, включаючи власну, і повертатися в свою країну. Щодо права залишати будь-яку країну діють лише такі обмеження, які встановлені законом, необхідні для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моралі населення або прав і свобод інших осіб і сумісні з визнаними в цій Конвенції іншими правами.

Стаття 11

1. Держави-сторони вживають заходів щодо боротьби з незаконним переміщен­ням і неповерненням дітей із-за кордону.

2. З цією метою держави-сторони сприяють укладенню двосторонніх або багато­сторонніх угод чи приєднуються до чинних угод.

Стаття 12

1. Держави-сторони забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.

2. З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосеред­ньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесу­альними нормами національного законодавства.

Стаття 13

1. Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно під кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини.

2. Здійснення цього права може зазнавати деяких обмежень, проте ними можуть бути лише ті обмеження, які передбачені законом і необхідні:

а) для поваги прав і репутації інших осіб; або

3) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я або моралі населення.

Стаття 14

1. Держави-сторони поважають право дитини на свободу думки, совісті та релігії.

2. Держави-сторони поважають право та обов'язки батьків, у відповідних випадках Законних опікунів керувати дитиною в здійсненні її права методом, що відповідаєінтересам дитини,

Стаття 15

1. Держави-сторони визнають право дитини на свободу асоціацій і свободу мир­них зборів.

2. Щодо здійснення даного права не можуть застосовуватися будь-які обмеження, крім тих, які застосовуються відповідно до закону та необхідні в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я та моралі населення або захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 16

1. Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте та сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання.

Стаття 17

Держави-сторони визнають важливу роль засобів масової інформації і забезпечу­ють, щоб дитина мала доступ до інформації і матеріалів із різних національних і міжна­родних джерел, особливо до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння соціальному, духовному та моральному благополуччю, а також здоровому фізичному і психічному розвитку дитини. З цією метою держави-сторони:

а) сприяють засобам масової інформації у поширенні інформації і матеріалів, ко­рисних для дитини в соціальному, культурному відношеннях та в дусі статті 29;

б) сприяють міжнародному співробітництву в галузі підготовки, обміну та поши­рення інформації і матеріалів, що надходять із різних культурних, національних і міжнародних джерел;

в) сприяють виданню та розповсюдженню дитячої літератури;

г) сприяють засобам масової інформації у приділенні особливої уваги мовним по­требам дитини, яка належить до якоїсь групи меншин або корінного населення;

д) сприяють розробці належних принципів захисту дитини від інформації і ма­теріалів, що завдають шкоди її благополуччю, враховуючи положення статей 13 і 18.

Стаття 18

1. Держави-сторони докладають всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну Відповідальністьза виховання та розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування.

2. З метою гарантування та сприяння здійсненню прав, викладених у цій Кон­венції, держави-сторони надають батькам і законним опікунам належну допомогу у ви­конанні ними обов'язків з виховання дітей та забезпечують розвиток мережі дитячих

закладів.

3. Держави-сторони вживають всіх необхідних заходів щодо забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й закладами із догляду за дітьми.

Стаття 19

1. Держави-сторони вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та пси­хологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.

Стаття 20

1. Дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може залишатися в такому оточенні, має право наособливий захист і допомогу, що надається державою.

2. Такий догляд може включати, зокрема, передачу на виховання («кафала», за ісламським правом), усиновлення або, за необхідності, направлення до відповідних закладів із догляду за дітьми. Під час розгляду варіантів зміни необхідно належним чином враховувати бажаність наступництва виховання дитини, її етнічне походження, релігійну та культурну належність і рідну мову.

Стаття 21

Держави-сторони, які визнають і/чи дозволяють існування системи всиновлення, забезпечують, щоб найкращі інтереси дитини були враховані в першочерговому порядку, і вони:

а) визначають, що всиновлення в іншій країні може розглядатися як альтернаті ш ний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути передана на виховання в сім'ю, яка могла б забезпечити її виховання або всиновлення, і якщо забезпечення якогось придатного догляду в країні походження дитини є неможливим;

б) забезпечують, щоб у випадку всиновлення дитини в іншій країні застосовували ся такі самі гарантії і норми, які застосовуються щодо всиновлення всередині країни;

в) вживають всіх необхідних заходів з метою забезпечення того, щоб у випадку всиновлення в іншій країні влаштування дитини не призводило до одержання невиправданих фінансових вигод, пов'язаних з цією особою;

Стаття 22

1. Держави-сторони вживають необхідних заходів, щоб забезпечити дитині, які бажає одержати статус біженця або яка вважається біженцем, відповідно до застосовуваних міжнародним або внутрішнім правом процедур, як тій, що супроводжується, так і тій, що не супроводжується її батьками або будь-якою іншою особою, належний захист і гуманітарну допомогу в користуванні застосовуваними правами, викладеними в цій Конвенції та інших міжнародних документах з прав людини або гуманітарних документах, учасницями яких є зазначені держави.

2. З цією метою держави-сторони сприяють у випадках, коли вони вважають це за необхідне, будь-яким зусиллям Організації Об'єднаних Націй та інших компетентних міжурядових або неурядових організацій щодо захисту такої дитини

Стаття 23

Держави-сторони визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному підношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечує гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житі І суспільства.

Стаття 24

Держави-сторони визнають право дитини на користування найбільш доскона­лими послугами системи охорони здоров'я та засобами лікування хвороб.

Стаття 25

Держави-сторони визнають права дитини, яка віддана компетентними органами на піклування з метою догляду, захисту, фізичного чи психічного лікування, мі періодичну оцінку лікування і всіх інших умов піклування.

Стаття 26

1. Держави-сторони визнають за кожною дитиною право користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування, і вживають необхідних заходів щодо досягнення повного здійснення цього права згідно з їх національним законодавством.

2. Ці блага в міру необхідності надаються з урахуванням наявних ресурсів і можли­востей дитини та осіб, які несуть відповідальність за утримання дитини, а також будь яких міркувань, пов'язаних з одержанням благ дитиною чи від її імені.

Стаття 27

1. Держави-сторони визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку дитини.

2. Батько(-ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов жиг пі, необхідних для розвитку дитини.

3. Держави-сторони відповідно до національних умов і в межах своїх можливостей вживають необхідних заходів щодо надання допомоги батькам та іншим особам, які виховують дітей, у здійсненні цього права та у разі необхідності надають матеріальну допомогу і підтримують програми, особливо щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.