Здавалка
Главная | Обратная связь

ДЕРЖАВА. ПРАВО. СУСПІЛЬСТВОТема 1 (1). Суспільно-історична цінність держави та права

Завдання й коротка характеристика навчального курсу «Основи правознавства-Держава та право як закономірний результат розвитку цивілізації, історичне надбання людства. Роль держави та права як неодмінних атрибутів політичної влади. [Поняття види влади. Призначення державної влади в демократичному суспільстві.] Пріоритет загальносуспільних інтересів над класовими. [Поняття політичної системи суспільстві. Основні елементи політичної системи (держава, політичні партії, громадські органі тощо).] Держава, право й соціальна справедливість.

Тема 2 (2). Держава

Держава як універсальна політична форма організації суспільства, центральний елемент політичної системи. Поняття й ознаки держави. Роль держави в реалізації її загальносуспільних і класових інтересів. Поняття функції держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. [Основні форми здійснення функцій держави — законодавча.;виконавча, судова.] Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми і державного устрою, політичні режими). [Поняття, що використовуються в суспільствознавчій літературі для характеристики державного ладу — тиранія, деспотія, охлократія тощо.]

Тема 3 (3). Право

Право — особливий вид соціальних норм. Поняття й ознаки права. Мораль і пра­во. Роль права в реалізації загальносуспільних і класових інтересів. Джерела (форми) права. Право як суспільне явище (об'єктивне право) і як конкретне повноваження осо­би (суб'єктивне право). Поняття, пов'язані з правом (правовідносини, правосвідомість, правова система, юридична надбудова). [Структура правовідносин (об'єкт, суб'єкт, юридичний і фактичний зміст). Юридичні факти (дії та події) — підстава виникнення, при­пинення та зміни правовідносин. Елементи правосвідомості (правова ідеологія, право­ва психологія).]

Тема ЗА (4). Право. Мораль. Культура

Мораль і право в системі соціальних норм. Єдність та відмінність права й моралі. Мораль — опора права. Шляхи посилення моральної обумовленості правових норм. Право як втілення соціальної справедливості. Поняття політичної та правової культури. Основні завдання правового виховання.

Тема 4(5). Право й закон

Поняття про законодавство. Відмінність між правом і законом. Нормативні та індивідуальні акти. Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. [Види правових норм. Структура правової норми (гіпотеза, диспозиція, санкція).] Поняття системи законодавства. Галузі законодавства, нормативні інститути та нормативні приписи. Конституції, закони та підзаконні акти. Питання, які визнача­ються виключно законами України. Систематизація правових актів, її мета. [Ко­дифікація, інкорпорація і консолідація. Кодекси та інші кодифікаційні акти.]

Тема 5 (6). Правова держава

[Ідея правової держави та внесок українських учених у її розроблення.] Поняття й головні ознаки правової держави. Поняття про громадянське суспільство. Основні на­прями формування правової держави в Україні. Пріоритет прав і свобод особи. Зміцнення законності й посилення охорони правопорядку. Забезпечення політичного плюралізму й розподілу державної влади.

Тема 6(7). Виникнення й історичний розвиток держави та права

Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного роз нитку. Суспільна влада й соціальні норми за первіснообщинного ладу. Держава та права як продукти й атрибути класового суспільства. Інші погляди на походження держави та права (патріархальна, теологічна, договірна та інші теорії). [Поняття історичного типу держави та права.] Найголовніші риси держави та права різних історичних епох (суспільно-економічних формацій). Теорія конвергенції. Перспективи історичного розвитку держави та права.

Тема 7(8). Основні етапи розвитку української державності

Зв'язок історії держави та права із загальною історією суспільства. Багатовікові державотворчі традиції українського народу. Хронологічний перелік держав, які існували на території сучасної України. [Перші державні утворення на території сучасної України. Рабовласницькі держави Північного Причорномор'я. Київська Русь. Норманська і пантюркістська теорії. Формування українського народу та його боротьба за власну соборну державність. Литовсько-Руська держава. Українські землі під владою Росії, Польщі та інших держав. Державно-правові інститути Запорозької Січі. Україна — Гетьманщина, Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Державотворчі пошуки І() 17-1920 рр. Радянська Україна. Україна після проголошення незалежності.]

Тема 8(9). Найвизначніші пам'ятки правової культури України

Правові пам'ятки як важливий елемент національної культури. Коротка характеристика історичного значення найважливіших правових пам'яток України. [Звичаєве право та найдавніші правові акти України. Руська правда. Литовські статути. Магдебурзьке право. Березневі статті Богдана Хмельницького. Конституція Пилипа Орлика. Права, М якими судиться малоросійський народ. Універсали Центральної Ради. Конституційні акти Гетьманату й Директорії. Конституції Радянської України.] Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Конституція України.

Розділ II©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.