Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначення моменту інерції махового колесаМета роботи: використовуючи закон збереження механічної енергії, експериментально визначити момент інерції махового колеса і порівняти отриманий результат з розрахунком по теоретичній формулі.

Тверде тіло являється системою матеріальних точок, відстань між якими при русі не змінюється. При русі навколо нерухомої вісі всі матеріальні точки, що утворюють тіло обертаються з однаковою кутовою швидкістю w.

Нехай ri – відстань і-тої матеріальної точки до вісі обертання, а mi – її маса. Тоді лінійна швидкість цієї точки , а момент імпульсу відносно вісі обертання . Момент імпульсу L твердого тіла складається з моментів імпульсу всіх утворюючих це тіло матеріальних точок:

,

де – момент інерції твердого тіла відносно вісі обертання.

Під дією прикладених до тіла зовнішніх сил його момент імпульсу змінюється зі швидкістю

,

де – сума моментів зовнішніх сил, прикладених до тіла:

.

Тут – момент сил відносно вісі обертання j-ої зовнішньої сили, прикладеної до тіла; Fj – проекція цієї сили на площину, перпендикулярну до вісі обертання тіла; – плече цієї сили.

Момент інерції тіла залежить від вибору вісі обертання. Але це не значить, що для всілякої нової вісі момент інерції І необхідно обчислювати спочатку. Момент інерції твердого тіла І відносно вісі, яка паралельна вісі, що проходить через центр інерції тіла, дорівнює (теорема Гюйгенса-Штейнера):

,

де І0 – момент інерції тіла відносно вісі, що проходить через центр інерції тіла, m – маса твердого тіла, а – відстань між осями.

Моментом інерції називають фізичну величину, що характеризує інерційні властивості тіла в обертальному русі. Тобто момент інерції є аналогом маси в поступальному русі.

Момент інерції суцільних тіл, що мають густину , можна обчислити інтегруванням: .

Кінетична енергія обертального руху визначається за формулою:

.

Ця формула справедлива лише у випадку, коли тіло обертається навколо нерухомої вісі. Якщо тіло рухається як ціле і обертається, то його кінетичну енергію можна представити у вигляді суми кінетичних енергій поступального руху центра мас тіла і обертального руху навколо вісі обертання (теорема Кьонінга):

,

де VC – швидкість центра мас (центра інерції) твердого тіла; І0 – момент інерції тіла відносно вісі, що проходить через центр мас тіла.

Момент інерції махового колеса визначають на установці, яка складається з махового колеса зі шківом, насадженого на вал, лінійки і тягарця (рис.8 ). Вал закріплений у двох підшипниках. На вал 3 намотується нитка. До її кінця прикріплюють тягарець 4 масою m. Під дією тягарця шків разом з валом і маховим колесом рівноприскорено обертається. На характер обертального руху впливають значення моменту інерції махового колеса, моменту інерції шківа, моменту інерції вала та сили тертя в підшипниках. Вал і шків вибира­ють такими, щоб вони мінімально впливали на характер обертального руху і не вносили істотних змін в його характер. При падінні тягарця його потенціальна енергія , де h – висота підняття тягарця, перетворюється в кінетичну енергію поступального руху тягарця, в кінетичну енергію обертального руху махового колеса і витрачаєть­ся на виконання роботи подолання сил тертя.

Кінетична енергія по­ступального руху тягарця визначається за формулою

,

де v – швидкість тягарця. Кінетична енергія обертального руху системи визначається за формулою

,

де І, w – момент інерції і кутова швидкість всіх обертаючихся елементів.

Якщо знехтувати силами тертя в підшипниках і опором повітря, то згідно закону збереження енергії можна записати:

.


Рух тягарця є рівноприскореним з прискоренням а, тому є справедливим наступні вирази: , і, як результат, . Так, як нитка намотана на вал, то швидкість поступального руху нитки і, звісно, тягарця завжди дорівнює лінійній швидкості точок, що лежать на поверхні валу. Тому і , де r – радіус вала.

З врахуванням цього закон збереження можна переписати у вигляді

,

звідки момент інерції системи

.

Якщо колесо зняти, то момент інерції утвореної системи буде визначатися тією ж формулою, але час t0 опускання тягарця на висоту h буде іншим.

Момент інерції самого колеса можна визначити як різницю

або , (1)

де t – час опускання тягарця при надітому на шків колесі, t0 – час опускання тягарця без колеса.

Розглянемо випадок, коли силами тертя не можна нехтувати. В цьому випадку закон збереження і перетворення енергії має вигляд

,

де – робота подолання сил тертя; F — сила тертя. Силу тер­тя визначимо з таких міркувань. Обертаючись за інерцією, махове колесо підніме тягарець на висоту , система матиме потенціальну енергію . Різниця потенціальних енергій дорівнюватиме роботі подолання сил тертя , звідки

.

Підставивши вирази для в закон збереження енергії, матимемо формулу для визначення моменту інерції системи для цього випадку

.

При знятті колеса зі шківу момент інерції утвореної системи буде визначатися тією ж формулою. Момент інерції самого колеса в цьому випадку можна визначити як різницю

або , (2)

де t, t0 – час опускання тягарця при надітому на шків колесі і без нього; h1, h2 – висота підіймання тягарця за інерцією з колесом і без нього на шківі.

Момент інерції колеса можна розрахувати теоретично інтегруванням елементарних циліндричних шарів від R1 (зовнішній радіус) до R2 (внутрішній радіус колеса). Результат такого розрахунку дає наступний вираз для моменту інерції махового колеса:

, (3)

де М – маса колеса.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.