Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура навчальної дисципліниМета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни „Правознавство” є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися у сучасному правовому полі.

Завдання навчальної дисципліни

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам систематичних знань з юридичних наук (правознавство), вихованню у них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних правових актів України. Студенти повинні володіти певною сумою загальнотеоретичних уявлень про право та здобути правовий мінімум знань з теорії держави і права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового. адміністративного, кримінального права України.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни, студенти повинні знати:

- загальнотеоретичні правові поняття та терміни;

- структуру права та законодавства;

- поняття і ознаки правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності;

- питання функціонування системи права, дії механізму правового регулювання;

- підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин;

- основи конституційного права України;

- органи державної влади та місцевого самоврядування України;

- судові, правоохоронні та правозахисні органи України;

- основні визначення та поняття основних галузей права України;

- джерела права України;

- правила підготовки та застосування нормативно-правових актів в Україні.

 

Після вивчення навчальної дисципліни, студенти повинні вміти:

- володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти використовувати їх;

- характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного законодавства України;

- правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному житті закони та підзаконні акти України;

- орієнтуватися в сучасному правовому полі;

- розмежовувати правові відносини у суспільстві;

- використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у судових та інших державних органах України;

- правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права України;

- грамотно оцінювати юридичні факти, аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію.

 

 

Структура навчальної дисципліни

Номер змістового модулю Номер і назва теми змістового модулю Кількість годин відведених на: Повне навчальне навантаження студента    
Лекції Семінар- ські заняття Самостійну роботу студента    
Всьо го годин Всього креди тів    
      1. Основи теорії права 2.Основи кон- ституційного права України                     0,7  
Термін проведення 1-го рубіжного контролю – 8 тиждень    
    3.Основи ци- вільного права України 4.Основи сімей- ного права України. 5.Основи трудо вого права України. 6.Основи адміні стративного пра ва України. 7.Основи кримі- нального права України.                                                                     0,8  
Термін проведення П-го рубіжного контролю – 17 тиждень    
Всього годин 1,5  
                       

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.