Здавалка
Главная | Обратная связь

Макренцова А. М. Робота редактора над створенням альбому з мистецтвСтаття присвячується огляду такого виду видань як альбом. Для його угрупування за різними характеристиками та поліпшення при вивченні обраного видання подаються дві типологічні класифікації. Окреслюються і детально розкриваються основні складові процесу створення альбому з мистецтв. Головна увага дослідження зорієнтована на значущість роботи редактора і його співпраці з автором на кожному етапі конструювання образотворчого альбомного видання.

Ключові слова: альбом, матеріали, видання, мистецтво, редактор.

 

Макренцова А. М. Работа редактора над созданием альбома искусств

Статья посвящается осмотру такого вида изданий как альбом. Для его группировки по различным характеристикам и улучшения при изучении выбранного издания подаются две типологические классификации. Определяются и подробно раскрываются основные составляющие процесса создания альбома искусств. Главное внимание исследования ориентировано на значимость работы редактора и его сотрудничество с автором на каждом этапе конструирования изобразительного альбомного издания.

Ключевые слова: альбом, материалы, издание, искусство, редактор.

Makrentsova A. Editor's job to create the album art

The article is devoted to examination of this type of media as an album. For this group for the different characteristics and improve the study of selected publications submitted two typological classification. Outlines in detail reveals the main components of the process of creating the album art. Main focus of research focused on the importance of the editor and his collaboration with the author at every stage of designing visual landscape edition.

Key words: album, materials, edition, art, editor.

 

 

УДК 655.418

Ю. Ю. Поддубна

ТИПОЛОГО-ТЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИДАНЬ МЕДІА-ХОЛДИНГУBUSINESS КОМПАНЬОН”

 

Медіа-холдинг „Business КОМПАНЬОН”– підприємство приватної форми власності, котре поєднує діяльність з випуску друкованих видань та організації радіомовлення. Це єдине видавництво у Луганську, яке проводить видавничу та медіадіяльність, є власником Луганського міського радіо та радіо „Восток”.

Метастатті – дослідити типолого-тематичний аспект видань луганського медіа-холдингу „Business КОМПАНЬОН”. .

Вивченням історії й сучасних тенденцій книжкового ринку Луганщини займаються О. Кравченко, В. Галич, С. Лобода. Так, в останньому виданні, присвяченому цій темі, довіднику „Журналістика (періодика) і видавнича справа Луганщини: минуле і сучасне”за редакцією В. Галич подається опис понад 200 різних типів періодичних видань (128 газет, 23 журнали, 13 збірників наукових праць, 18 альманахів), проаналізована діяльність 5-ти видавництв, 12-ти поліграфічних підприємств, 3-х редакційно-видавничих відділів вищих навчальних закладів Луганська, 1-го інформаційного агентства,
2-х електронних видань регіону. Особливу увагу приділено опису наукової періодики, котра виходить у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Луганському державному медичному університеті, Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Є. О. Дідоренка [1]. Незважаючи на фактичний матеріал, який стосується тематики й видів видавничої продукції аналізованого медіа-холдингу, у виданні відсутній ґрунтовний аналіз цього аспекту діяльності компанії „Business КОМПАНЬОН”.

Медіа-холдинг створено у квітні 2003 р. Ігорем Олеговичем Бразовським, котрий і до сьогодні є директором компанії й керівником творчих проектів.. Робота медіа-холдингу почалася з функціонування Луганського міського радіо „Базар”.Цей етап на Луганському медіа порталі описано так: „У серпні 2003 р. з’явилася газета „Базар плюс”, яка за нестандартність і популярність була відзначена Управлінням у справах друку та інформації. 1 травня 2011 р. на прохання жителів і підприємців східних кварталів м. Луганська було створено радіо „Восток”, яке віщає рекламно-інформаційні програми” [2].

На сьогодні в компанії працює близько 40 співробітників. У складі медіа-холдингу 2 редакційні відділи, PR-центр, рекламний відділ і 2 радіостудії. „Business КОМПАНЬОН”не має власної поліграфії, тому співпрацює з київською поліграфічною фірмою „Новий друк”.

На сучасному етапі головною діяльністю медіа-холдингу є видавнича. „Business КОМПАНЬОН”– це видавництво специфічної тематики, продукція котрого формується з ділових, „іміджевих”, рекламних і довідкових видань – діловий журнал „BUSINESS КОМПАНЬОН”, жіночий журнал „Марина”, газета „Базар”, серія енциклопедичних фоліантних видань „Украина на ладонях”(книги „Луганщина”, „Харьковщина”, „Донетчина”), перекидні календарі серії „Утро Украины”(на 2013 р., 2014 р.).

Аналізуючи категорії читачів, на які розрахований видавничий продукт, констатуємо, що видання медіа-холдингу пропонуються широкому колу читачів від 21 – 25 років. Основна цільова аудиторія:

- керівники підприємств та організацій середньої та вищої ланки;

- банківські службовці;

- менеджери;

- співробітники офісів;

- держслужбовці;

- представники владних структур.

Продукцію видавництва важко класифікувати за видами. У кожному виданні поєднуються ознаки різних видів – рекламних, довідкових, громадсько-політичних, розважальних тощо. Однак переважають довідкові й рекламні видання.

У червні 2004 р. був заснований всеукраїнський діловий журнал „BUSINESS КОМПАНЬОН”. Видання поширюється в Луганську, Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Одесі й Харкові. У часопису висвітлюються найактуальніші бізнес-новини, новини ринку, інтерв’ю з керівниками фірм, рекламні матеріали. Мета видання – „надання інформації про діяльність підприємств, організацій, установ, спектр їхніх послуг, вироблену продукцію різних торгових марок України, новинки українського ринку, знайомство читача з сучасними економічними поняттями і процесами, що відбуваються у світі бізнесу”[2].

Постійні рубрики видання: „Политика”, „Вертикаль власти”, „Новости Украины”, „Новости регионов”, „Капитал”, „Правовой аспект”, „Обзор рынка”, „Зарубежная практика”, „Франчайзинг”, „Мастер-класс”, „Деловая этика”, „События”, „Персона”, „Weekend”.Матеріали журналу за жанрами поділяються на інформаційні (інформаційні статті, замітки, інтерв’ю, репортажі) та аналітичні (аналітичні статті, бесіди). Переважають публікації інформаційних та аналітичних статей.

Наймасштабніший проект за всю історію функціонування видавництва – серія „Украина на ладонях”, яка включає енциклопедичні видання-фоліанти подарункового типу „Луганщина” (2011 р., перевидання 2012 р.), „Харьковщина” (2012 р.) та „Донетчина” (2013 р.). Проект реалізується при підтримці міських державних обласних адміністрацій. Видання позиціонують ці області на всеукраїнському й міжнародному рівнях, розкривають їх інвестиційний та економічний потенціал, а також культурну, історичну й духовну спадщину. Книги містять довідкову інформацію про флору й фауну області, дають характеристику політичної ситуації, описують історію, наводять перелік та вичерпну інформацію про всі міста й райони, інформують про освіту, науку, медицину, культуру, спорт та інші сфери суспільного життя певної області та міста-адміністративні центри. Крім того, до книг увійшли матеріали про громадські організації, благодійні фонди й наукові центри області. Особлива увага приділяється постійному розділу „Міжнародні відносини”, в якому представлена інформація про співпрацю певної області з Російською Федерацією, Німеччиною, Чехією, Хорватією, Францією та іншими країнами. Зі вступними словами виступають Президент України, голова облдержадміністрації певної області, міський голова. „У книзі широко висвітлюється діяльність великих підприємств і корпорацій, а також компаній – представників середнього бізнесу регіону”[3].

Другий том видань розповідає про видатних земляків краю –почесних громадян області, керівників підприємств, громадських діячів, політиків, спортсменів. Тож матеріали книги складають енциклопедичні статті, біографії, характеристики.

 

Книги двомовні: матеріали публікуються російською й англійською мовою. Тираж складає 1 000 екземплярів, 100 з яких перетягнуті італійською шкірою з використанням позолоти й елементів кольорової емалі, в подарунковому футлярі [2].

Книги з цієї серії мають схоже художнє оформлення й поліграфічне відтворення. Особливістю видань є великий формат 70x100/8, значний обсяг – від 563 до 824 сторінок, близько 50% зображальних матеріалів, використання крейдованого паперу.

Отже, типолого-тематичний аналіз видань медіа-холдингу „Business КОМПАНЬОН”показав, що переважну більшість його продукції можна класифікувати як довідкових і рекламних видань. Іміджевими виданнями медіа-холдингу слід вважати діловий журнал „BUSINESS КОМПАНЬОН”і серію енциклопедичних фоліантних видань „Украина на ладонях”(книги „Луганщина”, „Харьковщина”, „Донетчина”), які є оригінальними в художньо-технічному оформленні й унікальними за своїми тематикою та призначенням серед друкованих видань Луганщини.

 

Література

1. Журналістика(періодика) і видавнича справа Луганщини : минуле і сучасне : довідник [Текст] / [гол. ред. та авт. передм. В. М. Галич, упоряд.-ред. О. Л. Кравченко]. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 183 с. 2. Луганский медиапортал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.media.lg.ua 3. Прописано серце в Донбассе! [Текст] // Вечерний Луганск. – 2013. – № 34. – С. 8 – 9. 4. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця [Текст] : [практ. посіб.] / Микола Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

 

Поддубна Ю. Ю. Типолого-тематичний аспект видань медіа-холдингуBusiness КОМПАНЬОН”

Стаття присвячена дослідженню типолого-тематичного аспекту видань луганського медіа-холдингу „Business КОМПАНЬОН”. Описано історія видавництва, проаналізовано цільову аудиторію його видань, здійснено класифікацію продукції видавництва за функціонально-цільовим призначенням. Доведено, що іміджевими виданнями медіа-холдингу слід вважати діловий журнал „BUSINESS КОМПАНЬОН”і серію енциклопедичних фоліантних видань „Украина на ладонях”(книги „Луганщина”, „Харьковщина”, „Донетчина”), які є оригінальними в художньо-технічному оформленні й унікальними за своїми тематикою та призначенням серед друкованих видань Луганщини.

Ключові слова: медіа-холдинг, „Business КОМПАНЬОН”, види видань, діловий журнал, енциклопедичне видання.

Поддубная Ю. Ю. Типолого-тематический аспект изданий медиа-холдингаBusiness КОМПАНЬОН”

Статья посвящена исследованию типолого-тематического аспекта изданий медиа-холдинга „Business КОМПАНЬОН”. Описана история издательства, проанализирована целевая аудитория его изданий, осуществлена классификация продукции издательства по функционально-целевому назначению. Мы рассмотрели структуру, художественное оформление и технические показатели главных изданий медиа-холдинга. Доказано, что имиджевыми изданиями медиа-холдинга следует считать деловий журнал „BUSINESS КОМПАНЬОН”и серию энциклопедических фолиантных изданий „Украина на ладонях”(книги „Луганщина”, „Харьковщина”, „Донетчина”), являющиеся оригинальными в художественно-техническом оформлении и уникальними по тематики и предназначению среди печатных изданий Луганщины.

Ключевые слова: медиа-холдинг, „Business КОМПАНЬОН”, виды изданий, деловой журнал, энциклопедическое издание.

 

Poddubna Y. Y. Тypology-thematic аspect of editions of media holding „Business КОМПАНЬОН

The article is devoted research typology-thematic аspect of editions of media holding “Business КОМПАНЬОН”. Described history of publishing house, the having a special purpose audience of his editions is analysed. Realizable classification of products of publishing house to on functionally having a special purpose setting. Сonsidered a structure, artistic registration and technical indexes of main editions of media holding.

Key words: media holding, „Business КОМПАНЬОН”, types of editions, business magazine, encyclopaedic editions.

 

 

УДК 655.41 (477)

Г. В. Ухорська©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.