Здавалка
Главная | Обратная связь

Навчальна програма дисципліниВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра загальноекономічних дисциплін

 

ЛИТОВЧЕНКО І. В.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для самостійного вивчення дисципліни студентами

напрямів підготовки:

Економічна кібернетика»,

Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства» програми професійного спрямування 6.030504.02 «Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу»,

Напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», програм професійного спрямування 6.050104 «Фінанси», 6.050105 «Банківська справа»

За кредитно-модульною системою організації навчального процесу

 

 

ЗМІСТ

 

ЗМІСТ

ВСТУП

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ ЗАВДАНЬ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[До змісту] [Наступне]

ВСТУП

Метою дисципліни «Національна економіка» (НЕ) є вивчення за­ко­номірностей та особливостей функціонування національної еко­номіки порівняно з економіками інших країн, надання студентам системних знань щодо національної економіки, змісту організаційної, методичної та регулюючої діяльності органів державної влади та комерційних структур в економіці.

Предметом дисципліни є сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмінні риси НЕ та специфіку її функціонування.

Завдання дисципліни: розкрити загальне та особливе в націо­нальній економічній системі, дослідити інституціональні чинники та їхній вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове го­с­подарство.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

− зміст основних макроекономічних показників та пропорцій НЕ, її галузевий та регіональний склад;

− теоретичні та методологічні основи обґрунтування та реалі­зації стратегії соціально-економічної політики держави;

− особливості і проблеми інтеграції НЕ в систему міжнародних економічних зв’язків;

уміти:

− характеризувати взаємозв’язки окремих складових національ­ного господарства; фактори, що визначають стан і тенденції роз­витку економіки країни в цілому, а також її окремих сфер, галузей і регіонів;

– використовувати методи аналізу, прогнозування, планування, прог­рамування та регулювання національної господарської системи в цілому, її суб’єктів та окремих організаційно-правових форм ринкового господарювання.

Дисципліна «НЕ» вивчається студентами економічних спеціа­л­ьнос­тей після політичної економії, макроекономіки, історії економіки та економічної думки, регіональної економіки, статистики, які є для неї теоретично-методологічною основою. Дисципліна «НЕ» надає можливість поглибити знання відповідних розділів економічної теорії, застосувати знання попередніх теоретичних економічних дисциплін для характеристики й аналізу проблем національних еко­номік, перш за все економіки України.

Дисципліна «НЕ» є нормативною, виконує систематизуючу функ­цію, відіграє важливу роль у формуванні цілісних знань про НЕ країни як багаторівневу систему. Зміст дисципліни «НЕ» виступає як сис­тема теоретико-методологічних і організаційно-практичних засад, що визначають рівень теоретичних знань та практичних навичок студентів щодо комплексного аналізу функціонування НЕ країни, її окремих сфер, галузей, регіонів.

За навчальними планами на вивчення дисципліни «НЕ» передбачено 180 год. (5 кредитів, 4 години на тиждень), у тому числі: 34 (38) го­дин лекцій, 34 години семінарських занять, 23 години індивідуальних занять, 85 (93) годин самостійної роботи студентів, 3 години – ек­замен.

Оцінка знань здійснюється за кредитно-модульною системою, фор­ма підсумкового контролю – екзамен.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Навчальна програма дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.