Здавалка
Главная | Обратная связь

Термінологічний словникЕкономічний потенціал характеризується величиною національного багатства, кінцевого продукту, національного продукту, вартості основних фондів та ін.

Національне багатство – сума матеріальних та духовних благ, які є в розпорядженні суспільства.

Природно-ресурсний потенціал– здатність природних систем без шкоди для себе (а отже, і для людей) віддавати необхідну для людства продукцію або виконувати корисну роботу.

Людський капітал– виробничі знання, уміння й професійна підготовка, якими володіє окрема людина. Мається на увазі вартість, яка створюється в результаті затрат на навчання, освіту, зміцнення здоров’я.

Науковий потенціал –система продукування наукових знань, яка охоплює такі складові, як чисельність наукового персоналу й резерв наукових кадрів.

Інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг.

Науково-технічна політика держави – складова соціально-економічної політики, яка визначає основні цілі, напрями, принципи, форми й методи діяльності держави в науково-технічній сфері.

Економічна безпека– такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім’ї, суспільства, держави.

Економічна безпека країни – складна багатофакторна категорія, яка характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення з метою збалансованого задоволення потреб власного населення держави на якомусь визначеному рівні з метою протистояння дестабілізуючій дії різноманітних чинників, внутрішніх та зовнішніх, а також із метою забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання.

Стратегія економічної безпеки країни – чітке обґрунтування основної мети й довготермінова політика та план дій держави щодо усунення загроз існуванню та розвитку народного господарства країни.

Тактика гарантування економічної безпеки країни – конкретні способи досягнення такої безпеки, короткотермінової дії інституційних та організаційних структур держави залежно від зміни внутрішніх і зовнішніх умов.

План семінарського заняття (4 години)

1. Поняття й склад національного багатства.

2. Поняття людського капіталу та його оцінка.

3. Індекс розвитку людського потенціалу та його показники.

4. Специфіка демографічної ситуації в Україні періоду незалежності.

5. Потенціал розвитку системи освіти України.

6. Потенціал розвитку системи охорони здоров’я України.

7. Промисловий та сільськогосподарський потенціал національної економіки.

8. Науково-технічний та інноваційний потенціал національної еко­номіки.

Теми рефератів

1. Тіньовий сектор НЕ, його масштаби та особливості в економіці України.

2. Економічна політика гарантування економічної безпеки України: принципи формування, інструменти, механізми.

3. Україна і СОТ: переваги та недоліки.

4. Пріоритети розвитку промислового виробництва України.

5. Національний енергетичний ринок України: особливості розвитку, головні проблеми.

6. Сучасні тенденції розвитку аграрного сектору України.

7. ВВП на душу населення, розрахований за значенням паритету купівельної спроможності.

Завдання для самостійного виконання

1. Визначити обсяги викидів шкідливих речовин на душу населення в Україні з 1992 по 2009 роки. Порівняти з відповідними показниками інших країн світу. Чи дотримується Україна зобов’язань відповідно до вимогам Кіотського протоколу? Зробити письмові висновки.

Методичні рекомендації:

Для виконання завдання необхідно скористатися матеріалами офіційного сайту Державного комітету статистики України //www.ukrstat.gov.ua.

Питання для самостійного вивчення

1. Природно-ресурсний потенціал України, його структура й забезпеченість господарства.

2. Населення України: динаміка чисельності населення та статево-вікова структура у порівнянні з іншими країнами світу.

3. Сучасна демографічна ситуація в Україні та шляхи вирішення основних демографічних проблем.

4. Основні проблеми трудозабезпеченості та раціонального використання трудових ресурсів України.

Література: 1, с. 38−49, 75−86; 2, с. 122−161; 7, с. 48−65; 8, с. 72−136.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.