Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 10. Прогнозування та програмування національної економікиСутність та види державної стратегії соціально-економічного розвитку країни. Роль соціально-економічного прогнозування в регулюванні НЕ. Система та класифікація соціально-економічних прогнозів. Принципи та методи прогнозування. Експертні та формалізовані методи прогнозування. Оцінка ефективності й точності прогнозів.

Макроекономічне планування й програмування в системі державного регулювання НЕ. Директивне, індикативне та стратегічне планування. Методологія індикативного планування. Принципи розробки макроекономічних планів і програм.

Державна програма економічного й соціального розвитку України як інструмент макроекономічного планування, її зміст, структура та послідовність розробки. Система показників макроекономічних планів. Методи планово-економічних розрахунків.

Стратегічні програми комплексного розвитку НЕ та їх використання при розробці стратегічних планів. Сутність, класифікація, структура, логіка розробки цільової комплексної програми (ЦКП). Обґрунтування заходів програми ресурсами. Організаційний механізм реалізації ЦКП. Контроль за реалізацією заходів ЦКП.

ТЕМА 11. Політика економічного зростання
в національній економіці

Основні моделі розвитку національної економіки: кейнсіанські моделі економічного зростання, неокласичні теорії розвитку, інституціональні теорії розвитку ринкової економіки, «нові теорії зростання». Фактори й показники економічного зростання. Нова парадигма сталого розвитку. Індикатори та індекси стійкого розвитку.

Роль інтелектуального капіталу в розвитку НЕ. Інноваційно-інвестиційна складова економічного зростання. Методи обґрунтування темпів економічного зростання НЕ. Поняття соціогуманітарної держави як засіб реалізації стійкого розвитку НЕ.

Кон’юнктура національної ринкової економіки. Циклічність розвитку НЕ. Основні характеристики та особливості економічного циклу. Модифікація циклів у результаті впливу держави.

ТЕМА 12. Інституціональні форми інтеграції
у світове товариство

Процеси інтернаціоналізації та інтеграції на світовому ринку. Ключові тенденції економічної інтеграції. Відкриті (ліберальні) моделі економіки. Загальні та специфічні переваги відкритої економічної моделі. Зміст процесу глобалізації та його вплив на форми й методи реалізації національних інтересів країни. Відкритість, дерегулювання та приватизація НЕ як основні умови приєднання країн до сучасної загальносвітової системи.

Місце України у світовій економіці. Структура зовнішньоекономічної діяльності України. Зовнішньоекономічна політика країни за умов глобалізації: зміст, основні напрями. Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

Розвиток механізму регулювання інтеграційних процесів. Позитивні та негативні наслідки процесу глобалізації. Державна політика протидії небажаним процесам глобалізації.

Поняття й елементи економічної безпеки НЕ. Критерії, показники, індикатори економічної безпеки. Механізм забезпечення економічної безпеки.

Пріоритетні напрями стратегії зовнішньоекономічних відносин України. Перспективи інтеграції України до Європейського Союзу. Співробітництво з МВФ, МБРР, Світовим банком. Повноправне членство України в СОТ та його найближчі та довготермінові наслідки.

Участь України в міжнародних організаціях та інтеграційних процесах.

Перспективні форми співробітництва України з міжнародними та регіональними організаціями.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план дисципліни «Національна економіка»
для студентів напряму 6.030502 «Економічна кібернетика»;
6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»;
6.030507 «Маркетинг»; за програмами професійної підготовки 6.030508 «Банківська справа»
та 6.030504 «Економіка туристичного і ресторанного бізнесу»

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позаауди- торні заняття
лекції семінарські індивідуально-консультативна робота самостійна робота
МОДУЛЬ 1. Методологічні основи аналізу НЕ. Національна економіка: загальне та особливе.
Економічні теорії та базисні інститути НЕ.
Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки.
Характеристика економічного по­тенціалу.
Інституціональні чинники розвитку НЕ.
Функціонування інфраструктури на­ціо­нального ринку.
Модуль ІІ. Регулювання розвитку НЕ Державність та державне управлін­ня економікою.
Демократія, економічна свобода та економічний порядок -
Структурна перебудова НЕ
Прогнозування та програмування НЕ
Політика економічного зростання в НЕ.
Інституціональні форми інтеграції у світове товариство.
Разом

Тематичний план дисципліни «Національна економіка»
з розподілом навчального часу за видами занять для студентів фаху 6.030508і «Фінанси», 6.030509і «Облік і аудит»

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позааудиторні заняття
лекції семінарські індивідуально-консультативна робота самостійна робота
МОДУЛЬ 1. Методологічні основи аналізу НЕ. Національна економіка: загальне та особливе.
Економічні теорії та базисні інститути НЕ.
Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. -
Характеристика економічного потенціалу.
Інституціональні чинники розвитку НЕ. -
Функціонування інфраструктури національного ринку.
Модуль ІІ. Регулювання розвитку НЕ Державність та державне управління економікою.
Демократія, економічна свобода та економічний порядок -
Структурна перебудова НЕ -
Прогнозування та програмування НЕ
Політика економічного зростання в НЕ. -
Інституціональні форми інтеграції у світове товариство.
Разом

Тематичний план дисципліни «Національна економіка»
з розподілом навчального часу за видами занять для студентів
за напрямом 6.030503 «Міжнародна економіка»; за програмами професійної підготовки 6.050104 «Фінанси»,
6.030509 «Облік і аудит»

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позааудиторні заняття
лекції семінарські індивідуально-консультативна робота самостійна робота
МОДУЛЬ 1. Методологічні основи аналізу НЕ. Національна економіка: загальне та особливе.
Економічні теорії та базисні інститути НЕ.
Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки.
Характеристика економічного по- тенціалу.
Інституціональні чинники розвитку НЕ.
Функціонування інфраструктури національного ринку.
Модуль ІІ. Регулювання розвитку НЕ Державність та державне управління економікою.
Демократія, економічна свобода та економічний порядок. -
Структурна перебудова НЕ
Прогнозування та програмування НЕ
Політика економічного зростання в НЕ.
Інституціональні форми інтеграції у світове товариство
Разом

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.