Здавалка
Главная | Обратная связь

Термінологічний словникВВП– сукупна ринкова вартість кінцевих продуктів, створених у межах території певної країни, незалежно від того, чиїми факторами виробництва вони були створені – вітчизняними чи іноземними.

ВНП – сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, створених національними факторами виробництва, незалежно від того, у якій країні вони виробляли цей продукт.

Дефлятор – індекс цін, що використовується при перерахунку в цінах базисного року вартісних показників, обчислених у грошовому еквіваленті з метою прирівнення їх до рівня цін попереднього періоду. Дефлятор чисельно дорівнює індексу зростання цін.

Додана вартість – різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю виробництва.

Дохід кінцевого використання – частина особистого доходу, яка залишається в розпорядженні даного сектору.

Економічна система суспільства – поняття, що відбиває закономірності розвитку людського суспільства та окремих націй на певному рівні соціально-економічних відносин, що склались у ньому, з урахуванням найбільш загальних для них характеристик.

Індекс споживчих цін – обумовлює середню вартість ринкового «кошика» споживчих товарів та послуг, до складу якого входять продовольчі товари, одяг, житло, паливо, транспорт, плата за навчання та інші товари та послуги, що купуються типовим домашнім господарством для повсякденного життя.

Кінцевий продукт – товари та послуги, що купуються з метою кінцевого споживання не для подальшої переробки чи продажу.

Коефіцієнти капіталоємності – показують «інвестиційну ціну» одної одиниці приросту прибутку чи продукції.

Коефіцієнти повних витрат – середні витрати на виробництво кінцевого продукту.

Коефіцієнти прямих витрат– коефіцієнт, який показує скільки продукції іншої галузі необхідно для виробництва одиниці продукції цієї галузі.

Конкурентоспроможність національної економіки– враховує рівень освіти, якості життя, розвиток ринкової інфраструктури, рівень інноваційної активності, частину імпорту – експорту держави на ринку високих технологій, інституційне забезпечення економіки.

План семінарського заняття

1. Поняття національної економіки як навчальної дисципліни.

2. Об’єкт і предмет дисципліни «Національна економіка».

3. Соціально-економічна система. Її функціональна, компонентна та територіальна структури.

4. Особливості формування та розвитку національної економіки України.

5. Критерії й параметри порівняння національних економічних систем.

6. Система національних рахунків. Історія її створення.

Завдання для самостійного виконання

1. Використовуючи матеріали посібника (Дод. А) про ВВП на душу населення, розрахований за паритетом купівельної спроможності, визначити десятку країн із найвищим показником ВВП. Проаналізувати значення ВВП України порівняно з іншими країнами СНД та світу.

2. Використовуючи матеріали офіційного сайту Державного комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua, виконати порівняльний аналіз рівня безробіття в Україні на 1 січня поточного року з попередніми роками. Зробити письмові висновки.

Питання для самостійного вивчення

1. У чому полягає сутність поняття «національна економіка»?

2. Що є об’єктом і предметом дисципліни «Національна економіка»?

3. Поясніть необхідність аналізу національної економіки в сучасних умовах.

4. Назвіть основні критерії порівняння національних економічних систем.

5. Які вам відомі методи розрахунку ВВП?

Література: 1, с. 9−25; 2, с. 11−52; 7, с. 5−32; 8, 6− 19; 35−68.

ТЕМА 2. Економічні теорії та базисні інститути
національної економіки

Мета вивчення теми: з’ясувати сутність основних економічних теорій національної економіки; визначити базисні інститути національної економіки, зрозуміти сутність понять «праця», «влада», «власність», «управління».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.