Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимоги до знань і вмінь студентівЛуцький державний технічний університет

Кафедра філософії

 

 

 

 

Правознавство

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2007


УДК 34 (07)

ББК 67я7

З - 51

 

Правознавство. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. - Земко Алла Михайлівна. - Луцьк: ЛДТУ, 2007. - 44 с.

 

Посібник містить програму курсу, тематичне планування семінарських занять, методичні поради, ситуаційні завдання, короткий словник юридичних термінів. Видання також містить питання до екзамену та список рекомендованої літератури.

 

Укладач Земко Алла Михайлівна, к. ю. н., доцент

 

Рецензент: Степко Іван Палладійович старший викладач кафедри філософії ЛДТУ

 

 

Відповідальний за випуск Ситник Олександр Іванович, завідувач кафедри філософії ЛДТУ

 

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ, протокол № 10 від

“22” червня 2007 р.

 

Рекомендовано до друку радою інституту управління та бізнесу ЛДТУ, протокол № 10 від 22 червня 2007 р.

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії ЛДТУ, протокол № 13 від

1 червня 2007 р.


ЗМІСТ

 

Передмова........................................................................................4

Вступ................................................................................................5

II. Тематичне планування курсу....................................................6

III. Планування семінарських занять............................................6

IV. Ситуаційні завдання...............................................................25

V. Перелік питань до екзамену....................................................33

VI. Короткий словник юридичних термінів…………………...36

VII. Список рекомендованої літератури.....................................40


ПЕРЕДМОВА

 

В умовах розбудови та становлення в Україні правової держави все більшого значення набуває правова культура та правова освіта населення.

Знання громадянами України своїх конституційних прав та обов’язків , як основних чинників поведінки, забезпечує особі не тільки вибір правомірної поведінки, правових взаємин між собою, а також вибір правових форм відносин з державою і суспільством. Для вибору варіанту можливої поведінки, який би відображав свободу і вільний розвиток своєї особистості, як це гарантує Конституція України, а також відповідав інтересам суспільства, людина повинна бути переконана в унікальності та цінності права, що є необхідною умовою реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

Сьогодні складно уявити спеціаліста, висококваліфікованого фахівця, керівника різного рівня без знань головних норм законодавства України. Саме тому студенти в розрізі дисципліни “Правознавство” вивчають окремі галузі права: державне (конституційне) право України, адміністративне право, цивільне, трудове, кримінальне, сімейне, земельне та житлове право.

Головною метою вивчення правничих дисциплін є не тільки глибоке знання студентами правових норм тієї чи іншої галузі права, а й можливість застосувати та використати теоретичні знання на практиці. А тому є доцільним розв’язування студентами юридичних ситуаційних задач з різних галузей права. Це дає можливість студенту не лише узагальнити вивчений теоретичний матеріал, а також, використавши Кодекси з відповідних галузей права, знайти юридично правильний вихід з конкретної спірної правової ситуації.

Семінарські заняття є однією з основних форм роботи студентів при вивченні курсу “Правознавство”. Вони дають змогу засвоїти основні положення теорії держави і права та окремих галузей права. Обговорення та осмислення питань курсу на семінарських заняттях дозволяє формувати у студентів високий рівень правового виховання та правової культури.

 

В основі вивчення студентами дисципліни “Правознавство”, лежить принцип вибору юридично обґрунтованого варіанту та способу вирішення правових проблем, що можуть виникнути при виконанні ними в майбутньому не тільки своїх службових обов’язків в професійній діяльності, а й в повсякденному житті.


Вступ

1.1. Мета та завдання курсу є формування у студентів високого рівня правосвідомості та правової культури і освіти. Вивчення основ права, його розуміння, правомірність поведінки і юридична відповідальність повинні стати необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України. Програма передбачає поглиблення знань студентами — прав і свобод людини і громадянина, її правовий захист, вміння орієнтуватися в системі чинного законодавства та його застосування в професійній діяльності.

1.2. Предмет навчальної дисципліни -вивчення основних положень різних галузей права: державного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального, сімейного права тощо, вивчення законодавства, яке регулює відносини у цих сферах та застосування його при вирішенні конкретних задач.

 

Вимоги до знань і вмінь студентів

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні законодавчі положення різних галузей права, а також зв’язки між галузями, вміти користуватись і застосовувати окремі правові норми в своїй практичній діяльності.

 

Форми контролю

При вивченні студентами курсу „Правознавство” передбачається два види контролю: поточний і підсумковий.

Поточний контрольздійснюється шляхом індивідуального опитування студентів, тестових завдань, колоквіуму тощо.

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться при умові проходження студентами всіх етапів поточного контролю у вигляді усної відповіді на питання екзаменаційного білету.


II. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ

2.1. Таблиця тематичного планування навчальної дисципліни

№ п/п Назва теми  
 
1. Основи державного права України   пра права.  
2. Адміністративне право України.  
3. Цивільне право (загальна частина).  
4. Цивільне право (частина друга). Зобов’язальне, авторське, спадкове право.    
5. Трудове право України.  
6. Кримінальне право України.  
7. Сімейне право України.  
8. Земельне право України. Житлове право.  

 

III. ПЛАНУВАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. Основи державного права (2 години)

План

1. Загальна характеристика держави. Державний суверенітет. Поняття і риси правової держави.

2. Форми держави.

3. Загальна характеристика права. Поняття норм права. Джерела права. Нормативно-правовий акт і його види.

4. Система права. Предмет і метод правового регулювання.

5. Державне право України. Апарат держави як система державних органів.

6. Конституція України – основний закон держави.

7. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні. Статус народного депутата України.

8. Правове положення Президента України та Кабінету Міністрів України.

6. Органи місцевого самоврядування в Україні.

 

Теми рефератів:

    1. Поняття та риси правової держави.
    2. Поняття та види джерел права.
    3. Історичні та правові етапи утворення Української держави.

4. Загальна характеристика держави, її функції, форми, державний суверенітет. Поняття і риси правової держави.

    1. Загальна характеристика права, поняття норм права, джерела права, нормативно-правовий акт і його види. Система права, предмет і метод правового регулювання.
    2. Державна влада в Україні та система державних органів.

 

Питання самоконтролю

1. Що таке держава і чим вона відрізняється від інших політичних та соціальних утворень?

2. Що входить в державний апарат?

3. Чим відрізняється держава від правової держави?

4. Що лежить в основі розмежування права на галузі та інститути?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.