Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїВ першому питанні необхідно дати визначення адміністративного права як галузі права, охарактеризувати адміністративні правовідносини, адміністративно-правові норми та розкрити їх структуру.

При розкритті другого питання необхідно зупинитись на суб’єктах господарського права, вказати на їх місце в адміністративно-правових відносинах, розкрити їх правосуб’єктність.

Розкриваючи суть державного управління, необхідно вказати на те, що це виконавчо-розпорядча діяльність органів державного управління, яка охоплює всі сторони життя суспільства. Виконавчо-розпорядча діяльність є завжди підзаконною, оскільки закони визначають її направленість, засоби досягнення поставлених цілей, компетенцію органів управління, форми та методи їх роботи. Суб’єкти управління застосовують норми законодавчих актів до конкретних обставин, що виникають в управлінні. Їх реалізація здійснюється через правотворчу діяльність, тобто видання правил поведінки, що деталізують, конкретизують вимоги відповідного закону.

Розкриваючи поняття адміністративного правопорушення студенти повинні розкрити його ознаки: протиправність, суспільну шкоду, провинність, адміністративну карність, а також елементи: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону.

При розгляді четвертого питання необхідно вказати на адміністративні стягнення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими законами, що встановлюють адміністративну відповідальність, а також на заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

Розглядаючи два останніх запитання необхідно вказати та охарактеризувати органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності цими органами.

 

Література

· В.К.Колпаков. Адміністративне право України. К; 1999.

· Л.Коваль. Адміністративне право. К: 1994.

· Кодекс про адміністративні правопорушення.

ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА) (2 години)

План

1. Цивільне право як галузь права. Предмет і метод правового регулювання.

2. Зміст цивільно-правових відносин. Правосуб’єктність сторін.

3. Поняття і види угод (правочинів).

4. Форми угод (правочинів).

5. Поняття та строки позовної давності.

6. Право власності.

7. Захист права власності. Поняття віндикаційного та негаторного позовів.

 

Теми рефератів:

 

1. Правосуб’єктність юридичної особи.

2. Об’єкти цивільних прав.

3. Право інтелектуальної власності.

4. Зміст цивільно-правових відносин. Правосуб’єктність сторін.

5. Поняття, види і форми цивільно-правових угод (правочинів).

6. Поняття і зміст права власності, форми та захист права власності.

 

Питання для самоконтролю

1. Які відносини регулює цивільне право?

2. Що слід розуміти під правоздатністю та дієздатністю?

3. Ким і чим підтверджується факт недієздатності особи?

4. Визначте групи громадян за обсягом дієздатності.

5. Розкрийте правові ознаки юридичної особи.

6. Що таке правочини?

7. Які встановлені вимоги для чинності правочинів?

8. Які існують підстави припинення права власності?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.