Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїТрудове право України є надзвичайно важливою галуззю права в системі права України, вивчення якого є важливим для майбутніх фахівців не тільки економічних спеціальностей, а й для майбутніх інженерів. Сьогодні керівник будь-якого рівня повинен не тільки знати власні трудові права та обов’язки, а й повинен знати застосування норм чинного трудового законодавства до працівників, які знаходяться в його підпорядкуванні.

Розкриваючи перше питання студенти повинні знати що таке трудове право, які відносини воно регулює, що таке трудова правоздатність і коли вона виникає, хто може бути суб’єктами трудових правовідносин.

В другому питанні потрібно розкрити поняття і суть трудового договору, його види, порядок укладання, які документи майбутній працівник повинен пред’явити, укладаючи трудовий договір, і які відомості роботодавець не вправі вимагати, з якого моменту трудовий договір вважається укладеним, що таке контракт і чим він відрізняється від інших трудових договорів.

Випробування при прийнятті на роботу може бути встановлено власником і обумовлено в наказі про прийняття на роботу працівника з метою визначення відповідності його роботі, яка йому доручається. Необхідно визначити, кому не може бути встановлено випробування, його максимальні терміни, порядок розірвання трудового договору з працівником, який не пройшов випробування.

При розгляді четвертого питання студенти повинні знати підстави припинення трудового договору (ст.ст. 36-39 КЗпП України), охарактеризувати порядок розірвання строкового і безстрокового трудового договору з ініціативи працівника.

Розкриваючи п’яте питання необхідно знати, з яких підстав роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір за власної ініціативи, а також порядок його розірвання з різних підстав.

В шостому питанні слід вказати, що таке робочий час, його види, кому встановлюється неповний та скорочений робочий час і яка між ними різниця, також, які роботи вважаються нічними, кого не можна до них залучати, що таке надурочні роботи, в яких випадках вони впроваджуються, кому не можуть бути встановлені, як оплачуються та максимальна їх тривалість протягом двох днів підряд і за рік.

В сьомому питанні слід вказати на види часу відпочинку, розкрити види та порядок встановлення перерв; які дні вважаються вихідними та як встановлюються; які дні вважаються святковими і неробочими, як переносяться, якщо святкові чи неробочі дні збігаються з вихідними; детально зупинитись на видах відпусток, порядку їх надання, перенесення, поділу та оплати.

У восьмому питанні потрібно вказати, що таке оплата праці працівників, види, порядок виплати, від чого залежить її розмір, на обмеження відрахувань із заробітної плати працівників, обов’язок роботодавця виплачувати заробітну плату вчасно та при звільненні працівника, а також на відповідальність роботодавця при порушення цього обов’язку.

При вивченні дев’ятого питання потрібно знати, що працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну організації, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Матеріальна відповідальність покладається тільки за пряму дійсну шкоду у випадку, якщо така шкода завдана винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Необхідно розкрити види матеріальної відповідальності та порядок притягнення до неї працівників.

В десятому питанні слід розкрити порядок застосування заохочень, вказати, де повинен міститись їх перелік; види та порядок застосування стягнень за порушення трудової дисципліни та строк його дії.

В наступному питанні необхідно охарактеризувати особливості правового регулювання праці жінок та молоді, вказати, яким чином регулюється для них робочий час та час відпочинку, особливо для вагітних жінок та жінок, які мають дітей до трьох років, про обмеження для звільнення таких категорій працівників з ініціативи роботодавця, порядок укладення трудового договору з неповнолітніми, а також слід розкрити пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням без відриву від виробництва.

В наступних двох питаннях слід знати, що таке трудові спори, якими органами розглядаються, зупинитись на компетенції комісії по трудових спорах (КТС), як вона створюється, порядок розгляду спорів в КТС, а також порядок розгляду трудових спорів судами.

Вивчаючи останнє питання, необхідно розкрити порядок вивільнення працівників за скороченням чисельності або штату працюючих, вказати на категорії працівників, які мають переважне право на залишення на роботі при скороченні, а також знати, яким чином держава гарантує забезпечення зайнятості працівникам, вивільненим через скорочення чисельності або штату працюючих.

 

Література

· В.І.Прокопенко Трудове право.

· Кодекс законів про працю України.

· Закон України „Про охорону праці” від 14.10.1992р. зі змінами та доповненнями.

· Закон України „Про оплату праці” від 24.03.1995р. зі змінами та доповненнями.

· Закон України „Про відпустки” від 15.11.96 р. зі змінами та доповненнями.

· Закон України „Про зайнятість населення” від 1.03.1991р. зі змінами та доповненнями.

· Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

 

ТЕМА 6. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (2 години)

 

План

1. Поняття кримінального права. Предмет і метод правового регулювання. Дія кримінального закону в часі і просторі.

2. Поняття, ознаки і елементи злочину.

3. Обставини, що виключають злочинну діяльність. Необхідна оборона, крайня необхідність.

4. Поняття і види стадій вчинення навмисного злочину.

5. Поняття і форми співучасті. Види співучасників.

6. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальністьзавчинення злочину.

7. Поняття і мета покарань. Система і види покарань за кримінальним законодавством.

 

Теми рефератів:

  1. Форми вини в кримінальному праві.
  2. Призначення покарання і звільнення від кримінальної відповідальності.
  3. Види злочинів. Поняття і підстави кримінальної відповідальності.
  4. Характеристика глав Особливої частини Кримінального кодексу України.
  5. Поняття, ознаки і елементи злочину.
  6. Обставини, що виключають злочинну діяльність.
  7. Поняття і види стадій вчинення навмисного злочину.

8. Поняття і мета покарань. Система і види покарань за кримінальним законодавством.

 

Питання для самоконтролю

1. Що є джерелами кримінального права?

2. Що таке кримінальна відповідальність?

3. Які елементи формують склад злочину?

4. Що таке стадії злочину?

5. Які обставини, згідно із чинним КК України, виключають злочинність діяння?

6. Що таке кримінальне покарання і які його види закріплені в чинному КК України?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.