Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 3.11Добровільна відмова від доведення злочину до кінця— остаточ­не припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.

Е

Ексцес виконавця— вчинення одних із співучасників злочину дій, які не охоплювались умислом інших співучасників.

— З —

Злочинцепередбачене Кримінальним кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

— К —

Крайня необхідність— це вимушене заподіяння шкоди право-охоронюваним інтересам з метою усунення загрожуючої небезпеки, якщо вона не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподія­на шкода є рівнозначною або меншою, ніж шкода відвернена.

Кримінальна відповідальність — це вимушене зазнавання осо­бою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених


кримінальним законом обмежень особистого та (або) майнового або іншого характеру, що визначаються обвинувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави.

Кримінальне право— галузь права України, що визначає заса­ди кримінальної відповідальності, види злочинів та покарання за їх вчинення.

Кримінальний закон— нормативно-правовий акт, що містить одну, декілька або переважну більшість норм кримінального права і визначає загальні положення, підстави і межі кримінальної від­повідальності, види злочинних діянь і передбачених за них пока­рань, підстави призначення покарання, звільнення від покарання чи відповідальності.

Кримінальний кодекс України— кодифікований закон, який визначає, яке діяння є злочином і які покарання можуть бути за­стосовані за його вчинення.

Кримінально-правові відносини— це врегульовані нормами кримінального права суспільні відносини між державою в особі її правохоронних та судових органів та фізичною особою, що виника­ють з факту вчинення нею злочину.

Н

Національна безпека— це стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішньої і зовнішньої загрози.

Необхідна оборона— це правомірний захист правоохоронюваних інтересів особи, суспільства або держави від суспільно небезпечно­го посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, що відповідає небезпечності посягання і обстановці захисту.

Неосудність— це зумовлена розладом психіки нездатність особи усвідомлювати свої дії або керувати ними в момент вчинення сус­пільно небезпечного діяння.

— о —

Об'єкт злочину— це охоронювані кримінальним законом су­спільні відносини, блага та цінності, на які вчинене посягання.

Об'єктивна сторона злочину— це зовнішня сторона (зовнішнє вираження) злочину, що характеризується суспільно небезпечним діянням (дією чи бездіяльністю), суспільно небезпечними наслід­ками, причинним зв'язком між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місцем, часом, обстановкою, способом, а також засо­бами вчинення злочину.

Обмежена осудність— це зумовлена розладом психіки нездат­ність повною мірою усвідомлювати свої дії (або бездіяльність) і керувати ними.

Осудність — це здатність особи під час вчинення злочину усві­домлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

П

Повторність злочину— вчинення особою двох або більше зло­чинів, передбачених тією ж самою статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу, або вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями, коли це прямо встановлено в Особливій частині Кримінального кодексу.

Покарання— примусовий захід, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Превенція(від лат. ргаеуепіге — попереджати) — запобугання злочинності.

Примусові заходи виховного характеру— передбачені кримі­нальним законом особливі заходи виховання та переконання впли­ву, що не є кримінальним покаранням і спрямовані на забезпечення правильного формування особистості неповнолітніх, виключення антисоціальних властивостей і навичок, попередження вчинення ними правопорушень.

Р

Рецидив злочину— вчинення нового умисного злочину особою, яка мала судимість за умисний злочин.

— С —

Склад злочину— це сукупність встановлених кримінальним законом об'єктивних та суб'єктивних ознак, які характеризують суспільно небезпечне діяння як конкретний злочин.

Співучасть— це умисна спільна участь декількох суб'єктів зло­чину у вчиненні умисного злочину.

Стадії вчинення злочину— це етапи підготовки і здійснення умисного злочину.

Суб'єктивна сторона злочину— це внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність особи, що зазначає її ставлення і стан волі до суспільно небезпечного діяння, котре нею вчиняється, і до його наслідків.

Судимість— юридичні наслідки покарання або іншого заходу кримінальної відповідальності, що полягають у тимчасовому обме­женні прав на зайняття окремими видами діяльності та на доступ до державної служби.


ЗМІСТ

Передмова...........................................................................З

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА....................5

Тема 1.1. ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ

ДЕРЖАВИ І ПРАВА............................................................5

1.1.1. Суспільство, країна, держава: спільне та відмінне...........5

1.1.2.Влада і соціальні норми у первісному суспільстві.............6

1.1.3.Теорії походження держави і права.............................8

1.1.4.Причини виникнення держави і права...........................9

1.1.5. Форми первісного виникнення держави.......................10

1.1.6.Похідне виникнення держав.......................................11

1.1.7.Історична типологія держави і права..........................12

1.1.8. Основні етапи розвитку української державності...........13

1.1.9.Основні етапи розвитку українського права..................15

Тема 1.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ..........19

1.2.1. Держава та її основні ознаки.......................................19

1.2.2. Суверенітет держави..................................................20

1.2.3. Соціальна сутність держави........................................20

1.2.4. Функції держави ......................................................21

1.2.5. Форми здійснення функцій держави............................23

Тема 1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.............24

1.3.1. Влада, її ознаки та види.............................................24

1.3.2. Поняття і основні особливості державної влади............25

1.3.3. Механізм держави ....................................................25

1.3.4. Органи державної влади.............................................26

1.3.5. Поділ державної влади...............................................27

1.3.6. Види державних органів.............................................28

1.3.7. Правоохоронні органи: поняття, система, функції.........29

Тема 1.4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД..............................................31

1.4.1. Форма держави........................................................: 31

1.4.2. Форма правління.......................................................31

1.4.3. Форма державного устрою..........................................33

1.4.4. Форма державного режиму.........................................34

Тема 1.5. ОСОБА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА.......................37

1.5.1. Суспільні відносини..................................................37

1.5.2. Особливості взаємовідносин суспільства і держави. Історичний аспект формування уявлень про їх суть..........38

1.5.3. Особа та держава.......................................................38

1.5.4. Політична система суспільства....................................40

1.5.5. Поняття і загальна характеристика громадянського суспільства..................41

1.5.6. Правова держава.......................................................43

1.5.7. Історичний аспект розвитку ідей

про правову державу.........................................................44

1.5.8. Проблеми і перспективи громадянського

суспільства і правової держави в Україні...............................45

Тема 1.6. ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА..............................................47

1.6.1. Соціальні норми........................................................47

1.6.2. Право, його ознаки та місце в системі

соціальних норм................................................................49

1.6.3. Порівняльна характеристика права і моралі................50

1.6.4. Об'єктивне та суб'єктивне право..................................51

1.6.5. Функції права...........................................................52

1.6.6. Джерела та форми права.............................................53

1.6.7. Поняття, види і ознаки нормативних актів.................55

1.6.8. Правові акти: поняття та види....................................56

1.6.9. Законодавчий процес: поняття, структура....................57

1.6.10. Систематизація правових актів: поняття,

завдання, види і особливості.............................................58

Тема 1.7. СТРУКТУРА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ.......................59

1.7.1. Система права...........................................................59

1.7.2. Система законодавства...............................................60

1.7.3. Публічне та приватне право........................................61

1.7.4. Загальна характеристика галузей права.......................62

1.7.5. Норми права.............................................................63

1.7.6. Структура норми права..............................................64

1.7.7. Співвідношення правових норм і статей закону............65

1.7.8. Види правових норм.................................................66

1.7.9. Дія правових норм у просторі, часі та за колом осіб.....67

1.7.10. Тлумачення права...................................................67

1.7.11. Реалізація права......................................................69

1.7.12. Правова система......................................................70

1.7.13. Види правових систем..............................................71

1.7.14. Міжнародне право та його співвідношення

з національним правом.......................................................72

Тема 1.8. ПРАВОВІДНОСИНИ.............................................73

1.8.1. Поняття та ознаки правовідносин................................73

1.8.2. Види правовідносин...................................................73

1.8.3. Склад правовідносин.................................................74

1.8.4. Суб'єкти права та суб'єкти правовідносин.....................74

1.8.5. Фізичні особи як суб'єкти права..................................75

1.8.6. Юридичні особи як суб'єкти права.............................76

1.8.7. Види юридичних осіб.................................................76

1.8.8. Об'єкти правовідносин...............................................77

1.8.9. Зміст правовідносин..................................................77

1.8.10. Юридичні факти......................................................77

Тема 1.9. ПРАВОПОРЯДОК І ЗАКОННІСТЬ..........................79

1.9.1. Види дисципліни і способи її забезпечення..................79

1.9.2. Правопорядок як складова частина суспільного порядку............79

1.9.3. Поняття, основні принципи і загальна характеристика законності .........80

1.9.4. Гарантії законності й правопорядку.............................80

1.9.5. Поняття і види правосвідомості...................................81


1.9.6. Поняття правової культури.......................................82

1.9.7. Засоби формування правосвідомості та

правової культури............................................................83

Тема 1.10. ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ........84

1.10.1. Поняття і загальна характеристика правомірної

і неправомірної поведінки.................................................84

1.10.2. Поняття і загальні ознаки правопорушення...............85

1.10.3. Склад правопорушення: поняття, елементи, значення....................85

1.10.4. Поняття і загальна характеристика об'єкта правопорушення..............86

1.10.5. Поняття і загальна характеристика

об'єктивної сторони правопорушення................................87

1.10.6. Поняття і загальна характеристика суб'єкта правопорушення.............87

1.10.7. Поняття і загальна характеристика

суб'єктивної сторони правопорушення...............................88

1.10.8. Види правопорушень: поняття, підстави класифікації і загальна характеристика..............................89

1.10.9. Поняття і загальна характеристика міжнародних правопорушень.............90

1.10.10. Поняття і загальна характеристика недружніх актів, спірних ситуацій та злочинних вчинків окремих фізичних осіб проти норм міжнародного права....................91

1.10.11. Загальна характеристика юридичної відповідальності.........................91

1.10.12. Обставини, що виключають юридичну відповідальність....................92

1.10.13. Види юридичної відповідальності.............................93

Термінологічний словник до розділу 1..................................94

Іменний покажчик до розділу 1.......................................... 107©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.