Здавалка
Главная | Обратная связь

Юрисдикція Конституційного Суду України 

Конституційний Суд України покликаний вирішувати питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і давати офіційне тлумачення Конститу­ції України й законів України. Його повноваження конкрети­зуються у ст. 13 Закону України "Про Конституційний Суд України". Зокрема, Конституційний Суд України приймає рі­шення і дає висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Ка­бінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Ав­тономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинним міжна­родним договорам України або тим міжнародним договорам, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

3) додержання конституційної процедури розсліду­вання і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів Ук­раїни.

Формами звернення до Конституційного Суду Украї­ни є конституційне подання та конституційне звернення. Пра-

вом вносити конституційне подання з питань прийняття рі­шення про відповідність законів та інших правових актів Конституції України (п. 1 ст. 13 Закону) наділені Президент України, не менше як сорок п'ять народних депутатів Украї­ни, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республі­ки Крим. Суб'єктами права на конституційне подання з пи­тань дачі висновків про відповідність Конституції України міжнародним договорам (п. 2 ст. 13 Закону) є Президент України та Кабінет Міністрів України. Правом вносити конс­титуційне подання з питань дачі висновку про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпіч­менту (п.З ст. 13 Закону) наділена тільки Верховна Рада України. І нарешті, суб'єктами права на конституційне по­дання з питань офіційного тлумачення Конституції України є, крім вказаних вище, також і органи місцевого самоврядуван­ня та інші органи державної влади. Слід зазначити, що суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків щодо офіційного тлумачення законів Конституцій­ним Судом України можуть бути громадяни України, інозем­ці, особи без громадянства та юридичні особи.

Необхідно мати на увазі, що Конституційний Суд України не вправі розглядати питання про законність актів ненормативного характеру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інші питання, віднесені до компе­тенції судів загальної юрисдикції. Наприклад, відмова в дер­жавній реєстрації друкованого засобу масової інформації або порушення порядку державної реєстрації, а також рішення про зупинення випуску видання можуть бути оскаржені зас­новником у судовому порядку. Рішення органів державної податкової служби щодо юридичних осіб можуть бути визна­ні незаконними адміністративними судами.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.