Здавалка
Главная | Обратная связь

Організація та завдання адвокатури 

Діяльність адвокатури регулюється Конституцією Ук­раїни, Законом України "Про адвокатуру" від 19.12.1992 р. Згідно зі ст. 59 Конституції України кожен має право на за­хист у суді. У випадках, передбачених законом, адвокатська допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі за­хисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від об­винувачення й надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адво­катура. Адвокатура України є добровільним профе­сійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземців, осіб без громадянст­ва, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Адвокатура здійснює свою діяльність за принципами верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності.

Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфі­каційні іспити, одержав свідоцтво про право займатися адво­катською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.

Закон виділяє різні організаційні форми та види діяль­ності адвокатури. Зокрема, адвокат має право займатись адво­катською діяльністю індивідуально, відкривати своє адвокат­ське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, ад­вокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які є юридичними особами і діють на основі статуту відповідного об'єднання. Адвокати провадять такі види діяльності: дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні й пись­мові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії до-

301кументів у справах, які вони ведуть; здійснюють представ­ництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; надають юридичну допомогу під­приємствам, установам, організаціям; здійснюють правове за­безпечення підприємницької та зовнішньо-економічної діяль­ності громадян і юридичних осіб. Цей перелік не є вичерп­ним. Адвокат здійснює й інші види юридичної допомоги, пе­редбачені законодавством.

Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб із вищою юридичною освітою. Умови роботи ви­значаються контрактом між адвокатом (адвокатським об'єднанням) і помічником адвоката з додержанням законо­давства про працю. Помічник адвоката виконує доручення у справах, які є в провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень останнього.

Закон "Про адвокатуру" передбачає гарантії адво­катської діяльності. Зокрема, забороняється будь-яке втру­чання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатсь­ких об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємни­цю. З цих питань вони не можуть бути допитані як свідки. До­кументи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не під­лягають огляду, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції від­повідного прокурора. Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухва­лу суду щодо правової позиції адвоката у справі. Адвокату га­рантується рівність прав з іншими учасниками процесу. Кримі­нальна справа проти адвоката може бути порушена тільки про­курором області та вищестоящим прокурором. Адвоката не можна притягати до кримінальної, матеріальної та іншої відпо­відальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з на­данням юридичної допомоги громадянам та організаціям.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.