Здавалка
Главная | Обратная связь

Окремі правоохоронні органи 

До правоохоронних органів насамперед належить мі­ліція. Організація і порядок діяльності міліції в Україні визна­чаються Законами України "Про міліцію'" від 20.12.1990 p., "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.1992 р. та іншими нормативними актами.

Міліція - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держа­ви від протиправних посягань. На міліцію покладаються такі завдання: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушен­ням та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист влас­ності від злочинних посягань; виконання кримінальних пока­рань і адміністративних стягнень; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам; сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує ад­міністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримі­нально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних за­садах) функції. Вона складається з таких підрозділів: криміна­льна міліція, міліція громадської безпеки, місцева міліція, транспортна міліція, державна автомобільна інспекція, мі­ліція охорони, спеціальна міліція, судова міліція.

Для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднен­ня, катастрофи. Міністерством внутрішніх справ України з до­зволу Кабінету Міністрів України можуть створюватися спеці­альні підрозділи міліції.

303На службу до міліції приймаються на контрактній ос­нові громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і мо­ральними якостями, рівнем освіти, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року. Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджений Кабінетом Міністрів України. Не мо­жуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше за­суджувалися за вчинення злочину.

Для виконання покладених на міліцію завдань закон надає працівникам міліції право застосовувати заходи фізично­го впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю, їх застосу­ванню повинно передувати попередження про намір їх вико­ристання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фі­зична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза житло або здоров'ю гро­мадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними озна­ками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознака­ми інвалідності та до малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, пра­цівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.

У разі необхідності застосування сили щодо можливос­ті заподіяння шкоди здоров'ю правопорушників та інших гро­мадян повинна зводитися до мінімуму. Якщо ж шкоду завдано, міліція повинна в найкоротший строк забезпечити,надання до­помоги потерпілим.

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особі'., соціальної справедливості, тісної взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаці­ями й населенням. У підрозділах міліції не допускається діяль­ність політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету.

Закон ''Про міліцію" визначає також правове станови-

ще працівників міліції. Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади. Законні вимоги праців­ників міліції обов"язкові для виконання громадянами і посадо­вими особами. Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов'язків керується тільки законом, діє в його межах. Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов'язків, не передбачених чинним законодавством.

До державних правоохоронних органів належить Служба безпеки України. Цей орган покликаний забез­печувати безпеку держави, підпорядкований Президенту Укра­їни і підконтрольний Верховній Раді України. У Законі України "Про Службу безпеки України" від 25.03.1992 р. визначено такі завдання Служби безпеки: захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, закон­них інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, від пося­гань з боку окремих організацій, груп та осіб; а також забезпе­чення охорони державної таємниці. До завдань Служби без­пеки України також входить попередження, виявлення, при­пинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людст­ва, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Згідно зі своїми завданнями Служба безпеки України здійснює розвідувальну, контррозвідувальну та інформаційно-аналітичну роботу, бере участь у розробленні та виконанні за­ходів щодо захисту державних таємниць України, надає допо­могу Прикордонним військам України в охороні державного кордону та ін.

Діяльність Служби безпеки України, її органів та спів­робітників грунтується на принципах законності, поваги до прав та гідності людини, позапартійності та відповідальнос­ті перед народом держави. Оперативно-службова діяльність

305Служби безпеки будується на засадах поєднання принципів єдиноначальності та колегіальності, гласності та конспірації.

Систему Служби безпеки України скла­дають: Центральне управління Служби безпеки України та підпорядковані йому регіональні органи; Служба безпеки Ав­тономної Республіки Крим; органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші установи Служби безпеки. Організаційна структура Служ­би безпеки України визначається Президентом України. Для організації і проведення антитерористичних операцій та ко­ординації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з терориз­мом чи залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр.

 

ЗМІСТ Передмова........................ ........................................................ З

РОЗДІЛ І.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.