Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Основи теорії державиЗмістовий модуль 1

Семінарське заняття 1

Тема: Основи теорії держави

1. Поняття та ознаки держави.

2. Виникнення держави її історичні типи та форми.

3. Поняття та види функцій держави.

4. Загальна характеристика й основні ознаки правової держави.

5. Громадянське суспільство та правова держава.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: держава, демаркація, делімітація, форма держави, форма державного правління, форма державного устрою, політичний режим, функції держави, правова держава, громадянське суспільство

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ багатогранність держави як соціального явища;

­ зміст підходів до розуміння держави та її сутності;

­ критерії класифікації функцій держави;

­ основні ознаки унітарної держави;

­ відмінність федерації від конфедерації;

­ виникнення та розвиток ідеї правової держави;

­ сутність закону в правовій та тоталітарній державах;

­ елементи громадянського суспільства.

Семінарське заняття 2

Тема: Джерела та система права. Норми права та їх реалізація

1. Поняття джерел (форм) права.

2. Поняття, види нормативно-правових актів та їх дія.

3. Система права та система законодавства.

4. Поняття норм права, загальні ознаки та структура.

5. Класифікація норм права.

6. Форми реалізації норм права.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: джерело (форма) права, правовий договір, правовий звичай, судовий прецедент, система права, галузь права, інститут права, норма права, гіпотеза, диспозиція, санкція, нормативно-правовий акт, чинність акта, зворотна дія акта, дотримання, виконання, використання, застосування норм права, стадії застосування норм права.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ співвідношення понять «форма права» і «джерела права»;

­ ознаки та види нормативно-правових актів;

­ дія нормативно-правових актів в часі, просторі, по колу осіб;

­ співвідношення структури норми права та структурних частин нормативного акта;

­ класифікація норм права за суб’єктами, за ступенем визначеності, за формою припису і т.д.;

­ тлумачення норм права;

­ ознаки та стадії застосування норм права, як особливої форми реалізації норм права.

 

Семінарське заняття 3

Тема: Поняття законності і правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність

1. Поняття законності та правопорядку.

2. Поняття, юридичні ознаки та види правопорушень.

3. Склад правопорушення.

4. Поняття та основні ознаки юридичної відповідальності.

5. Підстави юридичної відповідальності та обставини, що її виключають.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: законність, правомірна поведінка, правова культура,правопорушення, злочин, проступок, суб’єкт правопорушення, об’єкт правопорушення, суб’єктивна та об’єктивна сторона складу правопорушення, юридична відповідальність, нормативна, фактична та процесуальна підстави відповідальності, крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ активна, звичайна, конформна та маргінальна правомірна поведінка;

­ класифікація правопорушень за галузями права, ступенем суспільної небезпеки;

­ основні та кваліфікуючі ознаки складу правопорушення;

­ перспективна та ретроспективна юридична відповідальність;

­ принципи юридичної відповідальності;

­ підстави кримінальної, адміністративної, дисциплінарної, цивільної відповідальності;

­ обставини, що виключають протиправність поведінки.

Семінарське заняття 4

Тема: Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові угоди (правочини). Представництво в цивільному праві

1. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.

2. Правосуб’єктність юридичних осіб.

3. Види юридичних осіб.

4. Поняття та види угод.

5. Визнання правочину недійсним, види недійсних правочинів.

6. Представництво: підстави, форма, строки.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: цивільна правосуб’єктність, повна, неповна, часткова, обмеження дієздатність угода, правочин, фіктивний правочин, удаваний правочин, представництво, доручення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ види цивільної дієздатності фізичної особи як суб’єкта цивільного права;

­ визнання особи недієздатною;

­ види юридичних осіб приватного права;

­ створення юридичної особи;

­ органи юридичних осіб;

­ форми правочину,

­ відмова від правочину; визнання правочину недійсним;

­ поняття та підстави представництва;

­ правочини, які може вчиняти представник;

­ види представництва;

­ доручення, передоручення;

­ форма і строк довіреності.

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 5

Тема: Зобов’язальне право

1. Поняття зобов’язання.

2. Види забезпечення виконання зобов’язання.

3. Відповідальність за порушення зобов’язання.

4. Загальні положення про договір.

5. Види договірних зобов’язань: а) купівля-продаж;

б) дарування; в) довічне утримання; г) найм; д) позичка.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: зобов’язання, боржник, кредитор, неустойка (штраф, пеня), застава (іпотека, заклад), завдаток, притримання, порука, гарантія, договір, контракт.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ підстави виникнення зобов’язання;

­ заміна кредитора і боржника у зобов’язання;

­ припинення зобов’язання;

­ строки виконання зобов’язання;

­ сторони у правочинах по забезпеченню виконання зобов’язання;

­ дольова, солідарна, субсидіарна відповідальність;

­ класифікація договорів за способом укладення, моментом виникнення прав і обов’язків, за ступенем завершеності, еквівалентністю, за користю виконання.

 

Семінарське заняття 6

Тема: Характеристика трудових правовідносини. Припинення трудових правовідносин

1. Поняття трудового права та трудових правовідносин

2. Підстави виникнення трудових правовідносин.

3. Форма та види трудового договору.

4. Підстави припинення трудового договору.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: трудові відносини, трудовий договір, колективний договір, контракт, переведення працівника, переміщення працівника, випробування, розірвання трудового договору, відсторонення від роботи.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ сторони трудових відносин;

­ гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору;

­ строки трудового договору;

­ випробування при прийнятті на роботу;

­ переведення на іншу роботу, зміна істотних умов праці;

­ підстави припинення трудового договору;

­ розірвання трудового договору з ініціативи працівника;

­ розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;

­ переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці;

­ відсторонення від роботи;

­ порядок звільнення.

 

 

Семінарське заняття 7

Тема: Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання трудових спорів

1. Сутність трудової дисципліни.

2. Стягнення за порушення трудової дисципліни та порядок їх накладення.

3. Трудові спори: поняття та види.

4. Порядок розгляду трудових спорів.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: трудова дисципліна, правила внутрішнього трудового розпорядку, заохочення за успіхи в роботі, дисциплінарні стягнення, індивідуальні трудові спори, колективні трудові спори.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ обов’язки працівників, власника або уповноваженого ним органу;

­ загальні та особливі ознаки дисциплінарної відповідальності;

­ співвідношення дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

­ дисциплінарні стягнення;

­ строки накладення дисциплінарних стягнень;

­ оскарження дисциплінарного стягнення;

­ зняття дисциплінарного стягнення;

­ порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах

­ розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах.

Семінарське заняття 8

Тема: Адміністративна відповідальність та інші заходи адміністративного примусу

1. Адміністративний примус та його заходи.

2. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності.

3. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

4. Поняття та види адміністративних стягнень.

5. Адміністративне правопорушення - підстава адміністративної відповідальності.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: примус, заходи попередження, заходи припинення, заходи відповідальності, адміністративна відповідальність, крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність, адміністративні стягнення, нормативна, процесуальна, фактична підстави адміністративної відповідальності, адміністративний проступок.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ співвідношення адміністративного примусу та адміністративної відповідальності;

­ заходи адміністративного примусу (навести приклади);

­ загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності;

­ заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх;

­ відмінність адміністративного правопорушення від дисциплінарного проступку, злочину.

 

Семінарське заняття 9

Тема: Загальне поняття кримінального права та кримінальної відповідальності

1. Поняття та ознаки злочину. Склад злочину.

2. Поняття кримінальної відповідальності.

3. Обставини, які посилюють та пом'якшують кримінальну відповідальність.

4. Обставини, що виключають злочинність діяння.

5. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: злочин, склад злочину, стадії вчинення злочину, принципи кримінальної відповідальності, обставини, що виключають злочинність діяння, обставини, що посилюють кримінальну відповідальність, обставини, що пом'якшують кримінальну відповідальність.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ відмінність злочину від проступку;

­ матеріалізація кримінальної відповідальності;

­ відмінність кримінальної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності;

­ закінчений та незакінчений замах на злочин;

­ співучасть у злочині;

­ поняття та види покарання;

­ склад злочинів у сфері службової діяльності.

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким, обов‘язковими є посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту або обговорення на семінарському занятті. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу пропонуються питання для самоперевірки, практичні завдання, задачі, тести.

 

Змістовий модуль 1

Тема: Основи теорії держави

При вивченні даної теми, студентам слід уяснити, що складність та багатогранність держави як соціального явища обумовили множинність її визначень. Слід розглянути визначення держави, що домінують у сучасній фаховій літературі. Потрібно дослідити основні підходи в розумінні держави та її сутності.

Досить важливим є вивчення основних ознак держави :

суверенітет;наявність апарату публічної влади і управління, апарату примусу;наявність чітко визначеної території і розподіл населення, що проживає на цій території, по адміністративно-територіальним одиницям;утримання податків;легалізований примус (насильство);наявність права.

При дослідженні функцій держави необхідно звернути увагу на їх класифікацію залежно від: сфери діяльності; сфери суспільного життя; тривалості в часі; соціального призначення і т.д.

Досліджуючи форму держави, необхідно пам’ятати, що складовими її елементами є: форма державного правління; форма державного устрою; державний (політичний) режим.

При уясненні сутності елементів форми держави студенту потрібно звернути увагу на їх видову різноманітність (наприклад, відомі дві форми державного правління: монархія і республіка; монархія буває обмеженою та необмеженою; виділяють декілька різновидів обмеженої та необмеженої монархії: деспотична монархія (деспотія), абсолютна монархія, парламентська (або конституційна монархія), дуалістична монархія, виборна монархія, теократична монархія і т.д.)

Особливу увагу студентам слід звернути на виникнення та розвиток ідеї правової держави, певні уявлення щодо якої містяться в роботах давньогрецьких філософів Аристотеля та Платона, також у творах римських юристів.

Досліджуючи правову державу, необхідно звернути увагу на її економічну, соціальну, політичну, моральну підвалини.

Необхідно знати основні ознаки правової держави та вміти розкрити їх зміст.

Важливо звернути увагу на проблеми та шляхи формування правової держави в Україні.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення держави.

2. Визначте характерні ознаки держави та розкрийте їх зміст.

3. Що таке функції держави?

4. Які критерії класифікації функцій держави ви знаєте?

5. Що розуміється під формою держави?

6. Розкрийте зміст складових елементів форми держави.

7. Назвіть різновиди форм державного правління.

8. Вкажіть ознаки унітарної держави.

9. В чому полягає відмінність федерації від конфедерації?

10.Дайте характеристику демократичному режиму.

11.Дайте визначення механізму держави, державного органу.

12.Назвіть ознаки та принципи діяльності державного органу.

13.Класифікуйте органи держави за наступними критеріями: за змістом діяльності; за порядком утворення; за характером компетенції; за територією дії; за способом прийняття рішень.

14.Вкажіть найбільш важливі теоретичні положення давньогрецьких філософів, що вплинули на розвиток ідеї правової держави.

15.Назвіть мислителів, які внесли значний вклад в розробку концепції правової держави та основні теоретичні положення їх вчень.

16.Дайте визначення правової держави.

17.Назвіть основні ознаки правової держави та розкрийте їх зміст.

18.Вкажіть основні принципи правової держави.

19.Назвіть основні шляхи формування правової держави.

Завдання

Заповніть таблицю.

Таблиця

Види демок. респу-блік Президент Уряд Парламент
ким обирається повнова-ження ким форму-ється підзвіт-ний повнова-ження
           
           
           
             


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.