Здавалка
Главная | Обратная связь

Змістовний модуль 21. Дайте визначення зобов’язання.

2. Вкажіть підстави виникнення та припинення зобов’язання.

3. Які існують способи забезпечення виконання зобов’язання?

4. Вкажіть підстави припинення зобов’язання.

5. Дайте визначення договору.

6. Вкажіть види цивільно-правових договорів.

7. Зазначте ознаки цивільно-правової відповідальності.

8. Дайте визначення сімейного права як галузі права.

9. Які суспільні відносини складають предмет сімейного права?

10. Вкажіть порядок укладення шлюбу.

11. Хто має право на укладення шлюбного договору?

12. Розкрийте зміст шлюбного договору.

13. Чи можлива одностороння зміна умов шлюбного договору?

14. За яких підстав шлюбний договір може бути визнано недійсним?

15. Яке майно може бути у приватній власності чоловіка, дружини?

16. Назвіть об’єкти права спільної сумісної власності подружжя.

17. Вкажіть способи та порядок поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

18. Який розмір часток майна дружини та чоловіка при його поділі, якщо воно перебуває у їх спільній сумісній власності?

19. Зазначте підстави припинення шлюбу.

20. В яких випадках шлюб визнається недійсним?

21. Який порядок призначення аліментів?

22. Розкрийте правила усиновлення.

23. Дайте визначення трудового права.

24. які відносини входять до предмету трудового права.

25. Вкажіть особливості методу трудового права.

26. В яких випадках передбачених законодавством трудовий договір оформляється в письмовій формі?

27. Які документи необхідно подати при укладенні трудового договору?

28. Мета і порядок встановлення випробування при укладенні трудового договору.

29. Строк на який встановлюється випробування.

30. Зміна умов трудового договору, поняття , види.

31. Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від переведення.

32. Для яких осіб випробування не встановлюється?

33. Як визначити „припинення трудового договору” , в чому його відмінність від понять „розірвання трудового договору” і „звільнення” ?

34. Назвіть підстави припинення трудового договору.

35. Дайте характеристику порядку розірвання з ініціативи працівника трудового договору.

36. Визначте загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

37. Охарактеризуйте порядок розірвання трудового договору в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

38. Чим відрізняється відсторонення від роботи від звільнення з роботи?

39. Дайте характеристику встановленого порядку оформлення звільнення працівників.

40. Визначте поняття і види робочого часу.

41. Що являє собою нормальна та скорочена тривалість робочого часу, неповний робочий час?

42. Яка робота вважається нічною роботою, які категорії працівників не можуть залучатись до цих робіт?

43. Що таке надурочні роботи? Який існує порядок залучення до них?

44. Які категорії працівників забороняється залучати до надурочних робіт?

45. Визначте поняття часу відпочинку та його види.

46. Що являє собою перерва протягом робочого дня як вид часу відпочинку?

47. Дайте характеристику вихідним, святковим та неробочим дням з посиланням на відповідні статті КЗпП.

48. Розкрийте поняття „відпустка”. Які Ви знаєте види відпусток?

49. Що розуміється під поняттям „ дисципліна праці”?

50. Які види заохочень можуть бути застосовані за успіхи в роботі?

51. .Що розуміється під поняттям „дисциплінарна відповідальність”?

52. Які види дисциплінарних стягнень передбачені законодавством?

53. Який порядок застосування дисциплінарних стягнень передбачає КЗпП України?

54. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві.

55. Які підстави та умови матеріальної відповідальності працівників передбачені законом?

56. .Що розуміють під прямою дійсною шкодою?

57. Які види матеріальної відповідальності передбачені трудовим законодавством?

58. В яких випадках настає колективна матеріальна відповідальність?

59. Хто має право застосовувати заходи дисциплінарного стягнення?

60. Дайте поняття трудових спорів.

61. Які існують види трудових спорів?

62. Які органи мають право розглядати трудові спори?

63. Які існують порядок і строки звернення в КТС?

64. Який порядок розгляду трудових спорів судами передбачений законодавством?

65. Які трудові спори віднесені до безпосереднього їх розгляду в суді?

66. Які органи розглядають колективний трудовий спір?

67. Вкажіть ознаки адміністративного примусу.

68. Які заходи примусу ви знаєте? Дайте їх характеристику.

69. Дайте визначення адміністративної відповідальності та вкажіть її ознаки.

70. Назвіть підстави адміністративної відповідальності.

71. Назвіть основні відмінності адміністративної відповідальності від кримінальної, цивільної, дисциплінарної відповідальності.

72. Дайте визначення адміністративного проступку.

73. Охарактеризуйте елементи складу адміністративного проступку.

74. В чому полягає особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх?

75. Вкажіть стягнення, що передбачені чинним законодавством.

76. Наявність яких обставин виключає адміністративну відповідальність?

77. Вкажіть обставини, які пом’якшують адміністративну відповідальність.

78. Вкажіть обставини, які обтяжують адміністративну відповідальність.

79. Дайте визначення злочину та назвіть його основні ознаки.

80. Дайте характеристику складу злочину.

81. Вкажіть злочини за вчинення яких особа підлягає кримінальній відповідальності у віці від 14 років.

82. Вкажіть форми вини та їх види.

83. Назвіть обставини, що виключають злочинність діяння.

84. Що розуміється під співучастю? Які види співучасників зазначені у Кримінальному кодексі України?

85. Дайте визначення поняття покарання та назвіть його види.

86. Назвіть покарання, які можуть застосовуватись лише як основні, додаткові.

87. Вкажіть обставини які обтяжують, пом’якшують покарання.

88. Назвіть злочини у сфері службової діяльності.

89. Дайте характеристику кожному з елементів складу злочинів у сфері службової діяльності.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.