Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Загальне поняття праваВивчаючи дану тему, студент повинен знати, що право - це система правових норм, які мають загальнообов'язковий характер, встановлюються та охороняються державою.

При уясненні сутності права необхідно звернути увагу на його основні ознаки, а саме: системність, загальнообов’язковість,формальна визначеність,багаторазовість застосування, забезпечення виконання примусовою силою держави та пам’ятати, що сутність права вбачається в тому, що воно є соціальним регулятором, положення якого ґрунтуються на надбаннях розвитку людської цивілізації і культури та який виступає критерієм визначення правомірності або неправомірності поведінки людей та їх об’єднань.

Важливо звернути увагу на принципи права – основні юридичні положення, що закріплюють об’єктивні закономірності суспільного життя. Студент повинен знати та вміти розкрити сутність загальних принципів права (соціальної свободи та справедливості, демократизму, гуманізму, рівності перед законом, єдності юридичних прав і обов’язків, відповідальності законності).

Важливо уяснити, що поява права обумовлена тими ж причинами, що і поява держави. Доцільно розглянути основні теорії походження права.

Основні напрямки впливу права на суспільні відносини, поведінку людей називають функціями права. Серед функцій права розрізняють загально-соціальні та спеціально-юридичні, останні поділяються на регулятивну та охоронну функції. Студенту необхідно уяснити шляхи впливу регулятивної та охоронної функцій на суспільні відносини.

Необхідно звернути увагу на співвідношення права із законом, правосвідомістю, правовою культурою.

Питання для самоперевірки:

1. Назвіть декілька визначень права, яке з них здається Вам найбільш обґрунтованим?

2. У чому полягає сутність права і чим вона відрізняється від його змісту?

3. Чи існували причини для виникнення права, і в чому вони полягали?

4. Що таке принципи права?

5. Дайте характеристику загальних принципів права.

6. Що розуміється під функціями права?

7. Розкрийте зміст регулятивної та охоронної функцій.

8. Як право співвідноситься із законом?

9. Дайте визначення правосвідомості та правової культури.

Завдання

Заповніть таблицю.

Таблиця

Функції права
регулятивна охоронна
   

Тема: Норми права

При вивченні даної теми студент повинен уяснити, що норма права це обов’язкове формально визначене правило поведінки загального характеру, що встановлюється та санкціонується державою.

Увагу слід звернути на те, що норма права є видом соціальних норм, якій притаманні особливі ознаки, що дозволяють виокремлювати її з системи соціальних норм (норми моралі, звичаї, традиції, корпоративні норми та ін.).

Студент повинен вміти класифікувати норми права за наступними критеріями: функціональна спрямованість, предмет правового регулювання, форма припису, спосіб встановлення правил поведінки, функціональне призначення.

З’ясування сутності норми права неможливе без розгляду її структури, тобто внутрішньої будови, яку складають гіпотеза, диспозиція, санкція.

Питання для самоперевірки:

1. Вкажіть види соціальних норм.

2. Дайте визначення правової норми.

3. Які існують види правових норм?

4. Розкрийте суть складових елементів структури правової норми.

5. Назвіть види гіпотез, диспозицій, санкцій.

Завдання

  1. Наведіть приклади бланкетних норм, відсилочних норм права.
  2. Вкажіть норми-принципи, норми-дефініції. Чим вирізняється структура даних норм?


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.