Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Поняття цивільного права та цивільно-правових відносинВивчення даної теми слід розпочати зі з’ясування того, що цивільне право – це галузь права, яка врегульовує майнові та деякі немайнові відносини, що ґрунтуються на незалежності та майновій самостійності їх учасників.

Предметом цивільного права є відносини, що ним врегульовуються, тобто майнові та особисті немайнові правовідносини.

Під методом цивільного права розуміють сукупність правових засобів та способів впливу на суспільні відносини, що становлять його предмет. Цивільно-правовий метод характеризується такими ознаками: юридична рівність, самостійність та незалежність сторін; виникнення правових відносин за власною ініціативою сторін та на принципах диспозитивності; судове вирішення спорів; майново-компенсаційний характер державно-примусового впливу на правопорушника.

Цивільні правовідносини – це суспільні відносини, які врегульовані нормами цивільного права. Студент повинен з’ясувати характерні ознаки цивільних правовідносин, які виокремлюють їх з системи суспільних відносин.

Елементами цивільних правовідносин є: суб’єкт, об’єкт, зміст правовідносин, підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

Об’єктом цивільних правовідносин є те, на що дані правовідносини спрямовані або вчиняють певний вплив (майно, результати робіт, послуг, інтелектуальної діяльності, особисті немайнові блага). Студент повинен знати на які види поділяються речі, особисті немайнові права фізичної особи, що забезпечують її фізичне існування та соціальне буття.

При вивченні даної теми необхідно уяснити, що під правом власності ми розуміємо право особи на річ, яке полягає у можливості володіти, користуватись та розпоряджатись даною річчю відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі іншої особи.

Студенту слід знати, повноваження власника та дати їм характеристику.

В Україні передбачені наступні форми власності: приватна, комунальна, державна.

Важливо з’ясувати види права власності: право особистої власності та право спільної власності. При цьому, право спільної власності поділяється на право спільної часткової та право спільної сумісної власності.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення цивільного права.

2. Які відносини входять до предмету цивільного права?

3. Що таке метод цивільного права і якими ознаками він характеризується?

4. Дайте визначення цивільним правовідносинам та назвіть їх елементи.

5. Вкажіть об’єкти цивільних правовідносин та дайте їх характеристику.

6. Дайте визначення права власності.

7. Розкрийте зміст складових елементів права власності.

8. Які форми власності передбачені чинним законодавством?

9. Які існують види права власності?

10. Назвіть підстави виникнення та припинення права власності.

Завдання

1. Вкажіть цивільно-правові відносини: а) громадянин Рігер звернувся в представництво України в Німеччині з проханням надати йому візу для транзитного проїзду через Україну;

б) копаючи картоплю Мартинюк знайшов глечик із срібними монетами;

в) пенсіонер Мартинов, звернувши увагу на те, що його сусід на дитячому майданчику влаштовує пікнік з алкогольними напоями, вимагав негайно його припинити;

г) їдучи у тролейбусі, Петренко купує квиток;

д) прокурор області здійснює контроль за виконанням обов’язків, покладених на міських прокурорів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.