Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Загальне поняття кримінального права та кримінальної відповідальностіПри вивченні даної теми студенту слід мати на увазі, що кримінальне право – це сукупність юридичних норм, закріплених в законі, що встановлюють, які суспільно-небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

Кримінальне право як одна з галузей права в цілому охоплює два основних інститути: злочин і покарання.

Поняття злочину чітко визначене у Кримінальному кодексі України. Студенту важливо усвідомити ознаки злочину, що дозволяють розмежувати його з проступком та дати їх характеристику (суспільна небезпечність, протиправність, винність, караність, наявність суб’єкта і діяння). Слід запам’ятати, що суб’єктом злочину може бути лише фізична, осудна особа, яка до моменту вчинення злочину досягла віку кримінальної відповідальності (загальний та спеціальний суб’єкти злочину). Осудною є особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Винність проявляється у відповідному психічному ставленні особи до вчинення злочину (форми вини – умисел та необережність).

Необхідно засвоїти стадії вчинення злочину: готування до злочину, замах на злочин, закінчений злочин. Звернути увагу на види замаху на злочин (закінчений, незакінчений).

Важливим є уяснення обставин, які обтяжують кримінальну відповідальність і покарання та обставини, які виключають злочинність діяння.

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України. Студент повинен розкрити зміст елементів складу злочину.

Однією з форм реалізації кримінальної відповідальності є кримінальне покарання, тобто захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і підлягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Важливо звернути увагу на характерні ознаки, що притаманні кримінальному покаранню та його види, а також підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

Особливу увагу слід приділити злочинам у сфері службової діяльності (ст. 235' - 370 КК України).

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення злочину та назвіть його основні ознаки.

2. Дайте характеристику складу злочину.

3. Вкажіть злочини за вчинення яких особа підлягає кримінальній відповідальності у віці від 14 років.

4. Вкажіть форми вини та їх види.

5. Назвіть обставини, що виключають злочинність діяння.

6. Що розуміється під співучастю? Які види співучасників зазначені у Кримінальному кодексі України?

7. Дайте визначення поняття покарання та назвіть його види.

8. Назвіть покарання, які можуть застосовуватись лише як основні, додаткові.

9. Вкажіть обставини які обтяжують, пом’якшують покарання.

10. Назвіть злочини у сфері службової діяльності.

11. Дайте характеристику кожному з елементів складу злочину у сфері службової діяльності.

Задачі

1.П’ятнадцятирічний Антон вчинив злочин – крадіжку. Чи підлягає він кримінальній відповідальності? Дайте пояснення.

2.Троє повнолітніх осіб домовились вчинити крадіжку з продовольчого магазину. Двоє з них почали виламувати двері, а третій, усвідомивши протиправність цих дій вирішив відмовитись від свого злочинного наміру, потай відійшов убік і втік. Ті, що залишились реалізували свій намір. Чи відповідатиме за крадіжку той, хто втік. Дайте пояснення.

3.Група підлітків за попередньою змовою вирішила обікрасти автомобіль. Двоє з них відкривали машину та викрали речі. Третій спостерігав за вікнами найближчого будинку не торкаючись до автомобіля та речей. Йому здавалося, що він тут „ні до чого”. Дайте правову характеристику статусу даних осіб. Яким чином вони будуть нести відповідальність?

 

Модульний контроль

Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

1. Дайте визначення держави.

2. Визначте характерні ознаки держави та розкрийте їх зміст.

3. Що розуміється під функціями держави?

4. Назвіть найпоширеніші критерії класифікації функцій держави.

5. Що розуміється під формою держави?

6. Розкрийте зміст складових елементів форми держави.

7. Назвіть різновиди форм державного правління.

8. Вкажіть ознаки унітарної держави.

9. В чому полягає відмінність федерації від конфедерації?

10. Дайте характеристику демократичному режиму.

11. Дайте визначення механізму держави, державного органу.

12. Назвіть ознаки та принципи діяльності державного органу.

13. Класифікуйте органи держави за наступними критеріями: за змістом діяльності; за порядком утворення; за характером компетенції; за територією дії; за способом прийняття рішень.

14. Вкажіть найбільш важливі теоретичні положення давньогрецьких філософів, що вплинули на розвиток ідеї правової держави.

15. Назвіть мислителів, які внесли значний вклад в розробку концепції правової держави та основні теоретичні положення їх вчень.

16. Дайте визначення правової держави.

17. Назвіть основні ознаки правової держави та розкрийте їх зміст.

18. Вкажіть основні принципи правової держави.

19. Назвіть основні шляхи формування правової держави.

20. Назвіть декілька визначень права, яке з них здається Вам найбільш обґрунтованим?

21. У чому полягає сутність права і чим вона відрізняється від його змісту?

22. Чи існували причини для виникнення права, і в чому вони полягали?

23. Що таке принципи права?

24. Дайте характеристику загальних принципів права.

25. Що розуміється під функціями права?

26. Розкрийте зміст регулятивної та охоронної функцій права.

27. Як право співвідноситься із законом?

28. Дайте визначення правосвідомості та правової культури.

29. Дайте визначення правової норми.

30. Які існують види правових норм?

31. Розкрийте суть складових елементів структури правової норми.

32. Що розуміється під реалізацією норм права?

33. Назвіть форми реалізації норм права.

34. Розкрийте зміст застосування норм права.

35. Які вимоги забезпечують правильне застосування норм права?

36. Назвіть стадії застосування норм права.

37. Назвіть види тлумачення норм права.

38. Дайте визначення правозастосовного акта.

39. Вкажіть характерні ознаки актів застосування норм права.

40. Дайте визначення правових відносин.

41. Назвіть ознаки правових відносин, що дозволяють виокремити їх серед інших суспільних відносин.

42. Назвіть види правових відносин в залежності від функціональної спрямованості норм права.

43. Що таке склад правовідносин?

44. Розкрийте суть елементів складу правовідносин.

45. Вкажіть підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин.

46. Класифікуйте юридичні факти за юридичними наслідками та відносно волі суб’єктів.

47. Дайте визначення поняття правопорушення.

48. Назвіть характерні ознаки правопорушення.

49. Чим злочин відрізняється від проступку?

50. Вкажіть види проступків.

51. Що таке склад правопорушення?

52. Дайте характеристику елементам складу правопорушення.

53. Що розуміється під юридичною відповідальністю?

54. Вкажіть ознаки юридичної відповідальності.

55. Назвіть принципи юридичної відповідальності.

56. У чому полягає сутність законності?

57. Назвіть юридичні засоби забезпечення законності.

58. Дайте характеристику правопорядку як суспільному явищу, назвіть його ознаки.

59. Дайте визначення цивільного права.

60. Які відносини входять до предмету цивільного права?

61. Що таке метод цивільного права і якими ознаками він характеризується?

62. Назвіть основні принципи цивільного права.

63. Дайте визначення цивільним правовідносинам та назвіть їх елементи.

64. Що розуміють під поняттям „суб’єкти цивільних правовідносин”?

65. Дайте характеристику правосуб’єктності фізичних осіб.

66. Які різновиди дієздатності фізичних осіб виділяються Цивільним кодексом України?

67. В яких випадках обмежується дієздатність фізичних осіб, які правові наслідки такого обмеження?

68. Які правові наслідки визнання громадянина недієздатним?

69. Що розуміють під поняттям „юридична особа”? Назвіть істотні ознаки юридичної особи.

70. Вкажіть види юридичних осіб.

71. Вкажіть об’єкти цивільних правовідносин та дайте їх характеристику.

72. Дайте визначення права власності.

73. Розкрийте зміст складових елементів права власності.

74. Які форми власності передбачені чинним законодавством?

75. Які існують види права власності?

76. Назвіть підстави виникнення та припинення права власності.

77. Вкажіть способи захисту майнових прав.

78. В яких випадках власник може витребувати майно від добросовісного набувача?

79. Чи можуть бути витребувані від добросовісного набувача гроші, цінні папери на пред’явника?

80. Дайте визначення позовної давності та назвіть її види.

81. Назвіть вимоги, на які позовна давність не поширюється.

82. Дайте визначення правочину.

83. Вкажіть форми правочину за цивільним законодавством України.

84. Які наслідки відмови від правочину?

85. Які наслідки визнання правочину недійсним?

86. Дайте визначення поняття представництва.

87. Вкажіть підстави представництва.

88. Які правочини може вчиняти представник?

89. Зазначте види представництва.

90. Що таке передоручення?

91. Які форма і строк довіреності?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.