Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема:Реалізація праваДосліджуючи дану тему, студенту слід знати, що правовідносини це суспільні відносини врегульовані нормами права, учасники якого мають певні права і обов’язки. Слід звернути увагу на низку ознак, що відрізняють правові відносини від інших видів суспільних відносин. Існуючі правовідносини можна поділити на види в залежності від наступних критеріїв: функціональна спрямованість норм права; рівень індивідуалізації суб’єктів; галузі норм права; кількість суб’єктів; розподіл прав і обов’язків між суб’єктами та ін.

Важливо звернути увагу на склад правовідносин: зміст, суб’єкт, об’єкт правовідносин та дати їх характеристику (розкрити юридичний та фактичний зміст правовідносин; суб’єктивне право та юридичний обов’язок; правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб; види учасників правових відносин; види об’єктів правовідносин).

Студентам слід уяснити, що виникають (змінюються і припиняються) правові відносини за умови настання конкретних життєвих обставин, які прийнято називати юридичними фактами. Останні передбачені в правових нормах: прямо – у гіпотезі, опосередковано – в диспозиції або санкції. Нерідко норми права пов’язують юридичні наслідки з відсутністю певних обставин.

За різними ознаками юридичні факти поділяються на певні видові групи залежно від: юридичних наслідків, волі суб’єктів, залежно від складу, від тривалості у часі.

Студенту важливо знати, що втілення положення правових норм у фактичній поведінці суб’єктів права називається реалізацією норм права. Розрізняють наступні форми реалізації норм права: додержання, виконання, використання та застосування. Застосування, на відміну від інших форм, є державно-владною діяльністю, яка здійснюється за наявності певних умов і не залежить від бажання уповноваженого суб’єкта, як це має місце при використанні, дотриманні, виконанні.

Студент повинен з’ясувати основні стадії процесу застосування норм права та особливу увагу звернути на сутність та види тлумачення норм права.

Слід зазначити, що результатом застосування норм права є видання правозастосовного (індивідуального) акта.

Необхідно розглянути сутність тлумачення норм права та вказати його види.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення правових відносин.

2. Назвіть ознаки правових відносин, що дозволяють виокремити їх серед інших суспільних відносин.

3. Назвіть види правових відносин в залежності від функціональної спрямованості норм права.

4. Що таке склад правовідносин?

5. Розкрийте суть елементів складу правовідносин.

6. Вкажіть підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин.

7. Класифікуйте юридичні факти за юридичними наслідками та відносно волі суб’єктів.

8. Назвіть форми реалізації права.

9. Розкрийте зміст застосування норм права.

10. Які вимоги забезпечують правильне застосування норм права?

11. Назвіть стадії застосування норм права.

12. Дайте визначення правозастосовного акта.

13. Вкажіть характерні ознаки актів застосування норм права.

14. Назвіть види тлумачення норм права.

Завдання

Заповніть таблицю.

Таблиця

Ознаки форм реалізації норм права
додержання виконання використання застосування
       

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.