Здавалка
Главная | Обратная связь

Методи контролю та оцінювання знань 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

 

1. Поточний- здійснюється шляхом опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення та виконання завдань до них; на семінарських заняттях, що включає перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи; виконання контрольної роботи після вивчення окремого модуля.

 

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка охоплює матеріал тем модуля, за умови, що підсумковою формою контролю є залік та на іспиті шляхом комп’ютерного тестування. При проведенні контрольної роботи кожному студенту видається індивідуальний варіант контрольних завдань, що складається з двох частин:

- перша частина – тестові завдання, де студент має вибрати правильний варіант відповіді на запитання;

- друга частина – використовуючи Конституцію та чинне законодавство України, студент повинен проаналізувати та прокоментувати конкретну юридичну ситуацію.

При виведенні остаточної оцінки враховуються результати науково-дослідної роботи та самостійної роботи студента.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам’ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Самостійне засвоєння навчального матеріалу здійснюється на основі лекційного матеріалу. Бажано, щоб студент при вивченні дисципліни «Основи правознавства» не обмежувався тільки лекційним матеріалом, а розвивав уміння правильного використання літератури з різних галузей права України, доцільного застосування нормативно-правових актів України.

Планування самостійної роботи задане робочою програмою навчальної дисципліни. Після опрацювання лекційного матеріалу конкретної теми необхідно виконати завдання до неї : скласти термінологічний словник, продумати відповіді до питань для самостійної перевірки знань, вибрати правильну відповідь на тестові завдання для самоконтролю знань, проаналізувати ситуації та прокоментувати їх з точки зору відповідності нормам чинного законодавства. До кожного змістового модуля студент повинен виконати один реферат .

Студент самостійно обирає тему реферату із запропонованого переліку. Студент має право в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодивши її з викладачем. При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та інше.

При підготовці до написання реферату студенту слід приділити серйозну увагу підбору і вивченню нормативно-правових актів та літератури. Після ознайомлення з літературою та нормативно-правовими актами студент складає план реферату, який включає в себе:

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаної літератури.

Вступ є обов’язковою частиною реферату, в якому стисло обґрунтовується актуальність , наукова і практична значимість обраної теми , формулюються цілі дослідження.

Основна частина реферату складається з розділів, в яких мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. Назва розділу не може повторювати назву теми роботи.

Заключна частина реферату має містити висновки, в яких формулюються результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики.

Вступ і висновки реферату не повинні перевищувати одну чверть його обсягу.

Правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.