Здавалка
Главная | Обратная связь

Нормативно-правові акти1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004.

3. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.: Відомості Верховної Ради Української СРС – 1971. – Додаток до №50. – Ст.375.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – Додаток до №51. – Ст.1122.

5. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №20. – Ст.249.

6. Закон України «Про арбітражний суд» від 4 червня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №36. – Ст.469.

7. Закон України «Про Всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №33. – Ст.443.

8. Закон України «Про Президента України» від 5 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №33. – Ст.446.

9. Закон України « Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – Ст.793.

10. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - №4. – Ст.21.

11. Закон України «Про службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №27. – Ст.382.

12. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №8. – Ст.56.

13. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №9. – Ст.62.

14. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №36. – Ст.361.

15. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – «39. – С383.

16. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. – Ст.272.

17. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №2. – Ст.4.

18. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – Ст.170.

19. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» від 22 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. №20. – Ст.99.

20. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №34. – Ст.227.

21. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №14. – Ст.81.

22. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20 – 21. – Ст.190.

23. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №4. – Ст.65.

24. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №25 – 26. Ст.131.

25. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №21 – 22. – Ст.135.

26. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №27 – 28. – Ст.180.

27. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №401 – 44. – Ст.356.

28. Александров Ю.В., Клименко В.А. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – К.: МАУП, 2004. – 326с.

29. Балакірєва С.Р. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.; 2003. – 210 с.

30. Зеленчук І.А. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.; А.С.К., 2004. – 176 с.

31. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – К.: Вікар, 2003.

32. Бондарів Є.М., Бугай В.В. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчальний посібник / За ред.. В.В. Васильченка. – Донецьк, 2003.

33. Загальна теорія держави і права. / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 200. – 312 с.

34. Калітенко О.М., Харитонов Е.О. Цивільне та сімейне право України: Підручник. – Х: Одисей, 2004 – 640 с.

35. Карлицький С.М. Трудове право України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2004. – 216 с.

36. Кириченко В.М. Правознавство: Курс лекцій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 247 с.

37. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – Київ: Центр учбової літератури, 2007.

38. Конституційне право України: Підручник / За ред.. В.Ф. Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.; 1999.

39. Кримінальне право України: Навчальний посібник. / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 297 с.

40. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частина: Навчальний посібник. / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський. – К.: Істина, 2005. – 380 с.

41. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, - 568 с.

42. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Вид. четверте, доповн. Та перероблене. / Ківалов С.В., Музиченько П. П., Крестовська Н.М, Крижанівський А.Ф. – Х.: Одісей, 2004. – 368 с.

43. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. Ред.. П.І. Ігнатенко. – К.: Юридична книга, 2004. – 320 с.

44. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під заг. ред.. В.П. Пастухові. – К.: Алеута. 2005. – 377 с.

45. Основи конституційного права України: Підручник / за ред.. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 287

46. Правознавство: Підручник / За ред. В.В.Копєйчикова. – 7-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.

47. Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнєцов, О.Ф. Штанько. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 640 с.

48. Сімейне право України: Підручник. / За ред..

В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

49. Сімейне право України: Підручник. / За загл.ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

50. Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

51. Трудове право України: Академічний курс: Підручник. / П.Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, З.Я. Козак та ін. – К.: Ін Юре, 2004. – 536 с.

 

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………1

Навчально-методичні вимоги до вивчення навчальної дисципліни «Основи правознавства»…………………………………………2 - 3

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів…………………………………………………………..4 - 5

Змістовий модуль1. Основи історії та теорії держави і права

Тема 1. Історичний розвиток держави і права України……6 - 13

Тема 2. Основні поняття теорії держави і права……………14 - 24

Тема 3. Основи правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності………………………25 - 31

Змістовий модуль 2. Основи конституційного права України

Тема 4. Основні засади конституційного ладу в Україні…..32 - 43

Тема 5. Правове регулювання виборів та референдумів……44 - 48

Тема 6. Органи державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Тема 6.1. Верховна Рада – парламент України…………….49 - 55

Тема 6.2. Конституційний статус Президента України, його соціально-політичне значення………………………………….56 - 61

Тема 6. 3. Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади в Україні……………………………………………………………62 - 66

Тема 6.4. Місцеве самоврядування в Україні………………67 - 71

Тема 7. Конституційні засади організації і здійснення правосуддя в Україні………………………………………………………….72 -80

Тема 8. Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів України

Тема 8.1. Конституційні засади діяльності правоохоронних органів……………………………………………………………81 - 85

Тема 8.2. Правозахисні органи України……………………86 - 93

Змістовий модуль 3. Основи цивільного та сімейного права України

Тема 9. Основи цивільного права

Тема 9.1. Загальні засади цивільного права. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність……………………. 94 - 104

Тема 9.2. Правочини. Дійсність та недійсність правочинів. Правові наслідки визнання правочину недійсним………….105 - 109

Тема 9.3. Представництво. Форми та види представництва110-115

Тема 9. 4. Право власності Захист права власності………116 - 123

Тема 9.5. Зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язань…………………………………………………… 124 - 131

Тема 9.6. Недоговірні зобов’язання……………………….132 - 135

Тема 9. 7. Спадкове право. Порядок прийняття спадку….136 - 142

Тема 10. Основи сімейного права

Тема 10.1. Загальні засади сімейного права. Шлюб і сім’я………................................................................................143 - 150

Тема 10.2. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя………………………………………………………151 - 156

Тема 10.3. Права та обов’язки батьків і дітей…………… 157 - 162

Тема 10.4. Усиновлення. Опіка та піклування. Патронат 163 - 168

Змістовий модуль 4. Основи трудового права

Тема 11. Загальні засади трудового права. Порядок прийняття на роботу…………………………………………………………169 - 176

Тема 12. Трудовий договір……………………………….177 - 188.

Тема 13. Робочий час……………………………………..189 - 193

Тема 14. Час відпочинку………..........................................194 - 202

Тема 15. Оплата праці. Гарантії і компенсації……………203 - 207

Тема 16. Трудова дисципліна. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності……………………………..208 - 211

Тема 17. Матеріальна відповідальність працівників перед підприємством………………………………………………….212- 218

Тема 18. Праця молоді і жінок…………………………….219-223

Змістовий модуль5. Основи адміністративного та кримінального права України

Тема 19. Основи адміністративного права

Тема 19.1. Сутність та ознаки адміністративних правовідносин. Суб’єкти адміністративних правовідносин…………………224- 229

Тема 19.2. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності………………………………………………230 - 235

Тема 20. Основи кримінального права

Тема 20.1. Поняття і система кримінального права України………………………………………………………..236 - 240

Тема 20.2. Злочин. Об’єкт та суб’єкт злочину…………..241 - 246

Тема 20.3. Кримінальна відповідальність. Порядок притягнення до кримінальної відповідальності……………………………247 - 257

Методичні рекомендації та тематика до проведення семінарських занять з дисципліни « Основи правознавства»……………..258 - 280

Термінологічний словник………………………………….2851- 291

Список використаної та рекомендованої літератури. Нормативно-правові акти…………………………………………………….300 - 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.