Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальні принципи та механізми бухгалтерського обліку доходів, витрат та прибуткуВ бухгалтерському обліку, згідно із П(С)БО-15, пропонується використовувати наступну класифікацію доходів (доступ: Підприємство – План рахунків, рис. 6.1.):

- Доходи від реалізації продукції, торів та послуг (субрахунки 7-го класу);

- Інші операційні доходи (в т.ч. доходи від реалізації іноземної валюти та інших оборотних активів) – субрахунки 71 рахунку

- Фінансові доходи (доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи) – субрахунки 72 та 73 рахунку;

- Інші доходи (доходи від не операційної курсової різниці, фінансових інвестицій та майнових комплексів, інші доходи від звичайної діяльності) – субрахунки 72 рахунку

- Надзвичайні доходи – субрахунки 75 класу.

По кредиту рахунків обліку доходів відображається збільшення (надходження) доходу, по кредиту – списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» та вирахування з доходів, визначені стандартами. Аналітичний облік всіх доходів ведеться в розрізі статей доходів (довідник «Статті доходів»).

 

Рис. 6.1. План рахунків бухгалтерського обліку (рахунки по доходам)

 

Для регламентного обліку витрат П(С)БО-16 пропонує використовувати класифікацію витрат, що базується на розподіленні витрат на відповідні рахунки бухгалтерського плану рахунків (рис. 6.2):

- Собівартість реалізації – субрахунки 90 класу;

- Операційні витрати: прямі виробничі – субрахунки 23 рахунку, загальновиробничі – рахунок – 91, адміністративні – 92, витрати на збут – 93, інші операційні витрати – 94;

- Неопераційні витрати: фінансові витрати (втрати від участі в капіталі) – субрахунки 95, інші витрати звичайної діяльності – 97, надзвичайні витрати – 99.

Також витрати поділяються на групи по економічним елементам: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші операційні витрати. Таке групування може забезпечуватися проводками по рахункам 8-го класу, кожний із яких відповідає одному виду економічного елементу.

Аналітичний облік ведеться в розрізі статей витрат (довідник «Статті витрат»), крім цього облік витрат ведеться:

- Для виробничих витрат в розрізі підрозділів, номенклатурних груп та статей витрат;

- Для собівартості реалізації – статті витрат та номенклатурні групи;

- Для операційних витрат – статті витрат (іноді підрозділи).

 

Рис. 6.2. План рахунків бухгалтерського обліку (рахунки по витратам)

 

Визначення фінансового результату діяльності підприємства в типовій конфігурації автоматизовано та виконується шляхом закриття доходів та витрат. Для узагальнення інформації про фінансові результати використовується рахунок 79. Аналітичний облік на цьому рахунку не ведеться, а для класифікації фінансових результатів згідно П(С)БО-15, використовуються субрахунки 79 рахунку. По кредиту цих рахунків відображуються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриття витрат. Отриманий результат може бути як позитивний так і негативний. Залишок по кредиту субрахунків 79 рахунку означає прибуток підприємства, залишок по дебету – збитки.

В подальшому сальдо субрахунків 79 при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Процес закриття 79 рахунку в типовій конфігурації також автоматизовано: по кредиту субрахунків 44 рахунку відображається збільшення прибутку, по дебету – збитки та використання прибутку.

Визначення фінансового результату в прикладному рішенні виконується за допомогою регламентного документу «Визначення фінансових результатів» (Доступ «Операції» - «Регламентні операції») (рис. 6.3). Даний документ вноситься обов’язково останнім днем місяця. Він повинен формуватися після відображення всіх господарських операцій, що впливають на доходи та витрати, включаючи витрати по податку на прибуток.

 

Рис. 6.3. Визначення фінансових результатів

Згідно п. 134.1.1. ПКУ прибуток визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно статей 135 – 137, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначеного згідно статей 138 – 143.

За основу в податковому обліку прийнятий бухгалтерський метод нарахувань та облік згідно П(С)БО. Тому є можливість спів ставляти бухгалтерські рахунки обліку доходів та витрат з класифікацією доходів та витрат згідно ПКУ.

Податковий облік доходів і витрат ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків. Для рахунків та субрахунків 7, 8 та 9 класів встановлено ознаку податкового обліку. При формуванні бухгалтерської проводки, окрім суми бухгалтерського обліку, може фіксуватися податкове призначення та податкова сума – вартість доходів та витрат по даним податкового обліку.

Для обліку доходів та витрат, що обліковуються при визначенні оподаткованого прибутку, використовуються обороти 7 та 9 класу. При цьому вимагається виконання трьох необхідних умов:

- Наявність зв’язку аналітики бухгалтерських рахунків (стаття доходів та стаття витрат) із статтею податкової декларації;

- Наявність податкового призначення, що відрізняється від «Негосп. діяльності»;

- Наявність податкової суми в оборотах, тому що суми бухгалтерських та податкових витрат можуть відрізнятися та в декларацію заповнюються саме податкові суми.

Проте існують ситуації, коли бухгалтерський та податковий прибуток не співпадає, а саме:

- В податковому обліку визнаються лише витрати, пов’язані з господарською діяльністю підприємства, а в бухгалтерському обліку – всі понесені витрати. В прикладному рішенні витрати, не пов’язані з господарською діяльністю, відображуються з податковим призначенням «Негосп. діяльність» та не включаються до ПО;

- Деякі витрати в податковому обліку визнаються в визначених законодавством обсягах (нормах), а в БО – в повному обсязі. До них відносяться витрати на відрядження, на послуги від нерезидентів (консалтинг, маркетинг, інжиніринг);

- Деякі постачальники визнаються «поганими», тобто витрати, пов’язані з ними не включаються до податкових витрат. Це наприклад, фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності, нерезиденти з офшорним статусом. В прикладному рішенні витрати по договорам з такими контрагентами не відображаються в ПО.

- Різний порядок обліку поточних ремонтів та витрат на поліпшення необоротних активів в БО та ПО. Різний строк використання необоротних активів в БО та ПО для цілей розрахунку амортизації.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.