Здавалка
Главная | Обратная связь

Облікові реєстри складаються в міру надходження первинних документів із виведенням щомісячних підсумків.3. Облікові реєстри складаються та підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку під­приємства.

4. Ведення облікових реєстрів та контирування документів первинного облі­ку здійснюються із застосуванням, щонайменше, коду класу рахунків й коду син­тетичного рахунку. Записи в облікових реєстрах повинні бути чіткими та зрозумі­лими, підчищення та необумовлені виправлення не допускаються. Формування аналітичних даних здійснюється через групування однако­вих за економічним змістом даних первинних документів у відомостях, з яких підсумки переносяться до відповідних журналів. Деталізація аналітич­ної інформації у реєстрах бухгалтерського обліку підприємством може розширюватися, змінюватися. У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію по­казників за об'єктами обліку на окремих рахунках (запасів, витрат, доходів тощо) безпосередньо у журналах забезпечити неможливо, попередньо дані пер­винних документів у потрібному аналітичному розрізі групуються (накопичу­ються) у допоміжних відомостях (аркушах-розшифруваннях), з яких підсумки записуються до журналів.

5. Аналітичні дані в облікових реєстрах мають узгоджуватися з даними син­тетичного обліку на останнє число місяця.

6. Наприкінці місяця в облікових реєстрах за кожним рахунком підрахову­ють обороти за дебетом та кредитом та визначають залишки на перше число на­ступного за звітним місяця. Підсумкові записи в журналах звіряють з даними первинних документів, які були підставою для записів, та з відомостями. На до­кументах, дані яких включені до облікових реєстрів, зазначають номери відпові­дних облікових реєстрів і порядкові номери записів в них (номер рядка). За доку­ментами, дані яких відображені в облікових реєстрах загальним підсумком, номер реєстру і номер запису вказують на окремому аркуші, який додається до зброшу­рованих документів.

7. На основі перевірених записів облікових реєстрів дані вносять в Голо­вну книгу. В облікових реєстрах, показники яких переносять в Головну книгу або в інші облікові реєстри, роблять відповідну позначку про це у відповідно­му рядку реєстру. Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності. До Головної книги заносяться із журналів під­сумки оборотів з кредиту рахунків. У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом цього рахунку, які наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за дебетом цього рахунку, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із журналів. Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку. Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів, а також
сальдо за дебетом і кредитом повинні бути відповідно рівні. Для узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку, перевірки правильності записів і визначення оборотів і залишків на рахунках(у відповідних реєстрах) можуть складатися оборотні відомості за синтетичними й аналітичними рахунками. На основі даних Головної книги та облікових реєстрів складається фінансова звітність підприємства.

Записи в реєстрах бухгалтерського обліку проводяться чорнилами, кулько­вою ручкою або за допомогою друкарських машинок і засобів механізації пер­винних документів не пізніше наступного дня після їх отримання.

- 2 -

Під час реєстрації господарських операцій можуть виникати помилки. Для забезпечення достовірності облікових показників необхідно до складання звіт­ності перевірити правильність облікових записів та виправити виявлені помилки. Для виявлення помилок використовують різні способи залежно від форми бухга­лтерського обліку:

ü коректурним способом

ü способом сторно.

ü додаткових записів

У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових реєстрів і звітів підчищення і необумовлені виправлення не допускаються. Помилки в первинних документах, облікових реєстрах і звітах, що створені ручним способом, виправля­ються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійсню­ється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.