Здавалка
Главная | Обратная связь

Виправлення помилки повинно супроводжуватися написом «виправлено» та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускаються.

Помилки в облікових реєстрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком „мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового реєстру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається прави­льна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Коригуючи облікові дані до рівня їх фактичного значення, коли фактичні по­казники перевищують облікові, використовують додаткові записи. Спосіб додаткових записів застосовують у тих випадках, коли бухгалтерське проведення складене правильно, але в меншій сумі, ніж фактично виконана господарська операція.

Виправлення помилок минулих років оформлюється у місяці виявлення по­милки Бухгалтерською довідкою, в якій наводиться зміст помилки, сума та коре­спонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання Бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного ре­єстру бухгалтерського обліку і Головної книги.

Тема: Форми бухгалтерського обліку.

План

Меморіально – ордерна форма бухгалтерського обліку.

Журнально – головна форма бухгалтерського обліку.

Журнально – ордерна форма бухгалтерського обліку.

Спрощена форма бухгалтерського обліку.

Книжно – журнальна

Автоматизована форма бухгалтерського обліку.

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування ефективної форми бухгалтерського обліку. Згідно з чинним законодавством підприємство самостійно визначає форми обліку, про що зазначається в наказі про облікову політику.

Форма бухгалтерського обліку - сукупність облікових регістрів, які використовуються для ведення обліку в певній послідовності і взаємодії з метою узагальнення і одержання звітності.

- 1 -

Меморіально-ордерна форма обліку одержала назву від матеріального ордера, яким завершується обробка первинних документів. Вона виникла в результаті переробки нової італійської форми бухгалтерського обліку. Це форма передбачає складання проводок на кожний первинний документ окремою довідкою в меморіальних ордерах. Для операцій з однаковою кореспонденцією рахунків відкриваються окремі відомості, по яких в кінці місяця підбиваються підсумки і складаються підсумкові меморіальні ордери.

Меморіальні ордери складають на окремих бланках, нумерують в хронологічному порядку, підписуються головним бухгалтером та виконавцем. Вони реєструються в реєстраційному журналі щомісячно починаючи з першого номера. Після реєстрації дані меморіальних ордерів записуються у Головну книгу (дата і номер меморіального ордера, а також суми оборотів по дебету і кредиту рахунка в розрізі кореспондуючих рахунків). Аналітичний облік ведуть в картках, вільних аркушах. Записи в регістри аналітичного обліку роблять із первинних документів, доданих до меморіального ордера. Після закінчення місяця підраховують підсумки і складають оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку. Дані цих відомостей звіряються з даними по відповідному синтетичному рахунку. Після звірки даних складають баланс і інші форми звітності. Матеріально-ордерна форма розрахована в основному на ручну працю або використання комп’ютерів на окремих ділянках обліку і не пристосована до комплексної автоматизації обліку.

- 2 -

Журнально-головна форма бухгалтерського обліку є спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми і застосовується на невеликих за обсягом діяльності підприємствах. Свою назву ця форма обліку одержала від основного регістру синтетичного обліку – книги журнал-головна. Особливістю форми обліку журнал-головна є суміщення хронологічного і систематичного обліку по синтетичних рахунках в одному комбінованому обліковому регістрі – книзі журнал-головна. У лівій частині книги ведуть хронологічну реєстрацію здійснюваних господарських операцій, оформлених первинними документами. Ця частина книги замінює реєстраційний журнал. Права частина книги поділена на ряд подвійних граф і призначена для систематизації зареєстрованих господарських операцій по дебету і кредиту відповідних синтетичних рахунків. Ця частина книги заміняє головну книгу.

Кожну господарську операцію заносять в книгу журнал-головна на підставі виправдовуючих первинних документів або меморіальних ордерів. В кінці місяця підраховують суму оборотів по дебету всіх синтетичних рахунків, яка повинна дорівнювати сумі оборотів по кредиту, а також підсумку графи "Сума обороту". При застосуванні цієї форми складати оборотну відомість немає потреби.

Аналітичний облік ведуть на картках або в книгах. Господарські операції в них записують на підставі ордерів. Наприкінці місяця за даними карток (книг) складають оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку, підсумки яких порівнюють із даними синтетичних рахунків, що містяться у книзі журнал-головна складають баланс. Основною перевагою цієї форми є простота і наочність записів синтетичного обліку.

- 3 -

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку ґрунтується на широкому застосуванні системи накопичувальних і групувальних облікових регістрів - журналів-ордерів і допоміжних відомостей до них. Вона застосовується на великих підприємствах. Записи в журнали-ордери здійснюються безпосередньо на підставі виправдовуючих первинних документів в міру їх надходження і опрацювання. При значній кількості однорідних документів по операціях їх дані групують у допоміжних відомостях, місячні підсумки яких переносять у відповідні журнали-ордери. За зовнішнім виглядом журнали-ордери являють собою окремі аркуші-регістри багатографної форми, які записують по кредиту даного рахунка і дебеті кореспондуючих з ним рахунків.

Підсумки журналів-ордерів в кінці місяця переносяться в Головну книгу, в якій виводяться кінцеві залишки по всіх рахунках, необхідні при складанні нового балансу. Складати оборонну відомість по синтетичних рахунках при цій формі немає потреби.

Аналітичний облік ведеться за допомогою книг аналітичного обліку або карток. Журнально-ордерна форма є найбільш оптимальною паперовою формою обліку. Однак значно ускладнюється комп’ютеризація обліку, тому, що багатографні регістри журналів-ордерів не можуть бути належним чином відображені на екранах комп’ютера та роздруковані принтерами.

- 4 -

Спрощена форма обліку використовується малими підприємствами відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 422 від 25.06.2003 р. "Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами"

Спрощена форма може застосовуватись за:

простою формою (без використання регістрів обліку майна);

формою з використанням регістрів обліку майна.

Проста форма обліку застосовується підприємствами з незначним документообігом ( не більше 100 господарських операцій за місяць),які не повинні мати виробництва продукції і робіт, пов’язані з великими матеріальними затратами. При цій формі реєстрація первинних облікових документів, відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведеться в одному бухгалтерському регістрі - журнал обліку господарських операцій, який ведеться щомісячно. Поряд з цим журналом для обліку розрахунків по оплаті праці з працівниками та бюджетом по прибутковому податку, мале підприємство веде Відомість 3-м. Журнал обліку господарських операцій містить усі застосовувані малим підприємством бухгалтерські рахунки є комбінованим регістром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого складають баланс. Журнал повинен бути прошнурований та пронумерований. На останній сторінці вказується кількість сторінок та підписи головного бухгалтера і керівника підприємства, а також скріплюється печаткою.

Малі підприємства, на балансі яких обліковуються власні основні засоби, виробничі запаси, товари і готова продукція та які здійснюють за місяць понад 100 господарських операцій ведуть облік з використанням таких облікових регістрів:

Відомість 1-м " Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів"

Відомість 2-м " Облік виробничих запасів, товарів і готової продукції"

Відомість 3-м " Облік з дебіторами та кредиторами, за податками та з оплати праці"

Відомість 4-м"Облік необоротних активів0нарахованої амортизації, капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів"

Відомість 5-м"Облік доходів, витрат, фінансових результатів, власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів"

Відомість 6-м " Оборотно-сальдова відомість"

Кожна відомість, як правило, застосовується для обліку операцій по одному з використовуваних рахунків бухгалтерського обліку. Сума по будь-якій операції записується у двох відомостях одночасно: у першій - по дебету рахунку з наведенням шифру рахунку, який кредитується, а у другий - по кредиту рахунку з аналогічним записом шифру рахунку, що дебетується.

Дані про фінансово-господарську діяльність малого підприємства за місяць з усіх відомостей переноситься до відомості форми 6-м, на підставі якої складається оборотна відомість. Оборотна відомість використовується для складання балансу.

- 5 -

Книжно-журнальна форма застосовується в споживчій кооперації. Вона базується на використанні журналів і книг спеціальної форми. Журнали є нагромаджу вальними регістрами різної будови, в яких передбачені розділи для запису операцій за дебетом і кредитом відповідного рахунку а також суми сальдо. При цій формі обліку всі господарські операції оформлюються первинними документами. Матеріально відповідальні особи подають в бухгалтерію звіти затвердженої форми разом із первинними документами, на яких проставляється кореспонденція рахунків. Зміст форм звітів про рух товарно-матеріальних цінностей відповідає змісту журналів за відповідними рахунками, тому записи у журнал переносять із звітів так як є взаємне погодження реквізитів. У журналі для кожного звіту відводиться один рядок. Потім підраховують підсумки за кореспондуючими рахунками у розрізі кожної матеріально відповідальної особи і синтетичного рахунку. Таким чином, журнали є регістрами синтетичного і аналітичного обліку і разом з тим оборотними відомостями. На підставі даних журналів складаються меморіальні ордери. З початку року за меморіальними ордерами закріплюються постійні номери.

Синтетичний облік господарських операцій ведеться в реєстраційному журналі і Головній книзі. Підставою для запису у цих регістрах є меморіальні ордери. Після закінчення місяця у Головній книзі підраховують підсумки оборотів по кожному рахунку, виводять залишки на кінець місяця та складають оборотну відомість. Крім журналів для синтетичного і аналітичного обліку використовують книги.

- 6 -

Автоматизована форма бухгалтерського обліку базується на використанні різних видів комп’ютерної техніки. На великих підприємствах, де за допомогою ЕОМ обробляється велика кількість як облікової, так і іншої інформації створюються обчислювальні центри із потужними ЕОМ. На невеликих підприємствах автоматизація облікової роботи проводиться за допомогою персональних ЕОМ.

В основу автоматизованої форми обліку покладено головний елемент методу бухгалтерського обліку - документацію. Початкова інформація з первинних документів заноситься в пам’ять комп’ютера і за допомогою комп’ютерних програм здійснюється групування та її узагальнення. Технологічний процес обробки даних при автоматизованій формі обліку можна поділити на три етапи:

1) збирання і реєстрація первинних даних для обробки на комп’ютері;

2) проводиться формування масивів облікових даних на електронних носіях: Журналу господарських операцій, структури синтетичних і аналітичних рахунків, довідників аналітичних об’єктів, постійної інформації. Одночасно здійснюється контроль за процесом обробки інформації, записаної в масивах облікових даних;

Отримання результатів зі звітний період за запитом користувача або у вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок з бухгалтерських рахунків або відображення на екрані дисплея потрібної інформації.

Особливістю автоматизованої форми є те, що вона не існує без конкретної комп’ютерної програми. Облікові регістри комп’ютерних програм є схожими, але не однаковими. В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з яких є: "1С:Бухгалтерія", "Парус", "Фінанси без проблем","Fin Expert","БЕСТ",

"Lady Fin" та інші.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.