Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Інвентаризація та її значення.План

Поняття та строки проведення інвентаризації.

Порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації.

Контроль за якістю проведення інвентаризації.

- 1 -

Зміни, які відбуваються в результаті господарських процесів, іноді призводять до розбіжностей між обліковими даними і їх фактичною наявністю. Наявність такого роду відхилення можна з’ясувати лише шляхом проведення інвентаризації.

Інвентаризація - це спосіб виявлення в обліку тих господарських засобів та джерел їх утворення, які не знайшли документального відображення у бухгалтерському обліку.

Нормативно-правовим актом, який врегульовує питання проведення, а також документального оформлення результатів проведення інвентаризації на підприємстві. Є "Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статтей балансу", яка затверджена наказом Міністерства фінансів України № 90 від 30. 10. 1998 року.

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна.

Підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію:

Будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів - один раз на рік..

Бібліотечних фондів - один раз у п’ять років.

Інших необоротних матеріальних активів - один раз на рік.

Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше 1 жовтня.

Дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - два рази на рік (1січня і 1 липня).

Капітальних ремонтів - один раз на рік (не раніше 1 грудня).

Молодняку тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів і сімей бджіл - один раз на квартал.

Готових виробів, сировини та матеріалів, пального, кормів та інших матеріалів - один раз на рік (не раніше 1 жовтня).

Продукти харчування і спирт - один раз на квартал.

Грошових коштів, грошових документів та бланків суворої звітності - один раз на квартал.

Рахунків у банку - у міру отримання виписок.

Розрахунків платежів до бюджету - один раз на квартал.

Розрахунків з дебіторами і кредиторами - два рази на рік.

Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення й перелік майна та зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначає керівник підприємства, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

перед складанням річної бухгалтерської звітності.

при зміні матеріально-відповідальних осіб.

при встановленні фактів крадіжок або зловживань.

після пожежі або стихійного лиха.

при ліквідації підприємства.

згідно з розпорядженням судових або слідчих органів.

при передачі майна підприємства в оренду.

при переоцінці майна.

при зміні керівника підприємства.

В залежності від повноти охоплення об’єктів обліку інвентаризація поділяється:

v повну - передбачає перевірку всіх об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві.

v часткову - перевірці підлягає певна група засобів чи джерел.

В залежності від характеру інвентаризація буває:

· планова - проводиться за планом і у строки, які затверджені заздалегідь.

· позапланова - здійснюється раптово згідно із розпорядженням керівника чи за вимогою судово-слідчих органів.

· контрольна - проводиться після закінчення попередньої.

Відповідальність за організацію інвентаризації, правильне та своєчасне її проведення несе керівник підприємства. Головний бухгалтер, разом з керівником зобов’язаний контролювати дотримання встановлених правил проведення інвентаризації.

Порядок проведення інвентаризації регламентується Інструкцією з інвентаризації. Керівник підприємства призначає постійно діючу інвентаризаційну комісію до складу якої входять:

Þ керівник підприємства або його заступник;

Þ головний бухгалтер;

Þ керівник структурних підрозділів;

Þ представники громадськості.

На таку комісію покладається:

¨ проведення вибіркової інвентаризації.

¨ організація проведення інвентаризації і консультування членів робочої консультативної комісії.

¨ проведення контрольних перевірок якості інвентаризації.

¨ здійснення контролю за точністю визначення результатів інвентаризації.

¨ розгляд пояснень працівників, з вини яких виникли нестачі, псування.

Для безпосереднього проведення інвентаризації керівник підприємства створює робочу інвентаризаційну комісію, до складу якої входять:

Þ представник адміністрації

Þ працівник бухгалтерського обліку

Þ матеріально-відповідальна особа

Þ спеціалісти (товарознавці, економісти).

Для проведення інвентаризації керівник підприємства виписує наказ чи розпорядження в якому вказує:

ü склад інвентаризаційної комісії

ü вид цінностей, що підлягають інвентаризації

ü місце (склад, магазин), де буде проводитись інвентаризація

ü термін початку та закінчення робіт з проведення інвентаризації

ü причини проведення інвентаризації.

- 2 -

Наказ (розпорядження) на проведення інвентаризації підписує керівник підприємства і головний бухгалтер. Далі наказ передають до бухгалтерії, де його реєструють у книзі контролю за виконанням розпоряджень про проведення інвентаризації. Після цього його вручають голові інвентаризаційної комісії разом з контрольним пломбувачем.

До початку інвентаризації в бухгалтерії необхідно закінчити обробку всіх документів про надходження і видачу матеріальних цінностей, провести відповідні записи в реєстрах аналітичного обліку і визначити залишки на день інвентаризації.

Інвентаризаційна комісія на початку інвентаризації повинна вжити таких заходів:

- опломбувати всі входи і виходи приміщення

- перевірити справність ваговимірних приладів

- отримати від матеріально відповідальної особи розписку про те, що всі прибуткові та видаткові документи оформлені і прикладені до товарного звіту, в якому виведені залишки по товарах і тарі на день інвентаризації. При отриманні товарного звіту голова інвентаризаційної комісії ставить на ньому штамп або надписує від руки “До інвентаризації на (дата)” і підписує. Після цього звіт з документами передають до бухгалтерії. Дану розписку від матеріально відповідальної особи записують у титульній стороні інвентаризаційного опису.

Після цього комісія приступає до проведення інвентаризації. Забороняється проводити інвентаризацію цінностей при неповному складі членів інвентаризаційної комісії. В процесі інвентаризації комісія повинна при обов’язковій присутності матеріально відповідальної особи перерахувати, переважити, переміряти всі цінності, що знаходяться в приміщенні і записати їх до інвентаризаційного опису за кожним найменуванням окремо. Інвентаризаційний опис складають у двох примірниках або в трьох, при зміні матеріально відповідальної особи.

Описи можуть бути заповнені в ручну або засобами обчислювальної техніки. Жодні виправлення і підчистки є неприпустимими. На кожній сторінці опису прописом вказується число порядкових номерів матеріальних цінностей, записаних на даній сторінці. У випадку, якщо після проведення інвентаризації виявлено в описі помилку, її необхідно виправити за допомогою коректурного способу. Виправлення повинні бути вказані і підписані всіма членами комісії і матеріально відповідальною особою. В описах не можна залишати незаповнені рядки, їх прокреслюють.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.