Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Економічний аналіз та його роль в управлінні підприємствомМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Обліково-економічний факультет

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

роботи

_______________ А.М. Колот

“____” _______________ 20____ р.

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

Поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни “Економічний аналіз ”

Для студентів спеціальностей 6401, 6601/1,6601/2, 6504, 6502

Декан факультету

________________В.І. Єфіменко

“____”________________2013 р.

 

Завідувач кафедри

_____________ Л.М. Кіндрацька

“_____”_______________2013 р

Начальник навчально-

методичного відділуТ.В.Гуть

 

 

Київ КНЕУ 2015

Укладачі:

Парасій-Вергуненко І.М., доктор.екон.наук, професор

Калабухова С.В., канд.екон.наук, професор

Бурчевський В.З., канд.екон.наук, доцент

Ямборко Г.А., канд.екон.наук, доцент

ВСТУП

 

Дисципліна “Економічний аналіз” є складовою циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва, менеджменту, права та комп’ютерних наук, за спеціальністю 6401, 6601/1,6601/2, 6504, 6502. і викладається у 6 семестрі денної і вечірньої форми навчання (3-й курс) та у 7 семестрі заочної форми навчання (4-й курс). Загальний обсяг часу на навчальний процес дисципліни складає 108 годин або 3 кредити. Навчальний процес з дисципліни включає лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів та індивідуально – консультаційну роботу викладачів зі студентами.

Мета дисципліни полягає у засвоєнні майбутніми спеціалістами теоретичних основ та здобутті практичних навичок проведення аналітичних досліджень діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності для прийняття виважених і обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства і посилення його конкурентоспроможності. Значна увага при цьому приділяється формуванню у студентів навичок використання в аналітичних дослідженнях сучасного методичного інструментарію, що створює суттєві конкурентні переваги серед фахівців економічного профілю на ринку праці.

Завдання дисципліни – опанування студентами компетенцій щодо комплексного та системного підходу до дослідження економічних явищ і процесів з врахуванням стратегічних цілей підприємства; вивчення принципів, методик та організаційних засад аналітичних досліджень господарської діяльності підприємства як мікроекономічної системи, що функціонує в ринковому середовищі, з метою формування аналітичного забезпечення прийняття оптимальних управлінських рішень.

Предмет науки – система знань про причини та наслідки зміни економічних явищ і процесів, що впливають на господарську діяльність економічного суб’єкта.

Об’єктом вивчення є підприємство як економічна система, що функціонує у бізнес-середовищі.

Після опанування даного наукового спрямування студенти мають можливість оволодіти такими професійно важливими компетенціями та відповідними здатностями:

ЗНАТИ:

1) концептуальні основи аналітичних досліджень, методи і прийоми економічного аналізу, функціональні сфери їх застосування;

2) сучасні методичні прийоми аналітичного дослідження: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SPACE-аналіз, графічні методи оцінки ефективності фінансових стратегій, прийоми прогнозування; кластерний аналіз, АВС-аналіз, АСФ-технології; евристичні прийоми дослідження, кореляційно-регресійний аналіз; методики рейтингової оцінки;

3) сфери застосування сучасних методичних прийомів аналітичного дослідження у практичній діяльності підприємства;

4) інформаційні джерела для проведення фінансового та бізнес-аналізу на підприємстві;

УМІТИ:

1) здійснювати аналітичну діагностику ефективності окремих бізнес-процесів та центрів відповідальності на підприємствах;

2) використовувати методи і інструменти економічного аналізу при обґрунтуванні управлінських рішень у трьох взаємопов’язаних сферах: операційній, інвестиційній, фінансовій;

3) проводити трансформацію фінансової звітності підприємства в аналітичні формати;

4) давати аналітичне обґрунтування планів організації та його структурних підрозділів; проводити факторний аналіз виконання бюджетів, знаходити резерви підвищення ефективності діяльності;

5) обґрунтувати найбільш ефективні фінансові та операційні стратегії, спрямовані на створення додаткової вартості підприємства та підвищення його фінансової стійкості.

ВОЛОДІТИ:

- прийомами і методами економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

- навичками формування аналітичної інформації з метою прийняття управлінських рішень;

- знаннями щодо наукового сучасного інструментарію економічного аналізу;

- вміннями оцінити фінансовий стан підприємства та охарактеризувати основні показники діяльності;

- методикою оцінки і прогнозування основних показників діяльності підприємства;

Тематичний план дисципліни

- Таблиця 1

№ п/п     Теми Денна форма Заочна форма  
Л   П ІКР СРС   КЗ ІКР СРС  
1. Економічний аналіз та його роль в управлінні підприємством          
2. Метод та інструментарій економічного аналізу  
3. Інформаційне забезпечення та організація аналітичної роботи на підприємстві             -  
4. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності              
5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства    
6. Аналіз грошових потоків   -
7. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінка її виконання
8. Аналіз ресурсозабезпечення та ресурсовикористання в операційній діяльності підприємства  
9. Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)              
10. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань      
  Модульний контроль - -     - -  
  Разом годин:    
                       

Зміст за темами

Тема 1. Економічний аналіз та його роль в управлінні підприємством

 

Сучасна парадигма економічного аналізу. Модель системного аналізу господарських процесів на підприємстві. Інформаційна модель підприємства як мікроекономічної системи. Місце та роль економічного аналізу в процесі прийняття управлінських рішень. Зміст, предмет, задачі та цільове спрямування аналізу діяльності підприємств. Об’єкти, суб’єкти, основні користувачі економічного аналізу (стейкхолдери). Методика економічного аналізу в системі управління підприємством та її структурні елементи. Системний підхід та передумови проведення комплексного економічного аналізу. Загальна модель методики комплексного економічного аналізу.

Функціональна та цільова орієнтація економічного аналізу. Основні функції економічного аналізу (оціночно-діагностична; прогностична; пошукова; контрольна). Причинно-наслідкові залежності, що виникають в процесі господарської діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень. Фактори та резерви як ключові категорії економічного аналізу, їх види та класифікація.

Види економічного аналізу та їх класифікація. Класифікація видів аналізу за аспектами та методами дослідження, за просторовою ознакою, за часовою ознакою, за ієрархічним рівнем управління, за періодичністю, за охопленням питань, що аналізуються. Сфери застосування окремих видів аналізу у вирішенні основних задач управління. Особливості проведення соціально-економічного аналізу. Функції та завдання соціально-економічного аналізу та макро-, мезо- та макрорівнях. Особливості проведення стратегічного аналізу. та сфера його застосування. Внутрішній стратегічний аналіз, основні його етапи та напрями досліджень. Бенчмаркінг як метод конкурентного аналізу. Методики кількісних оцінок і рейтингування у процесі бенчмаркінгу. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА), основні завдання, етапи та методика дослідження функцій об’єкта та витрат на їх виконання. Характеристика SWOT-аналізу, його переваги та недоліки. CVP–аналіз (маржинальний аналіз), сутність його використання для прийняття управлінських рішень (стосовно ціноутворення, планування обсягів діяльності складання бюджетів, управління витратами). Сфера застосування дискримінантного аналізу та методика його проведення. Методика кластерного аналізу та сфера його застосування. Кластеризація сукупності об’єктів економічного аналізу.

Системи стратегічного аналітичного вимірювання результативності бізнесу. Збалансована система показників BSC, типова структура BSC та модифікації моделі. Система показників відповідальності ASC. Модель ділової переваги ВЕМ, піраміда результативності МакНейра. Використання систем взаємопов’язаних показників при побудові «дерева цілей». Системи показників та їх застосування в економічному аналізі (логіко-дедуктивні, емпірико-індуктивні). Основні логіко-дедуктивні системи показників та їх економічна сутність: Du Pont; Pyrаmid Structure of Rаtios; ZVEL; система показників RL. Емпірико-індуктивні системи показників на основі експертних оцінок системи показників В. Бівера та П. Вайбеля.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.