Здавалка
Главная | Обратная связь

Тем 6: Аналітичне забезпечення управління грошовими потокамиМета заняття: набуття вмінь і навичок аналізу грошових потоків підприємства шляхом опрацювання проблемних ситуацій; обговорення теоретичних питань; обговорення домашніх завдань; підготовка до поточного контролю; самоконтроль набутих поведінкових навичок.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовано заняття:

1.Загальні : студент буде знати задачі і джерела інформації аналізу грошових потоків підприємства; процес формування інформації про грошові потоки підприємства у Звіті про рух грошових коштів; інструментарій структурно-динамічного аналізу руху грошових коштів за видами діяльності; способи складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом; показники оцінки руху грошових коштів; методику коефіцієнтного аналізу ефективності використання грошових коштів; методику аналізу рівномірності та синхронності грошових потоків; процедури обґрунтування достатності грошових коштів на підприємстві; види адитивних факторних моделей для аналізу чистого руху коштів підприємства; методику факторного аналізу чистого руху коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; методику розрахунку оптимального залишку грошових коштів на поточних банківських рахунках та у касі за моделлю Міллера-Орра.

1. професійні: студент буде вміти аналізувати грошові потоки підприємства за видами діяльності на основі даних Звіту про рух грошових коштів з використанням прийомів структурно-динамічного аналізу; оцінювати рентабельність руху грошових коштів на основі розрахунку коефіцієнтів ефективності грошових потоків; аналізувати рівномірність та синхронність грошових потоків підприємства; проводити факторний аналіз чистого руху коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; розраховувати оптимальний залишок грошових коштів на поточних банківських рахунках та у касі за моделлю Міллера-Орра.

2. план контактного заняття:

1. Міні-лекція.

2. Огляд практичних ситуацій.

Задача 1. За даними Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим способом, провести структурно-динамічний аналіз грошових потоків підприємства. Напишіть висновки і рекомендації.

Стаття За аналогічний період попереднього року За звітний період Відхилення
сума, тис. грн Пит. вага, % сума, тис. грн Пит. вага, % Абс., тис. грн. Відн., % Стру-ктур-не, пункт
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)              
Повернення податків і зборів              
у тому числі податку на додану вартість              
Цільового фінансування              
Інші надходження              
1. Всього вхідний грошовий потік операційної діяльності         х
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)              
Праці              
Відрахувань на соціальні заходи              
Зобов’язань з податків і зборів              
Інші витрачання              
2. Всього вихідний грошовий потік операційної діяльності          
3. Чистий рух коштів від операційної діяльності (п.1-п.2)   х   х     х
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій              
необоротних активів              
Надходження від отриманих: відсотків              
дивідендів              
Надходження від деривативів (ф’ючерсів, опціонів та інш.)              
Інші надходження              
4. Всього вхідний грошовий потік інвестиційної діяльності         х
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій              
необоротних активів              
Виплати за деривативами              
Інші платежі              
5. Всього вихідний грошовий потік інвестиційної діяльності         х
6. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (п.4 – п.5)   х   х     х
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу              
Отримання позик              
Інші надходження              
7. Всього вхідний грошовий потік фінансової діяльності         х
Витрачання на: Викуп власних акцій              
Погашення позик              
Сплату дивідендів              
Інші платежі              
8. Всього вихідний грошовий потік фінансової діяльності         х
9. Чистий рух коштів від фінансової діяльності (п.7 – п.8)   х   х     х
10. Чистий рух грошових коштів за звітний період (п.3+п.6+п.9)   х   х     х
11. Залишок коштів на початок року   х   х     х
12. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   х   х     х
13. Залишок коштів на кінець року (п.10+п.11+п.12)   х   х     х

Висновки:

Задача 3. За даними Звіту про рух грошових коштів проведіть коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства. Напишіть висновки.

Показники За попередній період За звітний період Відхилення
Абсолютне Відносне, %
1. Надходження грошових коштів протягом року (вхідний грошовий потік)        
2. Вибуття грошових коштів протягом року (вихідний грошовий потік)        
3. Середні залишки грошових коштів протягом року        
4. Коефіцієнт обороту залишків грошових коштів за рік, раз        
5. Довжина фінансового циклу, в днях (час обороту залишків грошових коштів протягом року) (365 днів / п.4)        
6. Коефіцієнт збалансованості (ліквідності) руху грошових коштів        
7. Коефіцієнт ефективності руху грошових коштів        
8. Коефіцієнт рентабельності руху грошових коштів        
9. Чистий грошовий потік за рік        

Висновки:

2. Відпрацювання навичок управління рухом грошових коштів на підприємстві. Виконання навчальних завдань.

Задача 4. Проаналізуйте можливий рух грошових коштів внаслідок придбання підприємством «Аналітик» нового виробничого обладнання, термін експлуатації якого складає 6 років. З цією метою добудуйте прогнозний Звіт про рух грошових коштів на наступний період, складений за прямим і непрямим методом. Напишіть висновки.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.