Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 8. Аналіз ресурсозабезпечення та ресурсовикористання в операційній діяльності підприємстваЗміст, завдання та основні напрями аналізу виробничого потенціалу підприємства та можливостей його нарощування. Сучасні технології аналізу виробничого потенціалу підприємства. Види та класифікація ресурсів підприємства. Основні напрями аналізу ресурсів підприємства: аналіз трудових ресурсів, аналіз основних засобів виробництва, аналіз матеріальних ресурсів.

Аналітичне обґрунтування кількісного складу персоналу в розрізі відповідних спеціальностей та професій для виконання портфелю замовлень. Аналіз динаміки та структури персоналу організації. Аналіз коефіцієнтів обороту по прийому та звільненню працівників. Аналіз плинності кадрів. Аналіз якісного складу та рівня кваліфікації персоналу. Аналіз кваліфікаційної складової трудового потенціалу для робітників та управлінського персоналу.

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. Аналіз використання робочого часу. Загальна оцінка втрат робочого часу. Методичні підходи до аналізу результативності та ефективності роботи працівників в розрізі окремих категорій персоналу. Методика аналізу продуктивності праці та її впливу на випуск продукції та прибутковість діяльності. Аналіз якості роботи персоналу. Використання нефінансових показників для аналізу персоналу в збалансованій системі показників (BSC) (аналіз задоволеності працівників, умов праці, наявність соціального пакету, естетична компонента умов праці, рівень кваліфікації, психологічний клімат в колективів). Аналіз мотивації персоналу, аналіз системи матеріального та морального заохочення.

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та оцінка їх якісного стану. Аналіз складу, структури та технічного стану основних засобів. Коефіцієнтний аналіз руху основних засобів на підприємстві на основі приміток до фінансової звітності (ф.5). Аналіз вікового складу обладнання. Аналіз зносу основних засобів та нематеріальних активів. Аналіз виробничої потужності. Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз повноти завантаження обладнання. Аналіз повноти використання календарного, планового та режимного фонду роботи обладнання. Аналіз фондовіддачі та її впливу на витрати на амортизацію. Аналіз ефективності використання виробничих площ. Аналітичне обґрунтування доцільності заміни обладнання. Методика обґрунтування рішень щодо купівлі або оренди обладнання. Методика аналізу лізингових операцій.

Аналіз нематеріальних активів підприємства. Аналіз обсягу структури на динаміки нематеріальних активів. Аналіз впливу нематеріальних активів на вартість підприємства, динаміку зміни доходів і на витрати.

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналітичне обґрунтування потреби в матеріальних ресурсах та нормування запасів з урахуванням тривалості операційного циклу і фінансових можливостей підприємства. Аналіз обґрунтованості формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси. Методика нормування виробничих запасів. Аналіз матеріального потоку та ринку матеріальних ресурсів. Аналіз ефективності використання матеріалів у виробництві. Аналіз матеріаломісткості, матеріаловіддачі та їх впливу на матеріальні виробничі витрати. Розрахунок оптимального розміру замовлення матеріальних запасів за формулою Вільсона (точки EOQ та EBQ). Вплив методів списання матеріалів (ФІФО, середньозваженої собівартості, ідентифікаційної собівартості) на фінансові результати.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.