Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності 

Склад та інформаційний зміст фінансової звітності підприємств. Реформування та трансформація звітності українських підприємств у відповідності до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Особливості розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності. Огляд методів економічної діагностики фінансової звітності та діяльності підприємства при фінансовому і податковому плануванні, оцінці та прогнозуванні джерел фінансових ресурсів та їх розподілу і використанні.

Методика, інструментарій та організація аналізу фінансової звітності у відповідності до запитів користувачів та різних груп менеджменту. Узгодженість цілей користувачів фінансової звітності та вибір інструментарію аналізу.

Вивчення описової частини фінансової звітності, яка розкриває інформацію про діяльність та фінансову стратегію підприємства. Баланс - як основне джерело інформації для оцінки фінансового стану підприємства. Загальний аналіз балансу та порядок аналітичного групування активів, капіталу і зобов’язань. Експрес-аналіз як спосіб оперативної оцінки господарської діяльності та систематизації інформації про активи, капітал, зобов’язання.

Основні види аналізу фінансової звітності: горизонтальний, вертикальний, трендовий та коефіцієнтний аналіз. Використання результатів горизонтального та вертикального аналізу для планування і прогнозування та оцінки основних параметрів виробничої та комерційної діяльності підприємства.

Аналіз та характеристика активів підприємства за складом та структурою: необоротні (іммобілізовані) та оборотні (мобільні). Аналіз якісних структурних змін активів та зміни валюти балансу. Методика оцінки доречності фінансування у необоротні активи: нематеріальні активи та основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції та інвестиційну нерухомість. Аналіз та оцінка структури та змін оборотних (мобільних) активів. Параметри оцінки фінансової стійкості: абсолютні і відносні показники. Аналіз ефективності управління та використання власного оборотного капіталу (чистого робочого капіталу), оцінка його достатності для функціонування підприємства. Розрахунок коефіцієнтів мобільності активів.

Аналіз джерел фінансування діяльності підприємства: власного капіталу і зобов’язань. Звіт про власний капітал - як джерело аналітичної інформації про зміни власного капіталу. Обґрунтування оптимальної структури власного і позикового капіталу з урахуванням стратегічних цілей підприємства (визначення доцільності отримання кредитів, випуску акцій або облігацій). Фінансовий леверидж (Leverage). Аналіз фінансового ризику та оцінка фінансової залежності від зовнішніх кредиторів.

Аналіз платоспроможності й ліквідності підприємства. Поняття ліквідності й платоспроможності підприємства. Групування активів за ступенем ліквідності та пасивів за термінами. Оцінка ліквідності балансу на основі збалансованості активів та пасивів за термінами. Коефіцієнти ліквідності: абсолютної ліквідності, швидкої ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття), поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття). Факторний аналіз зміни коефіцієнтів ліквідності. Оцінка платоспроможності на основі оперативного платіжного календаря. Фактори зміни поточної платоспроможності суб’єкта господарювання.

Аналіз та управління мобільними активами: аналіз складу, стану, структури та динаміки оборотних активів, в тому числі запасів, дебіторської заборгованості. Аналіз ділової активності підприємства на основі коефіцієнтів оборотності оборотних активів, в тому числі запасів та дебіторської заборгованості. Визначення умовного вивільнення або залучення коштів в оборот в наслідок зміни швидкості обертання оборотних активів. Оцінка збалансованості оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості. Розрахунок тривалості фінансового циклу. Критерії оцінки термінів оборотності товарно-матеріальних запасів та дебіторської заборгованості в розрізі окремих галузей (вітчизняний та зарубіжний досвід). Загальне оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Діагностика ймовірності можливого банкрутства з використанням моделей Альтмана, Таффлера та інших методик. Шляхи оздоровлення фінансового стану суб’єктів господарювання.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.