Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції(товарів, робіт, послуг)

Значення, задачі й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на підприємстві. Класифікація витрат. Загальна схема формування витрат підприємства та їх аналізу. Аналіз обґрунтованості кошторису витрат операційної діяльності підприємства. Напрямки аналізу виконання кошторису виробничих витрат за елементами, за місцями виникнення витрат, за центрами відповідальності, за об'єктами калькуляції. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Аналіз витрат на 1 грн. продукції. Аналіз прямих витрат операційної діяльності. Аналіз виконання кошторису матеріальних витрат. Визначення впливу факторів норм, цін та структури на матеріальні витрати. Аналіз виконання кошторису витрат на заробітну плату.

Аналіз виконання кошторисів комплексних статей витрат: аналіз кошторисів загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат в розрізі центрів відповідальності. Аналіз витратомісткості продукції. Методика використання CVP–аналізу для обґрунтування бюджетів постійних та змінних витрат.

Аналіз собівартості продукції. Аналіз собівартості продукції за статтями та елементами витрат. Аналіз рентабельності на основі функціонального калькулювання собівартості продукції. Аналіз вигід і витрат при традиційному калькулюванні собівартості продукції. Аналіз відхилень при калькулюванні собівартості за нормативними витратами. Аналіз резервів зниження собівартості продукції та розробка заходів щодо реалізації виявлених резервів.

Аналіз витрат на інновації, навчання та розвиток. Аналіз витрат на соціальні потреби підприємства. Аналіз фінансових витрат підприємства (процентів за кредитами). Аналіз обґрунтованості витрат за кредитами. Аналіз податкового навантаження і напрями мінімізації податкових витрат: можливості вибору системи оподаткування.

Тема 10. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань

Значення, задачі та інформаційні джерела аналізу реалізації продукції. Обґрунтування плану реалізації продукції (робіт) підприємства для досягнення стратегічних цілей підприємства. Аналіз частки ринку на конкретному сегменті та аналітичне обґрунтування заходів по її збільшенню.

Аналіз динаміки реалізації продукції, темпів зростання та приросту в цілому по підприємству, географічно-господарськими сегментами, окремими споживачами та покупцями. Методика оперативного аналізу реалізації продукції. Загальна оцінка виконання договірних зобов’язань за обсягом, асортиментом, якістю, цінами та строками поставки продукції. Аналіз причин невиконання договірних зобов’язань. Аналіз наслідків невиконання договірних зобов’язань за поставками продукції (штрафів, пені, неустойок). Факторний аналіз впливу обсягів, структури, ціни на доходи підприємства. Аналітичне обґрунтування заходів щодо збільшення обсягів реалізації продукції з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників.

Аналіз ділового партнерства: оцінка перспективності партнерських відносин, факторний аналіз ризику партнерських відносин, обґрунтування та оцінка обраних форм партнерських відносин. Аналіз активності (тривалості) взаємодії підприємства зі споживачем продукції. Аналіз тенденцій залучення нових споживачів та покупців. Аналіз ділових партнерів на основі АВС-аналізу. Аналіз показників проекції «клієнти» в моделі ВSC (збалансованої системи показників). Аналіз ефективності взаємодії підприємства зі споживачами на основі показників лояльності клієнтів. Прогнозування споживацьких перспектив розвитку підприємства. Аналіз впливу системи знижок на доходи підприємства на основі коефіцієнтів еластичності та оборотності товарних запасів.

Аналіз конкурентоспроможності підприємства та його конкурентної позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Аналіз обсягу, структури та динаміки реалізації продукції за експортними контрактами. Визначення експортної квоти. Аналіз виконання зобов’язань за експортними операціями за номенклатурою, асортиментом та цінами. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка порівняльних переваг комерційних операцій за методами торговельного обміну (торгівля напряму і через посередників) та його видами. Аналіз руху інвалютних грошових коштів.

4.3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ – (14годин)

Контактне заняття 1 (2 години)

 

Тема: 1-2 Економічний аналіз та його роль в управлінні підприємством. Метод та інструментарій економічного аналізу. Інформаційне забезпечення та організація аналітичної роботи на підприємстві -

 

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

Загальні:

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності у колективі;

o здатність визначати місце і роль аналітичної інформації в процесі управління;

o вміння ідентифікувати предмет, мету, завдання економічного аналізу;

o здатність опрацьовувати принципи та елементи економічного аналізу, як функцій управління;

2) Професійні:

o уміння визначати причинно-наслідковий зв’язок між господарськими процесами і явищами

o розуміння функцій економічного аналізу

o обізнаність у проблемах подальшого розвитку економічного аналізу, як процесу управління;

o знати методи і і інструменти економічного аналізу

План заняття:

1.Ознайомлення студентів з організаційними аспектами проведення контактних занять з дисципліни «Економічний аналіз».

Розкриття інформації щодо порядку формування оцінки за поточну успішність згідно Карти самостійної роботи студента.

1. Презентація Навчально-методичних матеріалів до вивченнядисципліни «Економічний аналіз» і також матеріалів дистанційного навчально-методичного комплексу з дисципліни (Web CT).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.