Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2. Метод та інструментарій економічного аналізу 

Метод економічного аналізу діяльності підприємств, основні категорії та принципи дослідження. Основні типи економічних задач, що вирішують економічними суб’єктами в умовах трансформаційної (ринкової) економіки. Диференціація методів економічного дослідження залежно від поставлених цілей та інформаційних можливостей стейкхолдерів (користувачів аналітичної інформації). Сфери застосування окремих прийомів аналітичного дослідження. Абстрактно-логічні прийоми дослідження та сфери їх застосування: аналіз та синтез, індукція та дедукція, порівняння, моделювання, евристичні прийоми (метод експертних оцінок, метод мозкового штурму, морфологічний аналіз, метод асоціацій та аналогій, метод фокальних об’єктів, контрольних запитань, конференції ідей).

Використання кількісних описових прийомів дослідження: середні та відносні величини, ряди динаміки,структурні та типологічні групування, графічні прийоми. Елементи теорії моделювання та аналізу факторних систем. Види моделей: детерміновані моделі (адитивні, мультиплікативні, кратні, змішані), стохастичні моделі. Детерміновані методи факторного аналізу при визначенні причинно-наслідкових залежностей: інтегральний метод, метод ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць, дольової участі, пропорційного ділення, логарифмування.

Методи та прийоми дослідження стохастичних залежностей: кореляційно-регресійний аналіз (парна, рангова, канонічна, множинна кореляція), дисперсійний аналіз, компонентний аналіз, сучасний багатомірний факторний аналіз.

Методи, що використовуються в перспективному та стратегічному аналізі, визначенні тенденцій та прогнозуванні (екстраполяції): ряди динаміки, прийом найменших квадратів, рухомих середніх, ескпоненційного загладжування. Сучасні технології оцінки ефективності управлінських рішень на основі візуального підходу: АСФ-технології, метод «Дельфі», матриця BCG, матриця GE/McKinsey, матриця SHELL/DPM, модель ADL/LC, аналіз в системі координат. Методичні підходи до побудови матриць і двовимірному та трьохвимірному просторі. Методи порівняльної комплексної оцінки (елементи бенчмаркінгу): метод сумування значень всіх показників, метод суми місць, метод відстаней, аксонометричний метод. Підходи до встановлення рейтингів.

Економіко-математичне моделювання мікрорівневих фінансових ситуацій: моделі операцій дисконтування, моделі фінансових потоків, моделі інфляції та інфляційного коригування показників, моделі операцій з цінними паперами, моделі порівняння ефективності операцій.

Особливості та сфери застосування окремих економіко-математичних методів в аналітичних дослідженнях: методи лінійного програмування, математична теорія ігор, математична теорія масового обслуговування, теорія нечітких множин. Використання програмного забезпечення в межах типових програм EXCEL.

Методи порівняльної комплексної оцінки (елементи бенчмаркінгу): метод сумування значень всіх показників, метод суми місць, метод відстаней, таксонометричний метод. Підходи до встановлення рейтингів. Рейтинг та його різновиди. Сутність уніфікованих та диференційованих рейтингів, номерний рейтинг, бальний рейтинг, індексний рейтинг.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.