Здавалка
Главная | Обратная связь

Зміст питань, що виносяться на заняття.1. Метод та прийоми економічного аналізу. Їх класифікація.

2. Абстрактно-логічні прийоми економічного аналізу, їх сутність, функціональна спрямованість та сфери застосування.

3. Особливості застосування евристичних прийомів дослідження.

4. Описові кількісні прийоми економічних досліджень, їх сутність, функціональна спрямованість та сфери застосування

Питання, завдання та тести для самоконтролю знань студентів за темою:

ТЕСТИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

Тест 2.1. Індукція це:

1. Спосіб вивчення явищ від часткового до загального, від причин до наслідків;

2. Абстрактне розумове розчленування економічних явищ на складові частини за допомогою логічних висновків та моделювання;

3. Спосіб зіставлення одного показника з іншим на основі індуктивних залежностей;

4. Спосіб вивчення явищ від загального до часткового, від наслідків до причин.

Тест 2.2. Дедукція це:

1. Спосіб вивчення явищ від часткового до загального, від причин до наслідків;

2. Абстрактне розумове розчленування економічних явищ на складові частини за допомогою логічних висновків та моделювання;

3. Спосіб зіставлення одного показника з іншим на основі індуктивних залежностей;

4. Спосіб вивчення явищ від загального до часткового, від наслідків до причин.

Тест 2.3.При проведенніPEST – аналізу досліджують:

1. сильні та слабкі сторони організації;

2. виробничі фактори та резерви;

3. вплив політичних, соціальних, економічних та технологічних факторів на діяльність організації;

4. перспективи та загрози, що виникають у зовнішньому середовищі.

5. багатофакторні моделі

6. попит та пропозицію товару на ринку.

Тест 2.4. При проведенніSWOT – аналізу досліджують(вибрати декілька правильних відповідей):

1. сильні та слабкі сторони організації;

2. виробничі фактори та резерви;

3. вплив політичних, соціальних, економічних та технологічних факторів на діяльність організації;

4. перспективи та загрози, що виникають у зовнішньому середовищі;

5. багатофакторні моделі;

6. попит та пропозицію товару на ринку.

Тест 2.5.При проведенніАВС– аналізу досліджують:

1. сильні та слабкі сторони організації;

2. виробничі фактори та резерви;

3. вплив політичних, соціальних, економічних та технологічних факторів на діяльність організації;

4. перспективи та загрози, що виникають у зовнішньому середовищі;

5. дослідження проводять шляхом диференціації об’єктів дослідження за ступенем важливості в межах трьох груп;

6. попит та пропозицію товару на ринку.

Тест 2.6. Як підрахувати темп приросту показника Х?:

1. Х10

2. Х1 –Х0

3. Х1 : Х0 - 1

4. 1 – Х1 : Х0

Тест 2.7. Як підрахувати темп зростання показника Х?

1. Х10

2. Х1 –Х0

3. Х1 : Х0 - 1

4. 1 – Х1 : Х0

Тест 2.8. Як підрахувати абсолютний приріст показника Х?

1. Х10

2. Х1 –Х0

3. Х1 : Х0 - 1

4. 1 – Х1 : Х0

Тест 2.9. Розподілити наведені моделі за їх видами (адитивні, мультиплікативні, кратні, змішані)

 

Х +Y  
X : Y  
X * Y  
X+ Y / X  

Тест 2.10. Для дослідження стохастичних функціональних залежностей використовуються:

 1. методи лінійного програмування;
 2. методи компонентного аналізу;
 3. ряди динаміки;
 4. кореляційно-регресійний аналіз;
 5. прийоми елімінування.

Тест 2.11. Для дослідження детермінованих функціональних залежностей використовуються:

 1. ряди динаміки;
 2. методи лінійного програмування;
 3. методи компонентного аналізу;
 4. кореляційно-регресійний аналіз;
 5. прийоми елімінування.

Тест 2.12. Яка з наведених моделей є адитивною:

 1. 1.модель, в якій результативний показник визначається як добуток факторів;
 2. 2.модель, в якій результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторів;
 3. 3.модель, в якій результативний показник описується логарифмічною функцією;
 4. 4.модель, в якій результативний показник визначається як частка від ділення факторів;

Тест 2.13. Яка з наведених моделей є мультиплікативною:

 1. модель, в якій результативний показник визначається як добуток факторів;
 2. модель, в якій результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторів;
 3. модель, в якій результативний показник описується логарифмічною функцією;

1. модель, в якій результативний показник визначається як частка від ділення факторів;

Тест 2.14. Яка з наведених моделей є кратною:

1. модель, в якій результативний показник визначається як добуток факторів;

2. модель, в якій результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторів;

3. модель, в якій результативний показник описується логарифмічною функцією;

4. модель, в якій результативний показник визначається як частка від ділення факторів.

Тест 2.15. Коефіцієнт еластичності між двома взаємопов’язаними параметрами обчислюється як:

 1. відношення абсолютних змін цих параметрів;
 2. відношення абсолютних змін одного показника до темпу росту іншого показника;
 3. відношення темпів приросту цих показників;
 4. відношення темпів росту цих показників.

Тест 2.16.Середні величини в економічному аналізі використовують для:

1. визначення структурних зрушень;

2. узагальнюючої характеристики сукупності однорідних явищ;

3. оцінки впливу факторів на зміну результативного показника;

4. виявлення тенденцій зміни економічних явищ та процесів.

Тест 2.17. Вертикальний аналіз передбачає:

1. розрахунок динаміки зміни окремих показників;

2. визначення вертикальних залежностей між факторами;

3. розрахунок питомої ваги окремих складових в загальному обсязі ;

4. побудову вертикальних аналітичних графів

Тест 2.18. Горизонтальний аналіз передбачає:

1. розрахунок динаміки зміни окремих показників;

2. визначення вертикальних залежностей між факторами;

3. розрахунок питомої ваги окремих складових в загальному обсязі ;

4. побудову вертикальних аналітичних графів

Тест 2.20. Які методи використовуються для визначення структурних зрушень:

1. ряди динаміки;

2. методи групування;

3. кореляційно-регресійний аналіз;

4. прийоми елімінування;

5. вертикальний порівняльний аналіз.

Тест 2.21. При вивченні співвідношення двох груп взаємопов’язаних економічних показників, підсумки яких повинні бути однакові, використовують:

1. спосіб найменших квадратів;

2. прийоми елімінування;

3. лінійне програмування;

4. балансовий прийом

Тест 2.22. Визначити вплив кількісного (Хк) фактору на зміну результативного показника (У) за допомогою методу абсолютних різниць:

1. Δ Ук = Δ Хк * Хя0

2. Δ Ук = Хк1 * Δ Хя

3. Δ Ук = Δ Хк / Хя1

4. Δ Ук = Δ Хк - Хя0

Тест 2.23. Визначити вплив та якісного (Хя) фактору на зміну результативного показника (У) за допомогою методу абсолютних різниць різниць:

1. Δ Уя= Δ Хк * Хя0

2. Δ Уя= Хк1 * Δ Хя

3. Δ Уя = Δ Хк / Хя1

4. Δ Уя= Δ Хк - Хя0

Тест 2.24. Для визначення характеру зміни параметрів та інтенсивності цієї зміни, для виявлення відмінностей у зміні різних явищ та процесів використовують:

1. Матричний аналіз;

2. Ряди динаміки;

3. Відносні величини;

4. Прийоми елімінування.

Тест 2.25. Який з перелічених методів відноситься до прийомів елімінування:

1. Лінійне програмування;

2. Балансовий прийом;

3. Метод відносних різниць;

4. Метод найменших квадратів

Аналіз практичних ситуацій та прийняття рішень:

Задача 2.1. За наведеними даними розрахувати абсолютний приріст основних показників балансу підприємства., темпи їх росту та темпи приросту.

Показники 2009 р. 2010 р. Абсолютний приріст Темп росту Темп приросту Абсолютне значення 1 % приросту
1.Валюта балансу        
2.Власний капітал        
3.Зобов‘язання            
4. Необоротні активи.        
5.Оборотні активи            

Задача 2.2. Використовуючи середньозважену арифметичну розрахувати середньорічну кількість простих акцій підприємства.

Дата Зміст події Кількість акцій  
1.01. Залишок акцій  
1.02 Випуск акцій (емісія)  
1.06 Викуплено акцій у акціонерів  
1.09 Випуск акцій (емісія)
31.12 Залишок акцій
         

Задача 2.3. Використовуючи способи ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць підрахувати вплив факторів (кількості реалізованої продукції та ціни) на зміну доходу підприємства.

 

Показники Базисний період Звітний період
1.Сума доходу (виручки)
2.Кількість реалізованої продукції, шт.
3.Ціна    

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.