Здавалка
Главная | Обратная связь

Контактне заняття 4 

Тема: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства -2год

Мета контактного заняття: напрацювання студентами навичок аналізу фінансового результату за видами діяльності та розрахунок впливу факторів на валовий прибуток, вміння будувати модель аналізу в залежності від запиту аналітика

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

Загальні:

o здатність застосовувати знання на практиці;

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності у колективі;

o засвоєння основ базових знань з професії

o навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

o здатність до критики та самокритики;

o взаємодія (робота в команді);

o міжособистісні навики та уміння;

o здатність до аналізу інформації з фахових джерел;

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності колективу;

o здатність до роботи у колективі;

o розв’язання проблем;

o прийняття рішень;

2) Професійні:

Ø знати зміст, завдання, інформаційні джерела та напрями аналізу фінансових результатів та грошових потоків;

Ø знати основні методи аналізу й оцінки фінансових результатів та інвестиційних проектів.

Ø Вміти аналізувати обсяги , структуру та динаміку доходів, витрат та результатів за видами діяльності.

Ø Знати сутність методів урахування вартості грошей у часі та їх застосування для оцінки капітальних інвестицій;

Ø Знати методи оцінки капітальних інвестицій, без урахування вартості грошей у часі;

Ø Вміти застосовувати методику факторного аналізу для оцінки валового прибутку;

Ø сутність методики визначення дивідендної і капіталізованої дохідності акцій.

Ø Уміти розрахувати термін окупності інвестицій та індекс рентабельності інвестицій (IR ),

Ø визначити чистий ефект, внутрішню норму дохідності, середньозважений термін життєвого циклу інвестиційного проекту ;

Ø Проаналізувати, оцінити і обґрунтувати ефективність результатів діяльності вибір альтернативного варіанту проекту капітальних інвестицій;

План заняття.

Теоретичні питання, що виносяться для обговорення на занятті:

1. Сутність та інформаційне навантаження звіту про фінансові результати. Методика аналізу фінансових результатів.

2.Аналіз динаміки і структури фінансових результатів за видами діяльності .

3.Аналіз валового прибутку. Факторний аналіз валового та операційного прибутку.

4.Аналіз фінансових результатів від операційної та іншої звичайної діяльності.

5. Аналіз і управління прибутком: коефіцієнти прибутковості, коефіцієнти конкурентноздатності, коефіцієнти інвестування

План заняття

1.Обговорення теоретичних питань за темою практичного заняття.

2.Виконання навчальних завдань.

3. Аналіз практичних ситуацій та прийняття рішень.

1.Загальний порівняльний аналіз та аналіз динаміки і структури фінансових результатів за видами діяльності .

2.Аналіз фінансових результатів від операційної та іншої звичайної діяльності.

3.Аналіз валового прибутку і визначення резервів його збільшення. Факторний аналіз валового та операційного прибутку.

4.Аналіз і управління прибутком: коефіцієнти прибутковості, коефіцієнти конкурентно-здатності, коефіцієнти інвестування

Аналіз практичних ситуацій та прийняття рішення

 

Задача .1

Розрахувати вплив факторів на прибуток від реалізації продукції. Підрахувати також резерви зростання прибутку.

  За планом Фактично
1. Реалізовано продукції, тон
2. Ціна за 1 тн.,грн.
3. Собівартість 1 тн., грн.

Задача 2

За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які вплинули на суму прибутку

 

Показник План Фактично
Реалізовано продукції (сума)
Реалізовано продукції ( тонн)
Собівартість 1т реалізованої продукції
Інші прибутки (збитки) (800)
Чистий прибуток (збиток)    

 

Завдання 3.

Розрахуйте вплив факторів на суму валового прибутку

Показник План Фактично
Реалізовано продукції (тонн)
Ціна 1т
Собівартість 1т

Теоретичні питання, що виносяться для обговорення за темою 6 -1год:

1. Звіт про рух грошових коштів, як інформаційне джерело аналізу.

Загальний аналіз грошових потоків: горизонтальний і вертикальний аналіз.

2. Методика аналізу руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та операційної діяльності.

3. Коефіцієнтний аналіз руху грошових коштів.

4. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів.

5. Аналіз окупності капітальних інвестицій. Моделі прийняття рішень в аналізі інвестицій.

Інформаційне забезпечення:

1) Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / [М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.]; під ред. М.Г.Чумаченка. — [3-те вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 556 с.

2) Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу [Текст]: Навч. посіб. / В. М.Івахненко, М.І.Горбаток. – [3-тє вид., без змін]. — К.: КНЕУ, 2006. — 302 с.

3) Економічний аналіз у схемах і таблицях [Електронний ресурс]: навч.посіб. / [І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко, С.В.Калабухова та ін..], під ред.Л.М.Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2012. - http:// 10.1.1.66/:

4) Мошенський С.З. Економічний аналіз [Текст]: підруч. / С.З.Мошенський, О.В.Олійник; за ред.Ф.Ф. Бутинця. — [2-ге вид., доповн. і перероб]. — Житомир : ПП "Рута", 2007. — 704с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.