Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства за даними фінансової звітностіМета заняття:напрацювання студентами навичок самостійного формування аналітичної моделі аналізу фінансової звітності у відповідності запитам користувачів та вміння аналізувати та оцінювати фінансовий стан та фінансову стійкість підприємства, вирішувати проблеми управління, та обґрунтування вибору альтернативного варіанту рішень щодо фінансування господарської діяльності, розміщення та використання ресурсів.

 

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності у колективі;

o засвоєння основ базових знань з професії

o навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

o здатність визначати місце і роль аналітичної інформації в процесі управління;

o вміння ідентифікувати предмет, мету, завдання економічного аналізу;

o здатність опрацьовувати принципи та елементи економічного аналізу, як функцій управління;

2) Професійні:

o вміння самостійного формування аналітичної моделі аналізу фінансової звітності відповідно запитам користувачів фінансової звітності;

o вміння аналізувати та оцінювати фінансовий стан та фінансову стійкість підприємства,

o вирішувати проблеми на підставі фінансової інформації;

o розробка альтернативних варіантів рішень щодо фінансування господарської діяльності, розміщення та використання ресурсів;

o

o План заняття

1. Лекція - дискусія із застосуванням конкретних ситуацій щодо формування та аналізу інформації у балансі. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

2.Зміст питань, що виносяться для обговорення (міні – лекція):

1. Баланс - як основне джерело інформації для оцінки фінансового стану підприємства. Основні види аналізу фінансової звітності

2.Аналіз складу та структури необоротних (іммобілізованих) та оборотних (мобільних) активів.

3. Аналіз та оцінка платоспроможності, ліквідності. Аналіз оборотності запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості.

4. Загальний аналіз власного і позикового капіталу. Звіт про власний капітал – як джерело інформації про власний капітал.

5. Аналіз фінансової стійкості, ділової та ринкової активності підприємства.

план заняття:

1. Обговорення виконаних домашніх завдань. Для виконання домашнього завдання необхідно використати фінансову звітність підприємства за рекомендацією викладача.

Задача 1. За даними балансу (ф.1) проаналізувати зміну обсягу, структури та динаміки майна підприємства. Зробити вертикальний та горизонтальний аналіз.

Стаття балансу На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн. % тис.грн. % абсо-лютне струк-турне, пункти від-носне,%
Всього майна (активів):              
1.Необоротні активи              
2.Оборотні активи всього, у т.ч.:              
2.1.Запаси              
2.2.Дебіторська заборгованість              
2.3.Грошові кошти та їх еквіваленти              
2.4. Інші оборотні активи              
3. ?              

Висновки:

Задача 2. За даними балансу проаналізувати структуру та динаміку джерел утворення майна підприємства. Зробити вертикальний та горизонтальний аналіз.

Показник На початок року На кінець року Відхилення, тис.грн.  
тис. грн. % тис. грн. % Абс. Струк-турне Віднос-не, %
Всього джерел майна (пасивів):              
1.Власний капітал              
2. Зобов‘язання і забезпечення, всього              
в тому числі:              
2.1.Довгострокові              
2.2.Поточні              
2.3. ?              
                 

Висновки:

2. Тренування поведінкових навичок аналізу статей балансу. Виконання навчальних завдань.

Задача 3. За даними балансу побудувати агрегований баланс ліквідності. Зробити висновки про платоспроможність підприємства.

Група активу Сума Знак нерівності Група пасиву Сума
А1     П1  
А2     П2  
А3     П3  
А4     П4  

Висновки:

3. Поточний контроль набутих навичок аналітичної роботи та вмінь робити аналітичні висновки.

4.Обговорення теоретичних питань за темою практичного заняття.

5. Самоконтроль рівня підготовки до практичного заняття шляхом виконання тестів:

Тест 1. Яке поняття не входить у групу оборотних активів в активі балансу:

а. дебіторська заборгованість;

б. виробничі запаси;

в. поточні фінансові інвестиції;

г. грошові еквіваленти та їх ліквідність.

Тест 2. Яка основна причина неможливості застосування моделей Баумоля і Міллера-Орра у вітчизняній практиці при прогнозуванні обсягів залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку для забезпечення платоспроможності:

а. непередбачені коливання в розмірах грошових надходжень;

б. низька ліквідність короткострокових фондових інструментів;

в. обмежений перелік короткострокових фондових інструментів;

г. значні обсяги дебіторської заборгованості.

Тест 3. Яка з наведених статей не входить до складу чисельника при визначенні коефіцієнта швидкої ліквідності?

а. дебіторська заборгованість;

б. грошові кошти;

в. поточні фінансові інвестиції;

г. запаси.

Тест 4. Яка з наведених статей балансу застосовується у чисельнику формули при розрахунку коефіцієнта автономії підприємства:

а. додатковий вкладений капітал;

б. статутний капітал;

в. власний капітал;

г. неоплачений капітал.

Тест 5. Інформацію про кризовий стан підприємства з даних балансу можна взнати, якщо:

а. дані про матеріальні запаси перевищують суму поточних джерел майна ;

б. дані про матеріальні запаси менше суми капіталізованих джерел майна;

в. дані про матеріальні запаси дорівнюють сумі власного оборотного капіталу;

г. дані про матеріальні запаси дорівнюють сумі кредиторської заборгованості.

Тест 6. Баланс вважають абсолютно ліквідним, якщо:

а. сума оборотних активів складає більше 20% у сумі поточних зобов’язань;

б. сума необоротних активів складає більше 20% у сумі довгострокових зобов’язань;

в. сума дебіторської заборгованості складає більше 20% у сумі короткострокових зобов’язань;

г. сума грошових коштів складає більше 20% у сумі поточних зобов’язань.

Тест 7. Для оцінки фінансової звітності доцільно використовувати такі прийоми аналізу:

а. табличний та графічний;

б. вертикальний та горизонтальний;

в. матричний та дискримінантний;

г. балансовий та компонентний.

Тест 8. Мета аналізу фінансового стану економічного суб’єкта полягає у:

а. оцінці минулих подій господарської діяльності за даними балансу;

б. оцінці майбутніх перспектив господарської діяльності за даними балансу;

в. оцінці ефективності розміщення капіталу за даними балансу;

г. оцінці ефективності використання активів за даними балансу.

Тест 9. Об’єктами аналізу фінансового стану економічного суб’єкта є:

а. фінансові доходи та фінансові втрати від участі в капіталі;

б. ліквідність та фінансова стійкість;

в. активи та пасиви балансу;

г. фінансові результати та рух грошових коштів.

Тест 10. До основного завдання аналізу фінансового стану економічного суб’єкта слід віднести:

а. обґрунтування управлінських рішень щодо оптимальності та ефективності організації господарської діяльності;

б. обґрунтування управлінських рішень щодо оптимальності інформаційних зв’язків статей балансу та ефективності фінансової звітності;

в. обґрунтування управлінських рішень щодо оптимальності фінансової діяльності та ефективності інвестування грошових коштів в необоротні активи;

г. обґрунтування управлінських рішень щодо оптимальності фінансування джерел утворення майна та ефективності авансування грошових коштів на організацію господарської діяльності.

Інформаційне забезпечення:

5) Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / [М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.]; під ред. М.Г.Чумаченка. — [3-те вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 556 с.

6) Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу [Текст]: Навч. посіб. / В. М.Івахненко, М.І.Горбаток. – [3-тє вид., без змін]. — К.: КНЕУ, 2006. — 302 с.

7) Економічний аналіз у схемах і таблицях [Електронний ресурс]: навч.посіб. / [І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко, С.В.Калабухова та ін..], під ред.Л.М.Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2012. - http:// 10.1.1.66/:

8) Мошенський С.З. Економічний аналіз [Текст]: підруч. / С.З.Мошенський, О.В.Олійник; за ред.Ф.Ф. Бутинця. — [2-ге вид., доповн. і перероб]. — Житомир : ПП "Рута", 2007. — 704с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.