Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності ( продовження теми)Мета заняття:напрацювання студентами навичок самостійного формування аналітичної моделі аналізу фінансової звітності у відповідності запитам користувачів та вміння аналізувати та оцінювати фінансовий стан та фінансову стійкість підприємства, вирішувати проблеми управління, та обґрунтування вибору альтернативного варіанту рішень щодо фінансування господарської діяльності, розміщення та використання ресурсів.

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

 

1. загальні: студент буде знати напрямки аналізу ефективності використання вкладеного підприємством капіталу; методику аналізу ділової активності (оборотності активів) підприємства; методику аналізу рентабельності вкладеного в бізнес капіталу; процедури коефіцієнтного аналізу ліквідності майна, руху оборотних активів підприємства; методику вертикального і горизонтального аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості; методику розрахунку і оцінки динаміки показників оборотності активів підприємства; методику виявлення економічного ефекту від рівня ділової активності підприємства; процес побудови факторної моделі для аналізу рентабельності вкладеного підприємством капіталу; методику розрахунку і оцінки динаміки коефіцієнтів ROA, ROE, ROCE.

2. професійні: студент буде вміти аналізувати ефективність використання вкладеного підприємством капіталу в напрямку оцінки і діагностики ділової активності та прибутковості майна і джерел його утворення; розраховувати і давати оцінку динаміці коефіцієнтів оборотності груп активів та коефіцієнтів прибутковості ROA, ROE, ROCE; вміти визначати економічний ефект від рівня ділової активності підприємства; робити висновки та розробляти пропозиції щодо прискорення оборотності активів; проводити факторний аналіз рентабельності вкладеного підприємством капіталу; вміти аналізувати темпи зростання вкладеного в бізнес капіталу та розробляти фінансові стратегії економічного зростання підприємства за відповідними моделями.

план заняття:

1. Лекція бесіда

2. Обговорення виконаних домашніх завдань. Для виконання домашнього завдання необхідно використати фінансову звітність підприємства за рекомендацією викладача.

Задача 1. За даними балансу провести коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства. Зробити висновки.

Показники Базисний період Звітний період Відхи-лення Оптим. значення
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності        
2.Проміжний коефіцієнт швидкої ліквідності        
3.Загальний коефіцієнт ліквідності        
4.Співвідношення ліквідних та неліквідних активів        

Висновки:

Задача 2. За даними балансу проаналізувати дебіторську заборгованість підприємства. Зробити висновки.

Показники на початок періоду на кінець періоду відхилення
1.Оборотні активи всього      
2.Дебіторська заборгованість      
3.Коефіцієнт залучення оборотних активів в дебіторську заборгованість (п.2/ п.1)      
4. Доход від реалізації продукції      
5. Оборотність дебіторської заборгованості, раз      
6. Середній термін погашення дебіторської заборгованості (інкасація ДЗ), в днях      

Висновки:

2. Тренування поведінкових навичок аналізу ділової активності підприємства за даними фінансової звітності. Виконання навчальних завдань.

Задача 3. На підставі даних фінансової звітності підприємства проаналізувати оборотність оборотних активів та визначити економічний ефект від рівня ділової активності підприємства шляхом розрахунку показника умовного вивільнення (залучення) оборотних засобів. Зробити висновки.

Показники На початок періоду На кінець звітного періоду
Доход від реалізації продукції, тис. грн.    
Оборотні активи, тис.грн.    
Вписати додатковий показник    
Вписати додатковий показник    

Висновки:

Задача 4. За даними балансу проаналізувати кредиторську заборгованість та поточні зобов’язання за розрахунками підприємства. Порівняти кредиторську та дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги. Зробити висновки.

Стаття балансу На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн. % тис.грн. % абсо-лютне струк-турне, пункти від-носне,%
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги              
Поточні зобов’язання за розрахунками, у т.ч.:              
- з бюджетом              
- зі страхування              
- з оплати праці              
Всього термінових до погашення пасивів              
Питома вага термінових до погашення пасивів у поточних зобов’язаннях, %              
Оборотність кредиторської заборгованості, раз              

Висновки:

3. Поточний контроль набутих навичок аналітичної роботи та вмінь робити аналітичні висновки.

4.Обговорення теоретичних питань за темою практичного заняття.

5. Самоконтроль рівня підготовки до практичного заняття шляхом виконання тестів:

Тест 1. Аналіз забезпеченості підприємства капіталом за даними фінансової звітності включає напрямки:

а. аналіз ліквідності та аналіз фінансової стійкості;

б. аналіз ліквідності та аналіз ділової активності;

в. аналіз ліквідності та аналіз прибутковості капіталу;

г. аналіз ділової активності та аналіз прибутковості капіталу.

Тест 2. Сутність аналізу ліквідності майна підприємства полягає у:

а. діагностиці здатності перетворити необоротні активи в грошові кошти для покриття довгострокових зобов’язань;

б. діагностиці причин зміни вартості власного оборотного капіталу;

в. діагностиці здатності перетворити оборотні активи в грошові кошти для покриття поточних зобов’язань ;

г. діагностиці забезпеченості підприємства власним та залученим капіталом.

Тест 3. При побудові балансу ліквідності групування пасивів балансу проводиться:

а. за ступенем прибутковості активів;

б. за ступенем ліквідності активів;

в. за терміновістю залучення фінансування;

г. за терміновістю погашення зобов’язань.

Тест 4. При визначенні типу фінансової стійкості підприємства у моделі аналізу ключовим показником є:

а. виробничі запаси;

б. запаси готової продукції на складі;

в. матеріальні запаси;

г. обсяги незавершеного виробництва.

Тест 5. Аналіз коефіцієнта фінансування дозволяє:

а. оцінити динаміку співвідношення залученого і власного капіталу підприємства протягом звітного періоду ;

б. оцінити динаміку співвідношення власного і залученого капіталу підприємства протягом звітного періоду;

в. оцінити динаміку співвідношення оборотного та позикового капіталу підприємства протягом звітного періоду;

г. оцінити динаміку співвідношення основного і оборотного капіталу підприємства.

Тест 6. Аналіз ділової активності підприємства передбачає:

а. оцінку рівномірності грошових потоків підприємства протягом звітного періоду;

б. оцінку рентабельності грошових потоків підприємства протягом звітного періоду;

в. оцінку напрямів руху грошових потоків підприємства протягом звітного періоду;

г. оцінку швидкості руху грошових потоків підприємства протягом звітного періоду.

Тест 7. Для аналізу рентабельності вкладеного в активи підприємства капіталу застосовують такі прийоми:

а. факторний та коефіцієнтний аналіз;

б. вертикальний та горизонтальний аналіз;

в. матричний та трендовий аналіз;

г. графічний та табличний аналіз.

Тест 8. При коефіцієнтному аналізі прибутковості вкладеного в активи підприємства капіталу в чисельнику формули застосовується показник:

а. валового прибутку;

б. чистого прибутку;

в. прибутку від операційної діяльності;

г. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування.

Тест 9. При оцінці динамічності (розвитку) діяльності підприємства за даними фінансової звітності порівнюються такі показники:

а. темп зростання валового прибутку, темп зростання активів, темп зростання зобов’язань;

б. темп зростання чистого прибутку, темп зростання необоротних активів, темп зростання нерозподіленого прибутку;

в. темп зростання валового прибутку, темп зростання доходу від реалізації, темп зростання валюти балансу;

г. темп зростання валового прибутку, темп зростання нематеріальних активів, темп зростання інтелектуального капіталу.

Тест 10. На зміну коефіцієнта стійкості економічного зростання активів підприємства впливають такі фактори:

а. облікова політика, рентабельність капіталу, оборотність запасів, структура фінансування;

б. облікова політика, рентабельність реалізації, оборотність активів, структура інвестування;

в. дивідендна політика, рентабельність реалізації, оборотність активів, структура фінансування;

г. дивідендна політика, рентабельність активів, оборотність запасів, структура інвестування.

 

Інформаційне забезпечення:

9) Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / [М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.]; під ред. М.Г.Чумаченка. — [3-те вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 556 с.

10) Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу [Текст]: Навч. посіб. / В. М.Івахненко, М.І.Горбаток. – [3-тє вид., без змін]. — К.: КНЕУ, 2006. — 302 с.

11) Економічний аналіз у схемах і таблицях [Електронний ресурс]: навч.посіб. / [І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко, С.В.Калабухова та ін..], під ред.Л.М.Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2012. - http:// 10.1.1.66/:

12) Мошенський С.З. Економічний аналіз [Текст]: підруч. / С.З.Мошенський, О.В.Олійник; за ред.Ф.Ф. Бутинця. — [2-ге вид., доповн. і перероб]. — Житомир : ПП "Рута", 2007. — 704с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.