Здавалка
Главная | Обратная связь

Прогнозний Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)На 20___ р.

Стаття Сума, грн..
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   560 000
Витрачання на оплату:  
Зобов’язань з податків і зборів (15 000)
Інші витрачання (80 000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності ?
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Витрачання на придбання:  
необоротних активів (360 000)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності ?
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності ?
Чистий рух грошових коштів за звітний період ?

 

Прогнозний Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 20___ р.

Стаття Сума, грн.
надходження видаток
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 60 000  
Коригування на: амортизацію необоротних активів   ? Х
Зменшення (збільшення) оборотних активів 200 000  
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 160 000  
Грошові кошти від операційної діяльності ?  
Сплачений податок на прибуток Х 15 000
Чистий рух коштів від операційної діяльності ?  
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Витрачання на придбання:    
необоротних активів Х 360 000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності ?  
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Чистий рух коштів від фінансової діяльності ?  
Чистий рух грошових коштів за звітний період ?  

 

3. Поточний контроль набутих навичок аналітичної роботи та вмінь робити аналітичні висновки.

4.Обговорення теоретичних питань за темою практичного заняття.

5. Самоконтроль рівня підготовки до практичного заняття шляхом виконання тестів:

Тест 1. Мета аналізу руху грошових коштів на підприємстві полягає у:

а. вивченні причино-наслідкових зв’язків між залишком грошових коштів та фінансовим станом підприємства;

б. вивченні причино-наслідкових зв’язків між залишком грошових коштів та фінансовим результатом від звичайної діяльності;

в. вивченні причино-наслідкових зв’язків між залишком грошових коштів та фінансовими витратами підприємства;

г. вивченні причино-наслідкових зв’язків між залишком грошових коштів та доходністю фінансових інвестицій.

Тест 2. В ході структурного аналізу руху грошових коштів підприємства досліджується надходження і вибуття грошей та їх еквівалентів у результаті:

а. операційної, маркетингової та фінансової діяльності;

б. операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності;

в. операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

г. операційної, фінансової та звичайної діяльності.

Тест 3. Основними етапами аналізу руху грошових коштів на підприємстві є:

а. оцінка напрямків і динаміки руху грошових коштів, діагностика збалансованості руху грошових потоків, прогнозування оптимальних залишків грошових коштів;

б. оцінка структури і динаміки руху грошових коштів, діагностика платоспроможності, розробка фінансової політики;

в. оцінка напрямків і динаміки руху грошових коштів, діагностика забезпеченості власним оборотним капіталом, прогнозування фінансових результатів;

г. оцінка напрямків і динаміки руху грошових коштів, діагностика обсягів надходження грошових коштів, прогнозування обсягів вибуття грошових коштів.

Тест 4. Інформаційним ресурсом для аналізу руху грошових коштів підприємства виступають дані таких облікових регістрів:

а. журналу 1;

б. журналу 3;

в. журналу 5;

г. журналу 7.

Тест 5. Коефіцієнт обороту залишків грошових коштів за рік дозволяє:

а. оцінити обсяг інвестицій у процес господарської діяльності;

б. оцінити структуру фінансування процесу господарської діяльності;

в. оцінити рівень ділової активності у процесі господарської діяльності;

г. оцінити обсяг грошової маси, що обертається у процесі господарської діяльності.

Тест 6. Коефіцієнт збалансованості (ліквідності) руху грошових коштів дозволяє проаналізувати співвідношення:

а. вхідного грошового потоку до вихідного грошового потоку;

б. вхідного грошового потоку до чистого грошового потоку;

в. вихідного грошового потоку до вхідного грошового потоку;

г. чистого грошового потоку до середніх залишків грошових коштів.

Тест 7. Коефіцієнт ефективності руху грошових коштів дозволяє проаналізувати співвідношення:

а. чистого руху грошових коштів за звітний період та обсягів надходження грошей і їх еквівалентів протягом звітного періоду;

б. чистого руху грошових коштів за звітний період та фінансового результату від звичайної діяльності;

в. чистого руху грошових коштів за звітний період та обсягів негрошових операцій протягом звітного періоду;

г. чистого руху грошових коштів за звітний період та обсягів вибуття грошей і їх еквівалентів протягом звітного періоду.

Тест 8. Коефіцієнт рентабельності руху грошових коштів дозволяє проаналізувати співвідношення:

а. показників фінансового стану та чистого руху грошових коштів за звітний період;

б. фінансового результату від звичайної діяльності та чистого руху грошових коштів за звітний період;

в. фінансового результату від звичайної діяльності та середніх залишків грошових коштів за звітний період;

г. фінансового результату від надзвичайної діяльності та чистого руху грошових коштів за звітний період.

Тест 9. Аналіз тривалості фінансового циклу підприємства дозволяє:

а. визначити час, протягом якого грошові кошти залучені в кругообіг капіталу;

б. визначити час, протягом якого грошові кошти вилучені з кругообігу капіталу;

в. визначити час, протягом якого грошові кошти забезпечують платоспроможність підприємства;

г. визначити час, протягом якого грошові кошти знецінюватимуться.

Тест 10. При аналізі руху грошових коштів у результаті операційної діяльності за даними Звіту про рух грошових коштів, складеного непрямим методом, вивчається вплив таких факторів:

а. нарахованого прибутку від звичайної діяльності, результатів негрошових операцій операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, зміни у негрошовій частині оборотних активів;

б. касового прибутку від звичайної діяльності, результатів негрошових операцій операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, змін у негрошовій частині власних оборотних активів;

в. нарахованого прибутку від звичайної діяльності, результатів негрошових операцій операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, зміни у негрошовій частині поточних зобов’язань;

г. касового прибутку від звичайної діяльності, зміни обсягів надходження грошових коштів, зміни обсягів вибуття грошових коштів протягом звітного періоду.

Інформаційне забезпечення:

1) Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / [М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.]; під ред. М.Г.Чумаченка. — [3-те вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. — 556 с.

2) Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу [Текст]: Навч. посіб. / В. М.Івахненко, М.І.Горбаток. – [3-тє вид., без змін]. — К.: КНЕУ, 2006. — 302 с.

3) Економічний аналіз у схемах і таблицях [Електронний ресурс]: навч.посіб. / [І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко, С.В.Калабухова та ін..], під ред.Л.М.Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2012. - http:// 10.1.1.66/:

Контактне заняття 5©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.