Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінка її виконанняМета практичного заняття: напрацювання студентами навичок аналітичного обґрунтування виробничої програми на основі АВС – аналізу, ФВА, маржинального аналізу, матриці «Маркон»; навичок факторного аналізу виконання виробничої програми; вміння аналізувати якість, конкурентоспроможність продукції та інноваційний розвиток підприємства.

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

Загальні:

o здатність застосовувати знання на практиці;

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності у колективі;

o засвоєння основ базових знань з професії

o навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

o здатність до критики та самокритики;

o взаємодія (робота в команді);

o міжособистісні навики та уміння;

o здатність до аналізу інформації з фахових джерел;

o здатність до організації і планування індивідуальної роботи;

o здатність до організації і планування діяльності колективу;

o здатність до роботи у колективі;

o прийняття рішень;

2) Професійні:

Ø напрацювання студентами навичок аналітичного обґрунтування виробничої прграми на основі АВС – аналізу, ФВА, маржинального аналізу, матриці «Маркон»;

Ø навичок факторного аналізу виконання виробничої програми;

Ø вміння аналізувати якість, конкурентоспроможність продукції та інноваційний розвиток підприємства.

Ø Вміння оцінити вплив асортиментних та структурних зрушень на дохід та прибуток підприємства.

план контактного заняття:

1. Міні-лекція.

2. Огляд практичних ситуацій.

План заняття

1.Обговорення теоретичних питань за темою практичного заняття.

2.Виконання навчальних завдань.

3. Аналіз практичних ситуацій та прийняття рішень.

Теоретичні питання, що виносяться для обговорення на занятті -

1Аналітичне обґрунтування виробничої програми з метою максимізації доходу та операційного прибутку на основі АВС-аналізу, функціонально-вартісного аналізу, маржинального аналізу.

2.Факторний аналіз виконання виробничої програми в цілому по підприємству та по окремих видах продукції.

3. Аналіз виконання плану за обсягами, асортиментом та структурою випущеної продукції в цілому по підприємству.

4.Аналіз впливу асортиментних та структурних зрушень на дохід та прибуток підприємства.

4. Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції.

5. Методика аналізу інноваційного розвитку підприємства.

 

Задача 1. Проаналізуйте виконання виробничої програми за асортиментом і структурою та розрахуйте коефіцієнт асортиментно-структурних зрушень. Напишіть висновки.

Асорти-ментні позиції Виробнича програма Фактичне виконання виробничої програми Фактичне виконання при плановій структурі Зараховується у виконання вир.програми, од.
Одиниць Струк-тура, % одиниць Струк-тура, % За асорти-ментом За структу-рою
А          
Б          
В          
Г -          
Д          
Є -          
Ж          
РАЗОМ              

Проведіть АВС-аналіз виконання цієї виробничої програми, використавши інформацію про ціни реалізації кожної асортиментної позиції та заповніть таблицю.

Ціни реалізації одиниці продукції:

А – 40 грн., Б – 120 грн., В – 70 грн., Г – 110 грн., Д – 300 грн., Є – 250 грн., Ж – 170 грн.

Асортиментні позиції Фактичне виконання виробничої програми, грн. (в порядку убування) Частка виручки в обороті, % Кумулятивна частка виручки в обороті, % Група АВС
         
         
         
         
         
         
         
РАЗОМ        

Задача 2. Проаналізуйте якість виконання виробничої програми за сортністю випуску продукції трьома способами. Розрахуйте вплив зміни кількості та сортності випуску на зміну вартості готової продукції. Напишіть висновки.

Сорт Облікова ціна, грн. Посорто-вий коеф-т Обсяг виробництва, одиниць Вартість готової продукції, грн.. Обсяг виробництва в перерахунку на 1-й сорт, одиниць
вир. прогр. факти-чно вир. прогр. Факти-чно вир.прогр. фактично
1 2 3 4 5 6 7 8=гр.3×гр.4 9=гр.3×гр.5
         
         
         
Разом х х            

Висновки:

Задача 3. Підприємство реалізує продукцію А, Б і В у рівних кількостях та по одній і тій ж самій ціні за одиницю продукції. Співвідношення маржинального прибутку до виручки від реалізації продукції А складає 40%, продукції Б – 50%, а по всій компанії – 48%. Постійні витрати на даний момент не залежать від асортименту та складають 20% у виручці від реалізації компанії.

На основі результатів проведеного підприємством маркетингового аналізу заплановано наступну зміну структури реалізації продукції: А – 40%, Б – 25%, В – 35%. Проаналізуйте нову структуру виробничої програми та розрахуйте долю операційного прибутку.

Задача 4. Проаналізуйте якість виконання виробничої програми за рівнем браком. Визначте розмір впливу браку на зміну вартості готової продукції в облікових цінах.

Показник За минулий рік, тис.грн. За звітний рік, тис.грн. Абс. відх.
1. Собівартість остаточно забракованих виробів і деталей  
2. Витрати на виправлення браку  
3. Загальні витрати на брак      
4. Виробнича собівартість продукції  
5. Частка браку у виробничій собівартості продукції, %      
6. Вартість готової продукції в облікових цінах  
7. Вартість недоотриманої готової продукції внаслідок допущення браку      

 

Задача 5. Проаналізуйте виконання виробничої програми за ритмічністю виробництва продукції. Розрахуйте коефіцієнт варіації, який показує середньо декадне відхилення від графіку виробництва. Напишіть висновки.

Декади План, одиниць Фактично, одиниць Зараховується у виконання вир.програми
 
 
 
Разом  

 

Задача 6. Проведіть факторний аналіз виконання виробничої програми підприємства з обсягів реалізації продукції. Для цього використайте рівняння балансу виробничої програми. Напишіть висновки та пропозиції щодо усунення негативного впливу факторів.

Показник Виробнича програма, тис.грн. Фактичне виконання виробничої програми, тис.грн.
1. Обсяг реалізації готової продукції ?
2. Обсяг випуску готової продукції
3.Залишки готової продукції на складі: - на початок року - на кінець року     ?

 

Задача 7. Проаналізувати стан партнерських відносин шляхом ранжування партнерів (покупців) залежно від періоду співпраці, стану розрахунків, платоспроможності, обсягів замовлень продукції. При оцінюванні стану розрахунків враховано такі умови:

- відсутність фактів порушення умов договорів за термінами оплати - 10 балів;

- наявність незначних порушень умов договорів (несуттєві прострочки платежів –до 30 днів, затримання відвантаження продукції) – 5 балів;

- наявність фактів невиконання договірних зобов’язань, або значні затримки платежів – більше 30 днів) – 0 балів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.